Opšte informacije

Šef katedreVanredni profesor dr sc. Slađana Tanasković

Na Katedri za opštu i neorgansku hemiju izvode se Integrisane akademske studije Farmacija i Farmacija – medicinska biohemija i Doktorske studije - modul Farmaceutska hemija.

Predmeti koji se izvode na integrisanim akademskim studijama u okviru Katedre:

  • Opšta i neorganska hemija, obavezni predmet za oba studijska programa
  • Hemija rastvora, izborni predmet za studijski program Farmacija

Šifra

Predmet

Semestar

Tip

Status

Časovi nastave

ESPB

Studijski program

F1O3

Opšta i neorganska hemija

I

AO

O

60+30

5

farmacija

B1O3

Opšta i neorganska hemija

I

AO

O

60+30

5

farmacija-medicinska biohemija

F2I6

Hemija rastvora

IV

NS

IB

15+15

2

farmacija

Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – magistar farmacije, MF-MB – magistar farmacije-medicinski biohemičar

Na Katedri se obavlja teorijska i praktična nastava, kolokvijumi, ispiti, seminarski radovi, konsultacije, diplomski i završni radovi na diplomskim i integrisanim akademskim studijama. U okviru doktorskih studija obavlja se nastava iz izbornog predmeta Protolitičke ravnoteže (Farmaceutska hemija – metode strukturne analize).

U okviru naučno-istraživačkog rada nastavnici i saradnici na Katedri bave se proučavanjem iz različitih oblasti: fizičko-hemijska karakterizacija farmakološki aktivnih supstanci, hemija kompleksnih jedinjenja, kinetika hemijskih reakcija, hemijska ravnoteža, hromatografija.

Članovi Katedre ostvaruju naučnu i stručnu saradnju sa institucijama u zemlji (Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za nuklearna istraživanja „Vinča“, „Hemofarm“ Vršac) i inostranstvu (Kemijski inštitut, Ljubljana).