Dr sc. Milica Drobac

Dr sc. Milica Drobac

Zvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za farmakognoziju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B104
Telefon: +381 11 3951-319
Fax: +381 11 3972-840
Email: milica@pharmacy.bg.ac.rs
 Milica Pavlović je diplomirala 1997. godine (prosečna ocena 9,28 i ocena 10 na diplomskom ispitu) i magistrirala 2002. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

U Institutu za farmakognoziju radila je kao stručni saradnik od 1998.-2000. god, kao asistent pripravnik od 2000.-2003. god, a od 2003. god. je asistent za užu naučnu oblast Farmakognozija.

Od 1998. godine učestvuje u naučnim projektima Ministarstva nauke Republike Srbije, kao i u tekućem projektu (2005 – 2010) Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije (br. 143012).

Do sada je ostvarila dva boravka u inostranstvu radi stučnog usavršavanja. Od 31.01.2001. do 24.02.2001. god. boravila je u Laboratoriji za farmakognoziju Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Atini (Department of Pharmacognosy and Chemistry of Natural Products, School of Pharmacy, University of Athens) gde je uradila deo eksperimentalnog rada magistarske teze. U istoj laboratoriji je boravila u periodu od 16.11.2003. do 04.07.2004. god., a na osnovu stipendije grčke vlade.

Objavila je ukupno 16 radova u časopisima međunarodnog značaja, 24 rada saopštena na skupovima međunarodnog značaja štampana u izvodu, 16 radova saopštenih na skupovima nacionalnog značaja štampanih u izvodu i 2 rada rada saopštena na skupovima nacionalnog značaja štampana u celini.

Član je Farmaceutskog društva Srbije i Society of Medicinal Plant Research (GA).

Istraživački interes: * Ispitivanje hemijskog sastava i farmakološke aktivnosti biljnih ekstrakata i etarskih ulja.

  • Izolovanje i identifikovanje sekundarnih metabolita biljaka i njihova farmakološka aktivnost.
  • Hemotaksonomija biljaka.

Jezici: engleski