Dr sc. Darko Ivanović

Dr sc. Darko Ivanović

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za analitiku lekova
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija
Telefon: +381 11 3951-386
Fax: +381 11 3972-840
Emaildarkoi@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Darko Ivanović rođen je u Beogradu 20. januara 1948. godine, gde je završio osmogodišnju školu i gimnaziju. Na Farmaceutski fakultet u Beogradu upisao se 1969/70. i diplomirao 1974.

U Apotekarskoj radnoj organizaciji “Beograd” obavio je jednogodišnji pripravnički staž i položio stručni ispit. 
Za asistenta–pripravnika u Institutu za farmaceutsku hemiju izabran je 1978. godine.

Magistarsku tezu odbranio je 1981. godine. U zvanje asistenta za predmet Farmaceutska hemija izbran je 1983. godine.

Od 1. januara 1985. do septembra 1989. godine boravio je na Université Paris-Sud, Laboratoire de Chimie Analytique et d’Electrochimie Organiques, kao stipendista Francuske vlade i odbranio 1989. doktorsku disertaciju Chromatographie liquide en haute pression en phase inverse et spectrophotométrie dérivée appliquées au contrôle de qualité du médicament (mentor prof. dr Michel Guernet). čime je stekao zvanje Docteur de l’Université de Paris Sud, Mention Science Pharmaceutiques.

Specijalistički ispit iz Ispitivanja i kontrole lekova položio je 1993. godine.
U zvanje docenta za predmet Analitika lekova izabran je 1990, u zvanje vanrednog 1995, a redovnog profesora 2003. godine.

Učestvuje u nastavi na diplomskim akademskim, master studijama, kao i na specijalističkim i doktorskim akademskim studijama iz predmeta Analitika lekova i Farmaceutska analiza.

Objavio je 88 naučna eksperimentalna rada. Učestvovao je sa 125 saopštenja na naučnim skupovima. Prema bazi SCOPUS, od 1996. godine, citiran je 311 puta, bez autocitata.

Autor je 3 univerzitetska udžbenika: Spektrofotometrija u analitici lekova, Analitika lekova-udžbenik za laboratorijsku nastavu i Praktikum farmaceutske hemije. Autor je monografije 60 godina Farmaceutskog fakulteta u Beogradu 1945–2005.

Saradnik je naučnog projekta Formulisanje i karakterizacija separacionih sistema za modelovanje retencionog ponašanja lekovitih supstancija uz hemometrijsku evaluaciju, Ministarstva nauke Republike Srbije.

Imenovan je za eksperta Saveznog sekretarijata za razvoj i nauku u oblasti Farmacija-Analitika lekova. Član je Konferencije Univerziteta Srbije i predsednik Skupštine FDS.

Bio je dekan Farmaceutskog fakulteta u tri mandata (2001/2007).

Istraživački interes: * Formulisanje i karakterizacija separacionih sistema za modelovanje retencionog ponašanja lekovitih supstancija uz hemometrijsku evaluaciju

 • Tečna hromatografija, Farmakološki aktivne supstancije, Nečistoće i degradacioni proizvodi.
 • Retenciono ponašanje novih farmaceutskih supstancija, fizičko-hemijska karakterizacija RP-HPLC i mikroemulzione LC.
  Farmaceutska analiza aktivnih komponenti u doziranim oblicima i biomaterijalu.

Nagrade:

 • 2002. – Nagrada Privredne komore Beograda u kategoriji najboljih magistarskih teza (za mentorstvo)
 • 2003. – Nagrada fabrike lekova “Krka”, Novo Mesto, Slovenija u kategoriji najboljih magistarskih teza (za mentorstvo)
 • 2004. – Nagrada Privredne komore Beograda u kategoriji najboljih magistarskih teza (za mentorstvo)

Jezici: francuski, engleski
 • Jančić, B., Medenica, M., Ivanović, D., Jankovic, S., Malenović, A.: Monitoring of fosinopril sodium impurities by liquid chromatography mass spectrometry including the neural networks in method evaluation. J. Chrom. A.1016/j. DOI: 10chroma.2007.11.076
 • Ivanović, D., Medenica, M., Malenović, A., Jančić, B.: Validation of the RP–HPLC method for the analysis of hydrochlorothiazide and captoprile in tablets. Accreditation and Quality Assurance 2004; 9(1–2): 76–81.
 • Ivanović, D., Popović, A., Radulović, D., Medenica, M.: Reversed–phase ion–pair HPLC determination of some water–soluble vitamins in pharmaceuticals, J. of Pharm. & Biomed. Anal. 1999; 18: 999–1004.,
 • Ivanović, D., Medenica, M., Nivaud–Guernet, E., Guernet, M.: Stady of the reversed–phase high–performance liquid chromatographic separation of some pharmaceutical ingredients. Journal of High Resolution Chromatography 1996; 19 (2): 124–126.
 • Ivanović, D., Medenica, M., Nivaud–Guernet, E., Guernet, M.: Effect of pH on the Retention Behaviour of Some Preservatives–An#tioxidants in Reversed–Phase Hihg Performance Liquid Chromatography. Chromatographia 1995; 40: 652–656.