Opšte informacije

Šef katedre: prof. dr Nataša Pejić

Članovi Katedre za fizičku hemiju i instrumentalne metode

Sleva nadesno: Slavica Blagojević, Vesna Kuntić, Mirjana Medenica, Mara Aleksić, Nataša Pejić (sede); Danijela Crnobrnja, Olgica Čemerikić, Vesna Stojković, Svetlana Mićić, Leposava Pavun, Aleksandra Janošević Ležaić (stoje)

Nastavnici i saradnici Katedre za fizičku hemiju i instrumentalne metode bave se nastavnim, naučno–istraživačkim i stručnim radom. Proučavanje fizičko–hemijskih fenomena i pojava u funkciji je naučnih disciplina koje će studenti farmacije izučavati na višim godinama u okviru stručnih predmeta. U samostalnom praktičnom radu studenti se upoznaju sa velikim brojem različitih određivanja i instrumentalnih tehnika i metoda u laboratoriji, a koje će koristiti u okviru stručnih predmeta na oba studijska programa, kao i kasnije u praksi.


U okviru Katedre za fizičku hemiju obavljaju se:


ŠifraPredmetSemestarTipStatusČasovi nastaveESPBStudijski program
F1O11 Fizička hemija II TM O 45+15 5 farmacija
F2O3 Instrumentalne metode III TM O 45+45 6 farmacija
F2I2 Koloidna hemija IV TM IB 30+15 3 farmacija
B1O11 Fizička hemija II TM O 45+15 5 farmacija-medicinska biohemija
B2O3 Instrumentalne metode III TM O 45+45 6 farmacija-medicinska biohemija
B2I2 Koloidna hemija IV TM IB 30+15 3 farmacija-medicinska biohemija

Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni.

Pored nastave na integrisanim akademskim studijama oba studijska programa, na Katedri za fizičku hemiju i instrumentalne metode obavlja se nastava predmeta Instrumentalne metode za:

Nastavnici obavljaju nastavu i za:

  • Doktorske akademske studije:
    • Analitika lekova (Spektroskopske metode u analitici lekova)
    • Bromatologija (Odabrane instrumentalne metode)
    • Farmaceutska tehnologija (Fizičko–hemijski fenomeni i instrumentalne metode)
    • Farmakognozija (Odabrana poglavlja instrumentalnih metoda)

Naučnoistraživački rad obuhvata veoma široku i raznovrsnu naučnu problematiku iz oblasti farmacije, fizičke hemije i hemije, a ostvaruje se kroz više projekata koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i kroz neke međunarodne projekte.

Nastavnici nekadašnjeg Instituta za fizičku hemiju, kao i današnje Katedre za fizičku hemiju i instrumentalne metode ostvarili su uspešnu saradnju i sa drugim fakultetima i naučnoistraživačkim institutima u zemlji i inostranstvu, što se može pročitati u njihovim pojedinačnim biografijama.

Nastavnici i saradnici Katedre za fizičku hemiju i instrumentalne metode obezbedili su studentima potrebnu nastavnu literaturu za teorijsku i praktičnu nastavu (udžbenici, praktikumi, zbirke zadataka, autorizovana skripta i sl.) i time studentima omogućili kvalitetno i efikasno studiranje.