Istorijat

Nastava Organske hemije na Farmaceutskom odseku Medicinskog fakulteta ustanovljena je 1939.godine. Prvi nastavnik bio je dr Đorđe Stefanović, kasnije redovni profesor Biohemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, a na njegovo mesto došao je dr Aleksandar Damanski upravnik Centralne vojno tehničke laboratorije. U tom periodu praktična nastava se realizovala u prostorijama Hemijskog zavoda tadašnjeg Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posle 1945. godine i praktična i teorijska nastava su izvođene na Prirodno-matematičkom fakultetu. Početkom 1947. godine izabrana je za asistenta Kosovka Kostić, koja je 1940.god. diplomirala hemiju na Filozofskom fakulteu u Beogradu. U zvanje predavača za Organsku hemiju izabrana je 1952.godine, a fakultet napušta 1954. U periodu od 1946. do 1948. nastava iz organske hemije se održavala na različitim lokacijama da bi tek u jesen 1948. Institut za Organsku hemiju dobio svoje prostorije na III spratu u zgradi Patološkog instituta u Ulici dr Subotića br. 1. U Institutu je kao farmaceutski tehničar radila i Stanica Ćetković koja je kasnije i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu. Gordana Bončić-Caričić, diplomirani inžinjer tehnologije, 1956.god. postavljena je za asistenta-pripravnika, a 1962. prelazi na Tehnološki fakultet u Beogradu.Od sredine šezdesetih do devedesete godine formirana je grupa predavača i istraživača koja je svoj radni vek započela i završila u Institutu za Organsku hemiju Farmaceutskog fakulteta. Profesor Vladimir Arsenijević, upravnik Instituta u periodu od 1962.god do 1988.god. sa svojim saradnicima prof.dr Lucijom Arsenijević, prof.dr Slavkom Pavlov i doc. dr. Milicom Bogavac bavio se hemijom organo-metalnih jedinjenja. Prof.dr Danica Stefanović i prof.dr Eugen Klajn svoj istraživački rad usmerili su ka hemiji prirodnih proizvoda. Prof dr Nada Vukojević, koja se bavila hemijom ugljenih hidrata, na Katedri za organsku hemiju provela je period od 1992. pa do penzionisanja 1999. godine. U Institutu je od 1977. godine radio kao asistent Slaviša Matić, diplomirani hemičar koji je, nažalost, preminuo 1983. godine.