Istorijat

Predmet Analitika lekova je prvi put uspostavljen na Katedri za Framaceutsku hemiju (ranije Zavod za farmaceutsku hemiju, a onda institut za farmaceutsku hemiju i analitiku lekova) školske 1984/85. Nastavu na tom predmetu držao je profesor Radule Milošević, koji je napisao i prvi udžbenik Analitika lekova I deo. Po odlasku profesora Miloševića u prevremenu penziju, nastavu je preuzela profesorka Ljiljana Živanović, a kasnije i profesor Darko Ivanović. Prvi asistenti zaposleni na ovom predmetu bili su Snežana Agatonović – Kuštrin (1985.-1994.) i Mira Vasiljević (Zečević) od 1988.
Praktična nastava na predmetu je počela 1990. Nastava se odvijala na Patološkom institutu u prostorijama Medicinskog fakulteta u Beogradu (III sprat) gde je bio smešten tadašnji Zavod za farmaceutsku hemiju. Za asistente pripravnike 1997. i 2000. izabrane su Anđelija Radović (Malenović) i Biljana Jančić (Stojanović). Kao asistent pripravnik predmeta Analitika lekova u periodu od 2000. - 2005. radila je Ivana Ivanović. 2007. kao asistenti pripravnici su počele sa radom Biljana Jocić (Otašević) i Ana Ličanski (Protić). Prelaskom u novu zgradu Farmaceutskog fakulteta, 1991., gde se i danas nalazimo, stvorili su se bolji uslovi za rad, pa se predmet u skladu sa naučnim i stručnim dostignućima i potrebama struke kontinuirano razvijao i unapređivao. 4. 12. 2008. zvanično je formirana Katedra za analitiku lekova. Šef katedre je bila prof. Dr Ljiljana Živanović, a kasnije prof. Dr Darko Ivanović. Nastavnici Katedre su bili i u rukovodstvu Farmaceutskog fakulteta i to: Prof. Dr Darko Ivanović je bio dekan Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 2000.-2006., a prof. Dr Mira Zečević, prodekan za poslediplomsku nastavu i kontinuiranu edukaciju od 2007.-2012. Danas Katedra za analitiku lekova realizuje jedan obavezni predmet i četiri izborna predmeta na integrisanim akademskim studijama, veći broj predmeta na specijalističkim studijama za potrebe zdravstva i specijalističkim akademskim studijama, kao i modul doktorskih akademskih studija Analitika lekova. Katedra trenutno ima sedam zaposlenih: jednog redovnog profesora, tri docenta, jednog asistenta i jednog stručnog saradnika na poslovima stručnog saradnika i tehničara i spremačicu. Katedra se prostorno nalazi u kuli B, (II sprat) gde su sala za vežbe 201 i dva kabineta za nastavnike 210 i 211. Takođe, se u prizemlju u objektu U, nalaze dva kabineta za nastavnike i asistente.
Katedra se bavi nastavnim, stručnim i naučno-istraživačkim radom u oblasti farmaceutske analitike. Važno je naglasiti da su devedesetih godina prošlog veka u okviru svojih naučnih istraživanja, tadašnji asistenti Snežana Agatonović – Kuštrin i Mira Vasiljević, prvi počeli da se bave primennom eksperimentalnog dizajna u analitici lekova. Ova disciplina se u međuvremenu brzo razvijala i danas ima veoma široku primenu u oblasti farmacije, a u analitici lekova predstavlja nezaobilazan pristup razvoju i optimizaciji metoda. Studenti imaju priliku da je izučavaju već kroz izborni predmet na integrisanim akademskim studijama.