Opšte informacije

Šef katedreRedovni profesor dr sc. Zorica Vujić

Katedra za farmaceutsku hemiju se bavi izučavanjem hemije lekova.

U okviru hemije lekova primenjuju se znanja iz osnovnih hemijskih disciplina u definisanju odnosa između fizičko-hemijskih i drugih osobina lekova i njihove biološke aktivnosti; pružaju se znanja o mehanizmu dejstva lekova na molekularnom nivou, interakcijama leka i receptora, hemijskim interakcijama lekova, hemijskim aspektima metabolizma lekova, dizajniranju novih kao i optimizaciji postojećih lekova.

Na Katedri za farmaceutsku hemiju se obavljaju:


  • Integrisane akademske studije prema studijskom programu akreditovanom 2013. godine u okviru predmeta:
ŠifraPredmetSemestarTipStatusČasovi nastaveESPBStudijski program
F2O6 Farmaceutska hemija I III NS O 45+30 5 farmacija
F2O10 Farmaceutska hemija II IV NS O 45+60 8 farmacija
B2O6 Farmaceutska hemija IV TM O 60+15 6 farmacija-medicinska biohemija

  • Integrisane akademske studije prema studijskom programu akreditovanom 2008. godine u okviru predmeta:
ŠifraPredmetSemestarTipStatusČasovi nastaveESPBStudijski program
5MRF3OFHT Farmaceutska hemija III V NS O 60+60 8 MF
5MRF3IOFH Odabrana poglavlja farmaceutske hemije VI IB 45 5 MF
5MRF5IDSL Dizajn i sinteza lekova X SA IB 45+0 5 MF

Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – magistar farmacije, MF-MB – magistar farmacije-medicinski biohemičar.

  • Specijalističke studije za potrebe zdravstva
  • Doktorske akademske studije

Naučnoistraživački rad obuhvata veoma široku i raznovrsnu naučnu problematiku iz oblasti farmacije, i hemije, a ostvaruje se kroz više projekata koje finansira Ministarstvo nauke Republike Srbije.

Nastavnici i saradnici Katedre imali su uspešnu saradnju sa mnogim naučnoistraživačkim institutima i fakultetima, kako u zemlji tako i u inostranstvu, a što se može saznati iz njihovih pojedinačnih biografija. Tu saradnju i danas uspešno nastavljaju.

Nastavnici farmaceutske hemije rukovodioci su i učestvuju u realizaciji 2 domaća projekta Ministarstva nauke Republike Srbije, kao i u realizaciji međunarodnih projektata (Slovenija).