Dr sc. Jelena Parojčić

Dr sc. Jelena Parojčić

Zvanje: Redovni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B309
Telefon: +381 11 3951-363
Fax: +381 11 3972-840
Email: jelena.parojcic@pharmacy.bg.ac.rs


Jelena Parojčić diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 1992. godine. Na istom fakultetu je 1996. godine odbranila magistarsku tezu pod nazivom Uporedna farmaceutsko-tehnološka ispitivanja preparata sa paracetamolom i mogućnost uspostavljanja in vitro-in vivo korelacije, koja je nagrađena godišnjom nagradom ICN Galenike. 2004. odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom Biofarmaceutska karakterizacija hidrofilnih matriks tableta sa usporenim oslobađanjem paracetamola. Doktorska disertacija Dr Jelene Parojčić nagrađena je godišnjom nagradom KRKA a.d. (Novo mesto, Slovenija). 2005. godine Dr Jelena Parojčić je završila specijalističke studije iz farmaceutske tehnologije na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Iste godine upisala je i poslediplomske specijalističke studije iz oblasti medicinskog obrazovanja, na Univerzitetu u Dandiju (Škotska).

Jelena Parojčić zaposlena je kao docent u Institutu za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju. Dr Parojčić učestvuje u izvođenju dodiplomske i poslediplomske nastave iz predmeta Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom i Osnovi industrijske farmacije i kozmetologije.

Jelena Parojčić autor je ili koautor više od 100 radova i saopštenja (19 radova objavljenih u međunarodnim naučnim časopisima, 12 u domaćem časopisu, 73 prezentacije na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima), kao i jedne naučne monografije i jednog priručnika za praktičnu nastavu.

U toku 2005. godine boravila je na postdoktorskom usavršavanju na Trinity College, Dablin, Irska, kao stipendista Ministarstva za nauku Republike Srbije.

Istraživački interes: Biofarmaceutski aspekt karakterizacije farmaceutskih doziranih oblika/ brzina i mehanizam oslobađanja aktivne komponente in vitro i in vivo, razvoj biorelevantnog in vitro testa, in vitro – in vivo korelacija; formulacija i karakterizacija lekovitih preparata sa modifikovanim oslobađanjem lekovite supstance

Nagrade:

  • 1997 godišnja nagrada ICN Galenika (Beograd, Srbija) za magistarski rad
  • 2004 godišnja nagrada KRKA (Novo mesto, Slovenija) za doktorsku disertaciju

Jezici: engleski