Opšte informacije

Šef katedre: Redovni profesor dr sc. Branislava Lakušić

Nastavnici i saradnici Katedre za botaniku se bave fundamentalnim i aplikativnim istraživanjima flore Balkanskog poluostrva. Istraživanja obuhvataju morfo-anatomsku i biohemijsku promenljivost vrsta na nivou populacija; morfološke i anatomske karakteristike značajne u identifikaciji biljaka (biljnih droga); biološke i ekološke funkcije etarskih ulja; varijabilnost etarskih ulja u zavisnosti od ekoloških uslova staništa. Katedra za botaniku je opremljena, kadrovski i materijalno za svaku vrstu determinacije biljaka i biljnog materijala (taksonomska identifikacija, rasprostranjenje, morfološka i anatomska analiza).

Na Katedri za botaniku obavljaju se:

  • Integrisane akademske studije u okviru predmeta:
ŠifraPredmetSemestarTipStatusČasovi nastaveESPBStudijski program
F2O8 Botanika IV ТМ О 45+45 7 MF
F2I4 Lekovite biljke i životna sredina VI TM IB 30+15 3 MF

Tip predmeta: TM – teorijsko metodološki. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – magistar farmacije.

  Nastavnici učestvuju u realizaciju i nastave za:

  • Specijalističke studije za potrebe zdravstva iz farmakognozije
  • Doktorske akademske studije - Farmakognozija

Nastavnici i saradnici Katedre za botaniku obezbedili su potrebnu nastavnu literaturu za teorijsku i praktičnu nastavu (udžbenik, praktikum, autorizovana skripta) i time studentima omogućili kvalitetno i efikasno studiranje.

Naučnoistraživački rad obuhvata raznovrsnu naučnu problematiku iz oblasti botanike, ekologije, farmacije, a ostvaruje se kroz projekte koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Nastavnici Katedre za botaniku imaju saradnju i sa drugim fakultetima i naučnoistraživačkim institutima u zemlji i inostranstvu.