Dr sc. Marija Marinko

Farmaceutski fakultet

Zvanje: Asistent sa doktoratom
Organizaciona jedinica: Katedra za farmakologiju
Prostorija: B105
Telefon: +381 113951 115
Fax: 
Email: maja@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Marija Marinko (rođena Pavlović) završila je osnovnu školu i gimnaziju u Kuršumliji. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u februaru 2008. godine sa prosečnom ocenom 9,19. U oktobru 2008. godine upisala je doktorske akademske studije, modul farmakologija, na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stručni ispit položila je u januaru 2010. godine.

Februara 2009. godine zaposlila se na Katedri za farmakologiju kao saradnik u nastavi, a u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Farmakologija izabrana je marta 2011. godine. Učestvuje u izvođenju praktične nastave iz Farmakologije i Farmakoterapije na integrisanim akademskim studijama, kao i u izvođenju radionica na akademskoj specijalizaciji Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi. Koautor je udžbenika „Farmakoterapija za farmaceute“ (glavni urednik Ugrešić N, Beograd: Farmaceutski fakultet, 2011) namenjenog studentima integrisanih akademskih studija i član komisije za odbranu studentskih diplomskih radova.

Oblast naučno-istraživačkog rada asistenta Marije Marinko je kardiovaskularna farmakologija. Njena istraživačka aktivnost je usmerena na ispitivanje efekata i mehanizma dejstva različitih vazodilatatornih supstanci na humanim i životinjskim krvnim sudovima. Do sada ima objavljena 2 rada u međunarodnim časopisima i 5 saopštenja na međunarodnim skupovima.

Trenutno je saradnik na dva projekta: 1) (2011-2014) projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj (P175088) pod nazivom »Ispitivanje efekta i mehanizma delovanja različitih vazodilatatornih supstanci na humanim bajpas graftovima« čiji je rukovodilac prof. dr N. Ugrešić (Farmaceutski fakultet, Beograd) i 2) projekat naučne i tehnološke saradnje Republike Srbije i NR Kine za period 2013-2014. pod nazivom “Ispitivanje efekta i mehanizma dejstva različitih vazodilatatornih supstanci na humanim bajpas graftovima” čiji su rukovodioci prof. dr Aleksandra Novaković (Farmaceutski fakultet, Beograd) i profesor Guo-Wei He (TEDA International Cardiovascular Hospital, Tianjin, China).

Jezici: engleski.
  • Novakovic A, Pavlovic M, Stojanovic I, Milojevic P, Babic M, Ristic S, Ugresic N, Kanjuh V, Yang Q and He GW. Different K+ Channels are Involved in Relaxation of Arterial and Venous Graft Induced by Nicorandil. Journal of Cardiovascular Pharmacology 2011;58(6):602-8.
  • Novakovic A, Pavlovic M, Milojevic P, Stojanovic I, Nenezic D, Jovic M, Ugresic N, Kanjuh V, Yang Q, He GW. Different potassium channels are involved in relaxation of rat renal artery induced by P1075. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology2012;111(1):24-30.
  • Ugrešić N, Pavlović M. Dijabetes melitus. U: Ugrešić N, glavni editor. Farmakoterapija za farmaceute. Beograd: Farmaceutski fakultet; 2011. p. 463-85.
  • Ugrešić N, Pavlović M. Reumatske bolesti. U: Ugrešić N, glavni editor. Farmakoterapija za farmaceute. Beograd: Farmaceutski fakultet; 2011. p. 529-54.
  • Marinko M, Novaković A, Divac T, Milojević P, Nenezić D. Novi antikoagulantni lekovi. Med čas 2012;46(3):145-54.
  • Pavlović M, Ugrešić N. Neželjena dejstva citotoksičnih lekova. Arh farm 2011;61(1):65-75.
  • Pavlović M, Ugrešić N. Terapija šećerne bolesti u starijih osoba. Arh farm 2009;59(5): 422–35.