Studijski program Farmacija - medicinska biohemija

Integrisane akademske studije traju pet (5) godina, odnosno deset (10) semestara, uključujući i izradu diplomskog rada i imaju 300 ESPB bodova.

Svaki predmet iz studijskog plana ima vrednost koja se iskazuje ESPB bodovima, a obim studija izražava se zbirom ESPB bodova. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara ukupnom angažovanju prosečnog studenta u okviru 40 – časovne radne nedelje tokom jedne školske godine, pri čemu raspodela ESPB bodova po semestrima ne mora biti simetrična.

Svi predmeti na Farmaceutskom fakultetu svrstani su u dve grupe: obavezni i izborni.

Program integrisanih akademskih studija se odnosi na sledeće studijske programe.

Programi akreditovani 2019. godine

Programi akreditovani 2013. godine

Studenti koji su uspešno završili studijski program Farmacija - medicinska biohemija osposobljeni su da:

  1. Samostalno rade u biohemijskim, toksikološkim i sanitarnim laboratorijama.
  2. Razvijaju i primenjuju različite metode i tehnike u cilju određivanja različitih biohemijskih parametara u biološkom materijalu.
  3. Tumače biohemijske parametre i njihove promene pod uticajem bolesti, lekova, toksičnih supstanci i hrane.
  4. Kontrolišu kvalitet i bezbednost hrane i dijetetskih proizvoda, vazduha i životne sredine.
  5. Rade kvalitativnu i kvantitativnu analizu i toksikološku procenu rizika od zagađivača životne sredine.
  6. Vrše prevenciju trovanja, dijagnostikovanje trovanja i predlog terapijskih mera na osnovu saradnje sa drugim zdravstvenim profesionalcima.
  7. Učestvuju u radu regulatornih tela na donošenju i primeni zakonskih, podzakonskih akata i u istraživanjima prakse u cilju obezbeđenja normalnog funkcionisanja i stalnog unapređivanja zdravstvenog sistema i javnog zdravlja.
  8. Rade na razvoju i primeni odgovarajućih analitičkih metoda i tehnika u naučnoistraživačkim, razvojnim, kontrolnim laboratorijama i centrima u različitim oblastima farmaceutskih i biomedicinskih nauka.
  9. Učestvuju u sprovođenju edukacije i u kontinuiranom stručnom usavršavanju i učenju tokom života.