Dr sc. Biljana Otašević

Dr sc. Biljana Otašević

Zvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za analitiku lekova
Prostorija: 210
Telefon: +381 113951 334
Fax: +381 113972 840
Email: biljana.otasevic@pharmacy.bg.ac.rsCV

Dr sc. Biljana Otašević rođena je 20.7.1977 godine u Zemunu gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Školske 1996/97 upisala je Farmaceutski fakultet u Beogradu. Diplomirala je 2003. a doktorsku disertaciju odbranila 2011. godine.

Učestvuje u izvođenju teorijske i praktične nastave u okviru integrisanih akademskih studija na obaveznom predmetu Farmaceutska analiza i izbornim predmetima Farmaceutska regulativa u kontroli lekova, Eksperimentalni dizajn u farmaceutskoj analizi. Aktivno je učestvovala u dopuni plana i programa svih navedenih predmeta. Takođe, na izbornom predmetu Sportska farmacije učestvuje u izvođenju praktične nastave. U okviru poslediplomskih studija, uključena je u izvođenje teorijske nastave na doktorskim studijama − modul Analitika lekova i specijalističkim akademskim studijama Farmacija 3 – modul Puštanje leka u promet.

Mentor je jedne doktorske disertacije u izradi, a bila je i član komisije za odbranu jedne doktorske disertacije. Član je Komisije za praćenje i unapređenje kvaliteta poslediplomskih studija. Do sada je bila mentor 5 završnih radova, kao i član komisije za odbranu 16 diplomskih i 23 završna rada.

Učestvuje u realizaciji studentskih istraživačkih radova u okviru Centra za naučno-istraživački rad studenata; do sada je bila mentor 6 studentskih istraživačkih radova i član stručne komisije Sedmog studentskog Mini-kongresa.

Od 2003. godine, učestvuje u projektima Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije (br. 1458), Ministarstva nauke, tehnologije i razvoja (2006-2010. godine, br. 142071B), kao i tekućem projektu Ministarstva za obrazovanje i nauku (br. 172033).

Osnovna naučno-istraživačka delatnost zasnovana je na ispitivanju farmakološki aktivnih jedinjenja, nečistoća i degradacionih proizvoda u farmaceutskim doziranim oblicima kao i ispitivanju njihove stabilnosti putem studija forsirane degradacije primenom metode reverzno–fazne tečne hromatografije pod visokim i ultra-visokim pritiskom sa različitim vidovima detekcije, kao i metodom masene spektrometrije. Osim toga, istraživačka delatnost obuhvata i ekstrakcione tehnike za pripremu i prečišćavanje biološkog materijala kao i ispitivanje lekova i njihovih metabolita. U razvoju i validaciji metoda za farmaceutsku analizu koristi se hemometrijski pristup, odnosno eksperimentalni dizajn, metodologija višekriterijumskog odlučivanja, kao i primena veštačkih neuronskih mreža. U poslednje vreme, istraživački interes je dopunjen ispitivanjima kvantitativnog odnosa između hemijske strukture i retencionog ponašanja grupe jedinjenja u hromatografskom sistemu (QSRR studije).

Autor je ukupno 58 naučnih publikacija među kojima je 17 naučnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima sa SCI liste. Na skupu nacionalnog značaja ima jedno usmeno izlaganje štampano u izvodu. Na skupovima međunarodnog značaja ima 4 rada štampana u proširenom obliku i 23 rada štampana u izvodu, a na skupovima nacionalnog značaja 9 radova štampanih u izvodu.

  • Biljana Otašević, Svetlana Milovanović, Mira Zečević, Jelena Golubović, Ana Protić. UPLC Method for Determination of Moxonidine and Its Degradation Products in Active Pharmaceutical Ingredient and Pharmaceutical Dosage Form. Chromatographia 2014; 77(1-2): 109-118. M23
  • Jelena Golubović, Ana Protić, Mira Zečević, Biljana Otašević, Marija Mikić. Artificial neural networks modelling in UPLC method optimization of mycophenolate mofetil and its degradation products. Journal of chemometrics 2014; 28: 567-574. M23
  • Jelena Golubović, Ana Protić, Mira Zečević, Biljana Otašević, Ljiljana Živanović. Quantitative structure–retention relationships of azole antifungal agents in reversed-phase high performance liquid chromatography. Talanta 2012; 100: 329-337. M21
  • Svetlana Milovanović, Biljana Otašević, Mira Zečević, Ljiljana Živanović, Ana Protić. Development and validation of reversed phase high performance liquid chromatographic method for determination of moxonidine in presence of it's impurities. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2012; 59: 151-156. M21
  • Biljana Jocić, Mira Zečević, Ljiljana Živanović, Ana Protić, Milka Jadranin, Vlatka Vajs. Study of forced degradation behavior of Eletriptan hydrobromide by LC and LC–MS and development of stability-indicating method. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2009; 50: 622-629. M21
  • Ljiljana Živanović, Ana Protić, Mira Zečević, Biljana Jocić, Mirjana Kostić. Multicriteria optimization methodology in development of HPLC separation of Mycophenolic acid and Mycophenolic acid glucuronide in human urine and plasma. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2009; 50: 640-648. M21
  • Predrag Džodić, Ljiljana Živanović, Ana Protić, Mira Zečević, Biljana Jocić. Chemometrically assisted development and validation of HPLC method for simultaneous determination of carbamazepine and its impurities iminostilbene and iminodibenzyl in solid dosage form. Chromatographia 2009; 70: 1343-1351. M23
  • Mira Zečević, Biljana Jocić, Ljiljana Živanović, Ana Protić. Application of Multicriteria Methodology in the Development of Improved RP-LC-DAD for Determination of Rizatriptan and Its Degradation Products. Chromatographia 2008; 68: 911-918. M23
  • Ljiljana Živanović, Ana Ličanski, Mira Zečević, Biljana Jocić, Mirjana Kostić. Application of experimental design in optimization of solid phase extraction of mycophenolic acid and mycophenolic acid glucuronide from human urine and plasma and SPE-RP-HPLC method validation. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2008; 47: 575-585. M21
  • Biljana Jocić, Mira Zečević, Ljiljana Živanović, Ana Ličanski. A chemometrical approach to optimization and validation of an HPLC assay for rizatriptan and its impurities in tablets. Analytical letters 2007; 40 (12): 2301-2316. M23