Dr sc. Jasmina Brborić

Dr sc. Jasmina Brborić

Zvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za farmaceutsku hemiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: Objekat B, 206
Telefon: +381 11 3951-343
Fax: +381 11 3972-840
Email: jbrboric@pharmacy.bg.ac.rs


Jasmina Brborić je magistrirala 1995. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Doktorat je odbranila 2005. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Deo svojih magistarskih i doktorskih studija uradila je u saradnji sa Institutom za nuklearne nauke Vinča.

U Institutu za farmaceutsku hemiju dr Jasmina Brborić učestvuje u realizaciji nastave dodiplomskih studija, u okviru predmeta Farmaceutska hemija I, Farmaceutska hemija II, Odabrana poglavlja farmaceutske hemije (izborni predmet), Farmaceutska hemija (za smer MB), kao i nastave doktorskih studija. 
Od 1996. učestvuje na projektima Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srbije.

Od 2001. do 2005. godine bila je saradnik na dva projekta osnovnih istraživanja iz oblasti hemije čiji su nosioci Farmaceutski fakultet i Institut za nuklearne nauke Vinča, a od 2006. g. saradnik je na petogodišnjem projektu, koji finansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Koautor je 14 naučnih radova štampanih u celini u časopisima sa SCI liste sa impakt faktorom, kao i 2 stručna rada štampana u celini u nacionalnom časopisu. Na savetovanjima i kongresima učestvovala je sa ukupno 34 saopštenja (na međunarodnim naučnim skupovima 7 radova štampanih u celini i 15 radova štampanih u izvodu, a na nacionalnim skupovima 1 rad štampan u celini i 9 radova štampanih u izvodu, kao i sa 2 rada usmeno izložena na nacionalnim kongresima).

Koautor je univerzitetskog udžbenika Priručnik za praktičnu nastavu iz farmaceutske hemije I i II (2001, izmenjena i dopunjena izdanja 2003. i 2004)

Član je Komisije za praćenje i unapređenje nastave Farmaceutskog fakulteta.
Član je Farmaceutskog društva Srbije.

Istraživački interes: * Istraživanja i razvoj novih radiofarmaceutika, halogenovanih derivata iminodisirćetne kiseline obeleženih tehnecijumom-99m za hepatobilijarnu scintigrafiju.

  • Primena savremenih instrumentalnih metoda i separacionih tehnika za ispitivanje farmaceutske čistoće, praćenje stabilnosti i određivanje sadržaja aktivnih supstanci iz doziranih oblika i farmaceutskih sirovina.

Nagrade:
2006. Godišnja nagrada Privredne komore Beograda za doktorsku disertaciju odbranjenu na Univerzitetu u Beogradu u školskoj 2004/05.