Dr sc. Sandra Cvijić

Dr sc. Sandra Grbić

Zvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B301
Telefon: +381 11 3951-356
Fax: +381 11 3974-349
Email: gsandra@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Sandra Cvijić (rođena Grbić) je diplomirala na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 2003. godine. Na istom fakultetu je 2011. godine odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Razvoj biorelevantnog medijuma za ispitivanje brzine rastvaranja slabo rastvorljivih lekovitih supstanci“. U toku 2013. godine, kao stipendista DAAD fondacije, boravila je na postdoktorskom usavršavanju na Katedri za biofarmaciju i farmaceutsku tehnologiju, Instituta za farmaciju i biohemiju, Johannes Gutenberg Univerziteta u Mainz-u, Nemačka. 2015. godine je završila specijalitičke studije (specijalizacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika iz farmaceutske tehnologije); specijalistički rad pod nazivom „Primena in silico metoda biofarmaceutske karakterizacije u razvoju farmaceutskih preparata za oralnu primenu“.

Zaposlena je kao docent na Katedri za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju. Učestvuje u izvođenju nastave na integrisanim akademskim studijama (predmeti: Farmaceutska tehnologija 2, Farmaceutska tehnologija 3, Industrijska farmacija, Veterinarski lekovi), kao i na poslediplomskim specijalističkim i doktorskim studijama iz farmaceutske tehnologije.

Od 2011. godine angažovana je na projektu tehnološkog razvoja „Razvoj proizvoda i tehnologija koje obezbeđuju željeno oslobađanje lekovitih supstanci iz čvrstih farmaceutskih oblika“ finansiranom od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a od 2016. godine na međunarodnom projektu SimInhale COST Action MP1404. Prethodnih godina je bila angažovana na projektu tehnološkog razvoja Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije „Razvoj i primena in vitro i in silico metoda u biofarmaceutskoj karakterizaciji lekova BSK grupe II i III“ (2008-2010), na međunarodnom projektu Tempus PQPharm „Postgraduate Qualification in Pharmacy - The Way Forward“ (2010-2013), na projektu bilateralne saradnje Slovenija - Srbija „Optimizacija granulacije topljenjem u uređaju tipa fluidizirajućeg sistema“ (2012-2013), na međunarodnom projektu Linking Industry and Academia in Teaching Pharmaceutical Development and Manufacture (LIAT-Ph) (2013-2015) i na projektu bilateralne saradnje Nemačka - Srbija „Primena mašinskog učenja u razvoju prostora za dizajn u razvoju čvrstih farmaceutskih oblika” (2013-2014).

Autor je ili koautor većeg broja saopštenja (poglavlje u knjizi međunarodnog značaja, 9 radova u časopisima međunarodnog značaja, 3 rada u časopisu nacionalnog značaja, 48 poster prezentacija (34 na međunarodnim  skupovima), 8 usmenih izlaganja (2 na međunarodnim skupovima)), 1 online kursa i 5 udžbenika za praktičnu nastavu. Recenzent je za časopise: Molecular Pharmaceutics; European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics; AAPS PharmSciTech; Drug Design, Development and Therapy; Asian Journal of Pharmaceutics; Hemijska industrija; Arhiv za farmaciju.

Istraživački interes: Biofarmaceutska karakterizacija lekovitih supstanci/farmaceutskih preparata; primena in silico metoda u ispitivanju i razvoju farmaceutskih oblika za različite puteve primene (oralna, peroralna, inhalaciona); identifikacija biorelevantnih uslova za ispitivanje brzine rastvaranja lekovitih supstanci; in vitro-in vivo korelacija; formulacija i karakterizacija čvrstih farmaceutskih oblika lekova za pedijatrijsku populaciju

Jezici:engleski (tečno znanje); francuski (prosečno znanje)

  • Beloica S, Cvijić S, Bogataj M, Parojčić J. In vitro-in vivo-in silico approach in biopharmaceutical characterization of ibuprofen IR and SR tablets. Eur J Pharm Sci. Eur J Pharm Sci. 2015;75:151-9.

  • Beloica S, Cvijić S, Homšek I, Bogataj M, Parojčić J. An in vitro - in silico - in vivo approach in biopharmaceutical drug characterization: metformin hydrochloride IR tablets. Pharmazie. 2015;70(7):458-65.

  • Cvijić S, Parojčić J, Langguth P. Viscosity-mediated negative food effect on oral absorption of poorly-permeable drugs with an absorption window in the proximal intestine: In vitro experimental simulation and computational verification. Eur J Pharm Sci. 2014;61:40-53.

  • Cvijić S, Langguth P. Improvement of trospium-specific absorption models for fasted and fed states in humans. Biopharm Drug Dispos. 2014;35(9):553-8.

  • Grbic S, Parojcic J, Djuric Z. Computer Aided Biopharmaceutical Characterization: Gastrointestinal Absorption Simulation. In: Djuris J, Ed. Computer-aided Applications in Pharmaceutical Technology. Cambridge: Woodhead Publishing Ltd.; 2013.

  • Kocic I, Homsek I, Dacevic M, Grbic S, Parojcic J, Vucicevic K, Prostran M, Miljkovic B. A case study on the in silico absorption simulations of levothyroxine sodium immediate-release tablets. Biopharm Drug Dispos. 2012;33(3):146-59.

  • Parojcic J, Stojkovic A, Tajber L, Grbic S, Paluch K, Djuric Z, Corrigan OI. Biopharmaceutical Characterization of Ciprofloxacin HCl–Ferrous Sulfate Interaction. J Pharm Sci. 2011;100(12):5174-84.

  • Grbic S, Parojcic J, Ibric S, Djuric Z. In vitro - in vivo correlation for gliclazide immediate release tablets based on mechanistic absorption simulation. AAPS PharmSciTech. 2011;12(1):165-71.

  • Grbic S, Parojcic J, Malenovic A, Djuric Z, Maksimovic M. A Contribution to the Glimepiride Dissociation Constant Determination. J Chem Eng Data. 2010;55(3):1368-71.

  • Grbic S, Parojcic J, Djuric Z, Ibric S. Mathematical modeling of pH-surfactant-mediated solubilization of nimesulide, Drug Dev Ind Pharm. 2009;35(7):852-6.