Opšte informacije

Šef katedre: Redovni profesor dr sc. Nevena arsenović Ranin

Nastavnici i saradnici Katedre za mikrobiologiju i imunologiju bave se obrazovanjem, naučno-istraživačkim i stručnim radom.

Nastavna delatnost obuhvata realizaciju ili učešće u realizaciji nastave na dodiplomskim  i svim vidovima poslediplomskih studija.

Nastava se realizuje u okviru:

  • Integrisanih akademskih studija prema studijskom programu akreditovanom 2013. godine u okviru predmeta:

Šifra

Predmet

Semestar

Status

Časovi nastave

ESPB

Studijski program

F2O4

Imunologija

III

O

30+30

5

farmacija

B2O4

Imunologija sa imunohemijom

III

O

45+45

6

farmacija-medicinska biohemija

F2O9

Mikrobiologija

IV

O

60+30

6

farmacija

B2O9

Mikrobiologija

IV

O

60+30

6

farmacija-medicinska biohemija

F3I3

Odabrana poglavlja mikrobiologije

VI

IB

15+15

2

farmacija

B3I3

Laboratorijska mikrobiologija

VI

IB

15+15

2

farmacija-medicinska biohemija

F5I4

Osnovi farmaceutske biotehnologije

X

IB

30+15

3

farmacija

Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni.

  • Specijalističkih akademskih studija:

- Biološki lekovi (predmeti: Imunologija, Biotehnološki lekovi, Vakcine, Transplantacija, Imunoglobulini i drugi stabilni produkti humane plazme, Imunostimulansi, Imunosupresivni lekovi, Antibiotici sa imunomodulatornim svojstvima)

- Puštanje leka u promet (predmeti: Farmaceutska mikrobiologija, Proizvodnja sterilnih lekova- konvencionalni i biološki lekovi)

- Biohemijska dijagnostika (predmet: Mikrobiologija)

  • Specijalističke studije za potrebe zdravstva:

- Medicinska biohemija (predmet: Mikrobiologija)

- Sanitarna hemija (predmet: Osnove mikrobiološkog ispitivanja namirnica i voda)

- Toksikološka hemija (predmet: Odabrana poglavlja fiziologija i imunologije)

  • Uže specijalističke studije za potrebe zdravstva:

- Klinička imunohemija (predmeti: Odabrana poglavlja iz imunologije, Imunohemija, Imunohemijske metode)

  • Doktorske akademske studije:

- Farmaceutska mikrobiologija (predmeti: Mikrobiologija 1, Mikrobiologija 2, Imunski odgovor u infekciji, Molekulski mehanizmi rezistencije na na antimikrobne lekove, Molekularne metode i rekombinantna tehnologija, Primena mikroorganizama u medicini i farmaciji, Odabrana poglavlja mikologije, Vakcine, Faktori virulencije patogenih mikroorganizama, Laboratorijske metode u parazitologiji)

- Farmakologija (predmeti: Molekulska i celularna imunologija, Imunofarmakologija, Metodologija u imunofarmakologiji, Neuroendokrinoimunomodulacija, Inflamacija i anti-inflamacijski agensi)

- Medicinska biohemija (predmet: odabrana poglavlja imunohemije)

Nastavnici i saradnici su autori nastavne literature:

- Dimitrijević, M., Popović, M.: Imunoterapija, nove terapijske mogućnosti. U knjizi: Popović, M. i saradnici: Reumatične i srodne bolesti: dijagnoza i terapija, Beograd 2000.

- Nevena Arsenović-Ranin, Zorica Stojić-Vukanić, Biljana Bufan. Priručnik za praktičnu nastavu iz imunologije i imunohemije. Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd. 2007.

- Jelena Antić Stanković: Mikroorganizmi kao uzročnici pobačaja, malformacija ploda i kongenitalnih infekcija. U knjizi:  Zdravlje žena u Srbiji Promocija zdravlja, prevencija bolesti i terapija; grupa autora. Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu; 2009.

- Nevena Arsenović-Ranin, Zorica Stojić-Vukanić, Biljana Bufan. Metode u imunologiji i imunohemiji. Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd. 2012.

-Valentina Arsić Arsenijević, Suzana Otašević, Marina Milenković, Dušan Pavlica,  Medicinska mikologija i parazitologija (za studente medicine, farmacije i stomatologije), Izdavač Centar za inovacije u mikologiji, Beograd, Društvo medicinskih mikologa Srbije, 2012.

- Marina Milenković, Nevena Arsenović-Ranin. Opšta i specijalna bakeriologija. Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd. 2013

- J. Antić Stanković, B. Božić, S. Stanković: Infekcije i imunski odgovor Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2015.

 

Katedra za mikrobiologiju i imunologiju organizuje i učestvuje u realizaciji kurseva kontinuirane edukacije za farmaceute, kao i u izradi studentskih naučno-istraživačkih radova i završnih radova.

Nastavnici i saradnici u okviru naučno-istraživačke delatnosti obavljaju bazična istraživanja vezana za imunomodulatorni efekat farmakoloških supstanci, mehanizam nastanka i imunomodulaciju autoimunskih i inflamatornih bolesti, uticaj neuroendokrinog sistema na diferentovanje T limfocita, ispitivanje citotoksičnosti i antimikrobne aktivnosti novosintetisanih jedinjenja i proizvoda biljnog porekla i molekularne mehanizme rezistencije na beta-laktamske antibiotike kod Gram-negativnih bakterija. Ova istraživanja ostvaruju se učešćem nastavnika i saradnika Katedre na nacionalnim projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i učešćem na međunarodnim projektima.

U okviru stručne delatnosti, Katedra ostvaruje saradnju sa privredom (farmaceutskim kompanijama i apotekama koje izrađuju magistralne lekove) u oblasti ispitivanja mikrobiološke kontrole lekova i medicinskih sredstava.