Projekti

Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju ostvaruje naučnu i stručnu saradnju sa brojnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Zaposleni sa Katedre za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju trenutno učestvuju u realizaciji više projekata koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 

Pregled projekata tehnološkog razvoja i osnovnih istraživanja koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na kojima učestvuju zaposleni na Katedri za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju (rukovodioci projekata su nastavnici Farmaceutskog fakulteta):

Broj projekta

Naziv projekta

Rukovodilac

Saradnici na

projektu (zaposleni na Katedri)

Realizatori  projekta

34007

Razvoj tehnologija i proizvoda koje obezbeđuju željeno

oslobađanje lekovitih supstanci iz čvrstih farmaceutskih oblika

Dr Svetlana Ibrić, vanredni profesor

 

Dr Zorica Đurić, redovni profesor

Dr Marija Primorac, redovni profesor

Dr Svetlana Ibrić, redovni profesor

Dr Jelena Parojčić, redovni profesor

Dr Dragana Vasiljević, vanredni profesor

Dr Ljiljana Đekić, docent

Dr Sandra Cvijić, docent

Dr Jelena Đuriš, docent

Dr Ivana Aleksić, docent

Đorđe Medarević, istraživač saradnik

Mag.farm. Marko Krstić, istraživač saradnik

Mag.farm. Sofija Stanković, istraživač pripravnik

Mag.farm. Alma Bušatlić, istraživač pripravnik

Mag.farm. Milica Drašković, istraživač pripravnik

Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet; Hemofarm, Vršac

 

34031

Razvoj mikro- i nanosistema kao nosača za lekove sa antiinflamatornim delovanjem i metoda njihove karakterizacije

Dr Snežana Savić, vanredni profesor

Dr Gordana Vuleta, redovni profesor

Dr Jela Milić, redovni profesor

Dr Snežana Savić, vanredni profesor

Dr Danina Krajišnik, docent

Dr Bojan Čalija, docent

Dr Ivana Pantelić, docent

Dr. Milica Lukić, docent

Mag.farm. Tamara Radulović, istraživač pripravnik

Dipl.farm. Tanja Ilić, istraživač saradnik

Mag.farm. Marija Todosijević, istraživač saradnik

Mag.farm. Ines Nikolić, istraživač pripravnik

Univerzitet u Beogradu- Farmaceutski fakultet;

Galenika a.d. Beograd;

Tehnološki fakultet, Leskovac

172041

Razvoj molekula sa antiinflamatornim i kardioprotektivnim dejstvom: strukturne modifikacije, modelovanje, fizičkohemijska karakterizacija i formulaciona ispitivanja

Dr Sote Vladimirov, redovni profesor

Dr Gordana Vuleta, redovni profesor

Dr Jela Milić, redovni profesor

Dr Snežana Savić, vanredni profesor,

Dr Bojan Čalija, docent

 Dr Ivana Pantelić, docent

Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pregled ostalih projekata koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na kojima učestvuju zaposleni na Katedri za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju:

Broj projekta

Naziv projekta

Rukovodilac

Saradnici na

projektu (zaposleni na Katedri)

Nosilac projekta

172018

Porozni materijali na bazi oksida u zaštiti životne sredine od genotoksičnih supstanci

Dr Vera Dondur, redovni profesor

Dr Danina Krajišnik, docent

Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu

III 46010

Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti

Dr Branko Bugarski, redovni profesor

Dr Marija Primorac, redovni profesor

 Dr Dragana Vasiljević, vanredni profesor

Dr Ljiljana Đekić, docent

Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pregled međunarodnih projekata u čijoj realizaciji učestvuju nastavnici i saradnici Katedre

Broj projekta i period realizacije

Naziv projekta

Program finansiranja

Nosilac projekta

Koordinator

COST Action MP1404

(2015-2018)

Simulation and pharmaceutical technologies for advanced patient-tailored inhaled medicines (SimInhale)

EU Framework Programme Horizon 2020

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Svetlana Ibrić, redovni profesor

451-03-01766/2014-09/2

(2015-2016)

Formulacija mikro-, nano- i emulzionih sistema bez surfaktanta za slabo rastvorne lekove: razvoj i optimizacija ex vivo i in vivo metoda procene

Bilateralna saradnja sa SR Nemačkom

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu i Univerzitet u Tibingenu

Dr Snežana Savić, vanredni profesor

539247-LLP-1-2013-1-IE-ERASMUS-EKA

(2013-2015)

Linking Industry and Academia in Teaching Drug Development and Manufacture (LIAT-Ph)

Evropska komisija/EACEA

LLP

Fakultet za farmaciju i farmaceutske nauke, Triniti Koledž Univerziteta u Dablinu

Dr Jelena Parojčić, redovni profesor

 (2013-2014)

Application of machine learning tools in establishing a design space in solid dosage forms development

Bilateralna saradnja sa Nemačkom

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Dizeldorfu

Dr Svetlana Ibrić, redovni profesor

651-03-1251/2012-09/43

 (2012-2013)

Optimizacija granulacije topljenjem u uređaju tipa fluidizirajućeg sistema

Bilateralna saradnja sa Slovenijom

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Ljubljani

Dr Jelena Parojčić, redovni profesor

JP 158897 - 2009

(2010-2013)

Postgraduate Qualification in Pharmacy - The Way Forward (PQPharm)

Evropska komisija/EACEA/Tempus program

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Jelena Parojčić, redovni profesor

Na Katedri za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju je ostvarena intenzivna saradnja sa:

- Institutom za farmaceutsku tehnologiju Eberhard-Karls Univerziteta u Tibingenu, Nemačka;

- Katedrom za biofarmaciju i farmaceutsku tehnologiju Instituta za farmaciju i biohemiju Johannes Gutenberg Univerziteta u Majncu, Nemačka;

- Katedrom za farmacuetsku tehnologiju i biofarmaciju Heinrich-Heine-University, Dizeldorf, Nemačka;

- Katedrom za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutskog fakulteta Aristotelovog Univerziteta u Solunu, Grčka;

- Katedrom za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutskog fakulteta u Granadi, Španija;

- Katedrom za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, Slovenija;

- Fakultetom za farmaciju i farmaceutske nauke, Triniti Koledž Univerziteta u Dablinu, Irska;

- Katedrom za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina;

- Katedrom za organsku hemiju i makromolekule, Univerzitet Le Havre-Univerzitet Normandije, Francuska;

- Institutom za biologiju, medicinsku hemiju i biotehnologiju, Nacionalna Grčka istraživačka fondacija, Atina, Grčka;

- London College of Fashion, University of Arts, London, Velika Britanija.