Dr sc. Olivera Čudina

Farmaceutski fakultet

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za farmaceutsku hemiju
Prostorija: 206 (Objekat B)
Telefon: +381 11 3951-343
E-mail: ocudina@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Olivera Čudina je diplomirala na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 1989. godine. Posle obaveznog staža u biohemijskoj laboratoriji KBC “Zvezdara” i položenog stručnog ispita zaposlila se na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao stručni saradnik (1990-1991.), asistent pripravnik (1991-1996.), asistent (1996-2009.), docent (2009-2014.) i vanredni profesor (2014-2019.). Od 2019. je zaposlena u zvanju redovnog profesora za užu naučnu oblast Farmaceutska-medicinska hemija i strukturna analiza. Odbranila je magistarski rad 1996. koji obuhvata sintezu i karakterizaciju 1,4-dihidrazinoftalazin derivata antiinflamatornih steroida. Doktorsku disertaciju u oblasti ispitivanja interakcija farmakološki aktivnih jedinjenja sa različitim vrstama micela kao model sistemima za biomembrane odbranila je 2007. godine. Specijalistički rad iz oblasti Ispitivanja i kontrole lekova odbranila je 2008. godine.

Učestvuje u realizaciji predmeta na Integrisanim akademskim studijama (Farmaceutska hemija 2, Farmaceutska hemija 3, Farmaceutska hemija i Odabrana poglavlja farmaceutske hemije). Uključena je u izvođenje nastave i mentorstva na doktorskim akademskim studijama i specijalističkim studijama (Ispitivanje i kontrola lekova i Puštanje leka u promet). Autor je jednog udžbenika i koautor dva pomoćna udžbenika.Mentor je jedne odbranjene doktorske disertacije, dva odbranjena specijalistička rada na specijalističkim studijama za potrebe zdravstva i 11 završnih radova na dodiplomskim studijama. Bila je komentor šest studentskih istraživačkih radova u okviru aktivnosti CNIRS.

Naučno-istraživačka aktivnost obuhvata dizajniranje, sintezu, ispitivanje fizičko-hemijskih, biofarmaceutskih i bioloških osobina jedinjenja sa potencijalnom farmakološkom aktivnošću, kao i razvoj i validaciju analitičkih metoda za ispitivanje farmaceutske čistoće, praćenje stabilnosti i određivanje sadržaja aktivnih farmaceutskih supstanci u farmaceutskim preparatima. Do sada je objavila 44 rada u međunarodnim i nacionalnim časopisima i održala četiri predavanja po pozivu (broj citata 306. h-indeks 9). Bila je saradnik na pet domaćih projekata, jednom bilateralnom i jednom stranom projektu. Sada je saradnik na projektu iz programa Ideje, kao i član istraživačke grupe u okviru institucionalnog finansiranja naučno-istraživačkog rada Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

  • Vladimir Dobričić, Jelena Bošković, Dragana Vukadinović, Sote Vladimirov and Olivera Čudina. Estimation of lipophilicity and design of new 17β-carboxamide glucocorticoids using RP-HPLC and quantitative structure-retention relationships analysys. Acta Chromatogr. 2021, 34(2), 130-137.
  • Jelena Rupar, Vladimir Dobričić, Jelena Grahovac, Siniša Radulović,  Žiga Skok,  Janez Ilaš,    Mara Aleksić,   Jasmina Brborić  and  Olivera Čudina. Synthesis and evaluation of anticancer activity of new 9-acridinyl amino acid derivatives RSC Medicinal Chemistry, 2020, 11 (3), 378-386.
  • B. Ivković, J. Brborić, V, Dobričić, O. Čudina. Development and Validation of a New Isocratic RP-HPC Method for Simultaneous Determination of Sodium Metabisulfite and Sodium Benzoate in Pharmaceutical Formulations. Acta Chromatogr. 2019, 31 (2), 133-137.
  • Dobričić Vladimir, Vukadinović Dragana, Jančić-Stojanović Biljana, Vladimirov Sote, Čudina Olivera. AQbD-Oriented Development of a New LC Method for Simultaneous Determination of Telmisartan and Its Impurities Chromatographia, 2017, 80(8), 1199-1209.
  • V. Dobričić, K. Nikolic, S. Vladimirov, O. Čudina. Biopartitioning micellar chromatography as a predictive tool for skin and corneal permeability of newly synthesized 17β-carboxamide steroids. Eur. J. Pharm. Sci. 2014, 56, 105-112.
  • V. Dobričić, B. Marković, K. Nikolić, S. Vladimirov. O. Čudina: 17β-carboxamide steroids-in vitro prediction of human skin permeability and retention using PAMPA technique. Eur. J. Pharm. Sci. 2014, 52, 95-108.
  • V. Dobričić, B. Marković, N. Milenković, V. Savić, V. Jaćević, N. Rančić, S.Vladimirov, O. Čudina. Design, synthesis and local anti-inflammatory activity of 17β-carboxamide derivatives of glucocorticoids. Arch. Pharm. 2014,347, 786 – 797.
  • Markovic Bojan D,  Vladimirov Sote M,  Cudina Olivera A,  Odovic Jadranka V, Karljikovic-Rajic Katarina D. A PAMPA assay as fast predictive model of passive human skin permeability of new synthesized corticosteroid C-21 esters. Molecules 2012, 17, 480-491.

  • O. Čudina, J. Brborić, I. Janković, K. Karljiković-Rajić, S. Vladimirov. Study of valsartan interaction with micelles as a model system for biomembranes. Colloid. Surface. B  2008, 65, 80-84.
  • O. Čudina, K. Karljiković-Rajić, I. Ruvarac-Bugarčić, I. Janković: Interaction of hydrochlorothiazide with cationic surfactant micelles of cetyltrimethylammonium bromide. Colloid. Surface. A  2005, 256, 225-232.