Opšte informacije

Šef katedreRedovni profesor dr sc. Branislava Miljković

Nastava na Katedri za farmakokinetiku i kliničku farmaciju:

  • Integrisane akademske studije u okviru predmeta 

Šifra

Predmet

Semestar

Tip

Status

Časovi nastave

ESPB

Studijski program

5MRF4OFRK

Farmakokinetika

VII

NS

O

45+45

6

MF

5MRF4IOKF

Odabrana poglavlja kliničke farmakokinetike

VIII

SA

IB

15+30

4

MF

5MRF5OKLF

Klinička farmacija

X

SA

O

45+60

6

MF

5MRB4OFRK

Farmakokinetika

VII

NS

O

45+45

6

MF-MB

Tip predmeta: АO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SА – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – magistar farmacije, MF-MB – magistar farmacije-medicinski biohemičar. 

Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju je matična za užu naučnu oblast farmakokinetika i klinička farmacija na Univerzitetu u Beogradu. 

U okviru Katedre obavlja se naučno-istraživački rad koji obuhvata populacionu farmakokinetičku analizu, modelovanje i simulacije farmakokinetičkih podataka, metabolizam lekova, farmakokinetičku procenu određenih terapijskih problema kao i ispitivanja komplijanse, interakcija i neželjenih reakcija lekova.

Klinička farmacija i farmaceutska zdravstvena zaštita predstavljaju nove oblasti istraživanja od posebnog značaja za farmaceutsku struku. Pored naučno-istraživačkog, u domen rada Katedre spada i ispitivanje biološke raspoloživosti i ekvivalentnosti preparata lekova, pisanje ekspertskih mišljenja za protokole kliničkih farmakokinetičkih studija i procena studija biološke raspoloživosti i ekvivalentnosti preparata lekova potrebna za izdavanje dozvole za stavljanje leka u promet. 

Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju organizuje i učestvuje u kursevima kontinuirane edukacije za farmaceute.

Studenti mogu odabrati temu završnog rada iz oblasti koje su pokrivene predmetima integrisanih akademskih studija sa Katedre za farmakokinetiku i kliničku farmaciju. Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju je uključena u različite vannastavne aktivnosti studenata koje podrazumevaju različite edukativne kurseve i projekte (npr. Farmakoterapijski pristup, Savetovanje pacijenata). Takođe je angažovana u vođenju studentskih naučno-istraživačkih radova.