Opšte informacije

Šef katedreRedovni profesor dr sc. Mira Zečević

Katedra za Analitiku lekova se bavi nastavnim, stručnim i naučno-istraživačkim radom u oblasti analize lekova.

Nastavna aktivnost: Program teorijske i praktične nastave jednog obaveznog i četiri izborna predmeta koji se realizuju na integrisanim akademskim studijama obuhvata ispitivanje kvaliteta lekova i medicinskih sredstava prema farmakopejskim i drugim regulatornim postupcima. Ispitivanja obuhvataju identifikaciju i određivanje sadržaja aktivnih i pomoćnih supstanci, nečistoća i degradacionih proizvoda lekova i medicinskih sredstava, kao i razvoj, optimizaciju i validaciju, metoda za njihovu analizu. U optimizaciji i validaciji metoda pored klasičnog, zastupljen je i hemometrjski pristup.

Stručna aktivnost: Saradnja sa privredom u oblasti ispitivanja i kontrole lekova, angažovanje nastavnika i saradnika u stručnim telima i udruženjima van fakulteta (Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, ALIMS...).

Naučnoistraživačka aktivnost: obuhvata veoma široku i raznovrsnu naučnu problematiku iz oblasti farmaceutske analitike, a ostvaruje se kroz više projekata koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Nastavnici i saradnici Katedre kroz naučni rad ostvaruju uspešnu saradnju sa mnogim naučnoistraživačkim institucijama i fakultetima, kako u zemlji tako i u inostranstvu, a što se može saznati iz njihovih pojedinačnih biografija.

Katedra realizuje ili učestvuje u realizaciji svih vidova poslediplomskih studija.
Katedra realizuje (je realizovala) u okviru:

 • Integrisanih akademskih studija prema programu akreditovanom 2008. godine, smer magistar farmacije (MF), predmete:

Šifra

Predmet

Semestar

Tip

Status

Časovi nastave

ESPB

Studijski program

5MRF5OFAN

Farmaceutska analiza

IX

SA

O

60+45

6

MF

5MRF5IFRL

Farmaceutska regulativa u kontroli lekova

X

SA

IB

30+15

5

MF

5MRF4IEDA

Eksperimentalni dizajn u farmaceutskoj analizi

X

SA

IB

30+15

5

MF

5MRF4IMES

Medicinska sredstva (veći deo programa)

VIII

SA

IB

25+20

5

MF

5MRF4ISPF

Sportska farmacija (veći deo programa)

VIII

SA

IB

25+20

5

MF

Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni.

 • Specijalističkih akademskih studija:Kozmetologijapredmet
  • Ispitivanje i kontrola kozmetičkih proizvoda (O)
 • Specijalističkih akademskih studija: Puštanje leka u promet, predmete:
  • Aktivne farmaceutske supstance i ekscipijensi (O, polovina programa)
  • Farmaceutska analiza (O)
  • Materijali za pakovanje i ambalaža (IB, veći deo programa)
  • Medicinska sredstva i medicinski gasovi (IB, veći deo programa)
  • Primena optimizacionih tehnika u farmaceutskom istraživanju i razvoju (IB, veći deo programa)
 • Specijalizacije za potrebe zdravstva: Ispitivanje i kontrola lekova, predmete:
  • Analitika lekova (Pravilnik Ministarstva zdravlja Republike Srbije, 1993.)
  • Regulativa u kontroli lekova  (Pravilnik Ministarstva zdravlja Republike Srbije, 2010.)
  • Farmaceutska analiza (Pravilnik Ministarstva zdravlja Republike Srbije, 2010.)
 • Doktorskih akademskih studija:modul Farmaceutska hemija  (programi 2006. i 2008.), predmete:
  • Principi savremene farmaceutske analize I  (O)
  • Principi savremene farmaceutske analize  II (O)
  • Mehanizmi degradacionih reakcija i poreklo nečistoća (O)
  • Spektroskopske metode za dokazivanje strukture i stepena farmaceutske čistoće(IB)
  • Separacione metode u sintezi i čistoći farmaceutskih supstanci (IB)
 • Doktorskih akademskih studija:modul Analitika lekova,od 2013, školske godine, sve predmete.
 • Doktorskih akademskih studija:modul Farmaceutska tehnologija  od 2006. odnosno 2013. školske godine, predmeti
  • Analitika lekova (IB)
  • Farmaceutska analiza i kontrola lekova (IB)
 • Doktorskih akademskih studija:modul Kozmetologija; predmet
  • Ispitivanje i kontrola  kozmetičkih proizvoda (IB)

Katedra je matična za užu naučnu oblast Analitika lekova na Univerzitetu u Beogradu.

Katedra za Analitiku lekova organizuje i učestvuje u realizaciji kurseva kontinuirane edukacije za farmaceute pretežno zaposlene u farmaceutskoj industriji. Nastavnici i saradnici katedre učestvuju u vođenju studentskih naučno-istraživačkih radova i mentorstvu završnih radova studenata.