Istorijat

Istorijat Katedre za mikrobiologiju i imunologiju počinje još od osnivanja Farmaceutskog odseka Medicinskog fakulteta, 1939. uvođenjem Mikrobiologije, kao obaveznog predmeta. Kako je nastava prema planu trebalo da se obavlja u V i VI semestru, a izbijanjem Drugog svetskog rata je obustavljena, to je prva generacija slušala nastavu iz ovog predmeta tek školske 1945/46. godine.

Od osnivanja Farmaceutskog fakulteta 1945. pa do 1955. godine nastavu iz Mikrobiologije obavljao je honorarni nastavnik dr Milutin Đurišić, profesor Bakteriološkog instituta Medicinskog fakulteta u Beogradu. NastavaMikrobiologije organizovana je sa dva časa predavanja i dva časa vežbi nedeljno u toku V i VI semestra, a program nastave obuhvatao je oblasti: opšta bakteriologija, specijalna bakteriologija, imunologija, parazitologija i virusologija. Program nastave bio je prilagođen potrebama farmaceuta za rad u apoteci, bolničkim laboratorijama i drugim zdravstvenim ustanovama. U tom periodu vežbe iz Mikrobiologije obavljale su se u vežbaonici Bakteriološkog instituta Medicinskog fakulteta.

Prvih godina nije bilo ni stalnih saradnika, već su u praktičnoj nastavi, kao honorarni asistenti, učestvovali asistenti Bakteriološkog instituta Medicinskog fakulteta. Za asistenta je 1947. godine izabrana dr Jelena Bogojević (1955. napustila Fakultet), a 1952. dipl. farm. Kosana Mitrović. Od 1955. godine nastavu je preuzeo doc. dr Branislav D. Janković, koji je postao i prvi upravnik Instituta za mikrobiologiju. Institut je početkom 1956. godine dobio svoje prostorije, tj. prostorije bivšeg sekretarijata Farmaceutskog fakulteta, a vežbe iz Mikrobiologije organizovane su u vežbaonici Instituta za botaniku. Institut za mikrobiologiju 1974. godine menja naziv u Zavod za mikrobiologiju i imunologiju, a 1998. godine u Institut za mikrobiologiju i imunologiju. Do 1965. godine u Institutu za mikrobiologiju pored nastave iz predmeta Mikrobiologija obavljala se i nastava predmeta Higijena. Prvi nastavnik ovog predmeta bio je prof. dr Milan Prica, redovni profesor Medicinskog fakulteta, koji je u svojstvu honorarnog profesora predavao na Farmaceutskom fakultetu do školske 1952/53. godine. Te godine nastavu iz predmeta Higijena preuzeo je dr Žarko Radivojev u zvanju stalnog predavača i predavao do 1958. godine. Kasnije je, 1965. godine, za nastavnika postavljena dr sc. Katarina Isaković, tada u zvanju naučni saradnik. Istraživački rad u Institutu za mikrobiologiju, iz oblasti imunologije, bio je osnova za reorganizaciju nastave 1979. godine, kada je Imunologija izdvojena kao poseban predmet sa dva časa teorijske nastave i dva časa vežbi nedeljno u toku jednog semestra. Predmetu Mikrobiologija priključene su Odabrane oblasti higijene. Za smer medicinski biohemičar izdvaja se predmet Imunohemija koji se sluša u jednom semestru. Profesori Instituta za mikrobiologiju i imunologiju koji su učestvovali u nastavi bili su: prof. dr Branislav D. Janković (do 1985.), prof. dr Kosana Mitrović (do 1987.), prof. dr Katarina Isaković (do 1992.), prof. dr Jožef Horvat (do 1996.), prof. dr Dafina Milošević (do 1996.), prof. dr Ljiljana Popesković (do 2001.), prof. dr Nada Kuljić Kapulica (30% radnog vremena, od 1998. do 2005.), prof. dr Miodrag Čolić (30% radnog vremena, od 1996. do 2005.) i prof. dr Miroslava Dimitrijević (do 2007.).

Posle diplomska nastava iz oblasti Imunologije na Farmaceutskom fakultetu, u saradnji sa Centrom za imunološka istraživanja, uvedena je 1979. godine. Nastava je organizovana u vidu seminara, a istraživanja u okviru magistarskih teza, rađena su u Centru za imunološka istraživanja. Reformom Univerziteta iz 1988. godine, Farmaceutski fakultet postaje matičan za poslediplomske studije iz Imunohemije. Od 2008. godine akreditovan je program doktorskih akademskih studija u okviru kojeg je Imunofarmakologija podmodul modula Farmakologija, a Farmaceutska mikrobiologija zaseban modul.

Pod rukovodstvom nastavnika Katedre za mikrobiologiju i imunologiju odbranjen je veliki broj magistarskih teza i doktorskih disertacija na Farmaceutskom i drugim fakultetima. Za razvoj naučnoistraživačkog rada iz oblasti imunologije u Institutu izuzetne zasluge pripadaju prof. dr Branislavu Jankoviću. U veoma skromnim uslovima za rad u pogledu prostora i opreme objavljeni su zapaženi rezultati istraživanja, koji daju međunarodni ugled Institutu. Nastavnici i saradnici Instituta su se usavršavali u mnogim laboratorijama Evrope i SAD. U dugogodišnjem naučnoistraživačkom radu Instituta za mikrobiologiju i imunologiju, ostvarena je značajna saradnja sa brojnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

U Institutu za mikrobiologiju radili su kao asistenti: Jelena Bogojević, lekar (1947-1955); Jovanović Zorica, biolog (1954-1960); Irina Đorđević-Marić, lekar (1989-1993); Tatjana Odrljin, lekar (1989-1993) i mr sc. med. Ljubica Petković (1993-2001). Irina Đorđević-Marić odbranila je magistarsku tezu Uticaj stresa na razvoj anafilatičkog šoka 1991. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Tatjana Odrljin odbranila je magistarsku tezu Proliferacija mišjih limfocita u prisustvu fosforil-holin zavisnog anti-idiotipa 1991. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

Na poslovima tehničara radili su: Mileva Vučković-Stepanović (1957-1994), Slobodanka Janković (1996-2005), Leonora Obradović (1996-1999) i Žarko Jović (1997-2001). Kao spremačice radile su Anica Grujić (1954-1979), Ana Adamović (1954-1960), Marija Gorbačev (1971-1992)., a kao hranilac životinja radio je Živorad Stevanović (1957-1994).

Odlukom Saveta Farmaceutskog fakulteta od 10. maja 2010. godine, Institut za mikrobiologiju i imunologiju promenio je ime u Katedra za mikrobiologiju i imunologiju.Upravnici Instituta za mikrobiologiju i imunologiju bili su: prof. dr Branislav D. Janković (1954-1985), prof. dr Katarina Isaković (1985-1992), prof. dr Jožef Horvat (1992-1996), prof. dr Ljiljana Popesković (1996-1997), prof. dr Miroslava Dimitrijević (1997-2005); a Katedre za mikrobiologiju i imunologiju: prof. dr Nevena Arsenović Ranin (2005-2010), prof. dr Marina Milenković (2010-2013), prof. dr Zorica Stojić-Vukanić (2013-2016) i prof. dr Jelena Antić-Stanković (od 2016.).

 

Udžbenici i knjige nastavnika i saradnika Instituta

Dimitrijević, M., Popović, M.: Imunoterapija, nove terapijske mogućnosti. U knjizi: Popović, M. i saradnici: Reumatične i srodne bolesti: dijagnoza i terapija, Beograd 2000.

Dimitrijević, M.: Imunoterapija - imunosupresija. U knjizi: Ćirić, O. i saradnici: Neuroendokrinoimunologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2000.

Đurišić, M.: Mikrobiologija za studente farmacije, Naučna knjiga, Beograd 1951.

Đurišić, M.: Osnovi imunologije, Beograd 1950.

Đurišić, M.: Osnovi virusologije Beograd 1950.

Isaković, K., Dimitrijević, M.: Imunologija, Praktikum, Beograd 1992.

Janković, B.D., Isaković, K. (Eds.): Microenvironmental Aspects of Immunity, Plenum Press, New York 1973.

Janković, B.D.: Mikrobiologija I i II za studente farmacije, Naučna knjiga, Beograd 1973.

Popović, M., Dimitrijević, M.: Humani imunoglobulini za intravensku primenu u internoj medicini - reumatologiji. U knjizi: Popović, M. i saradnici: Reumatične i srodne bolesti: dijagnoza i terapija, Beograd 2000.