Dr sc. Dušan Malešev

Dr sc. Darko Ivanović

Zvanje: redovni profesor u penziji
Organizaciona jedinicaKatedra za Fizičku hemiju i instrumentalne metode
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija
Telefon:
Fax:
Emaildule.malesev@gmail.com 


Prof. dr Dušan Malešev je rođen 1941. godine u Beogradu. Srednju hemijsku školu je završio 1960. godine, a u narednom periodu je radio u Nuklearnom institutu „Boris Kidrič“ u Vinči i odslužio vojni rok u JNA. Godine 1963. je upisao Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, smer fizička-hemija, na kom je diplomirao septembra 1967, magistrirao 1975. i doktorirao 1980. godine.

Na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu je bio zaposlen kao asistent od 1967. godine, za višeg naučnog saradnika je izabran 1987, za vanrednog profesora 1990, a za redovnog profesora 1995. godine.

Pored praktične nastave na Farmaceutskom fakultetu, prof. dr Malešev je bio angažovan na Prirodno-matematičkom fakultetu, odsecima za fizičku hemiju, hemiju i fiziku, kao i na Poljoprivrednom fakultetu, gde je na tehnološkom odseku osnovao laboratoriju za fizičku hemiju. Na Farmaceutskom fakultetu je obavljao nastavu na predmetu Fizička hemija i instrumentalne metode, kao i Kliničko-hemijske laboratorijske metode za studente biohemijskog smera.

Koautor je udžbenika Eksperimentalna fizička hemija i instrumentalne metode (1994) i Eksperimentalna fizička hemija (1998), a autor je udžbenika Odabrana poglavlja fizičke hemije (prvo izdanje 2003. i drugo izdanje 2008. godine).

Prof. dr Dušan Malešev je bio komentor jedne magistarske teze i jedne doktorske disertacije odbranjenih na Fakultetu za fizičku hemiju, mentor više od 100 diplomskih radova odbranjenih na Farmaceutskom fakultetu, kao i član komisija za odbranu magistarskih teza, doktorskih disertacija i specijalističkih radova.

U toku cele karijere prof. dr Malešev se trudio da studentima predstavi ulogu i značaj fizičke hemije u farmaciji, što su brojne generacije studenata vrednovale najvišim ocenama i brojnim pohvalama u anketama o pedagoškom radu nastavnika.   

Pored nastavnih aktivnosti, prof. dr Malešev se bavio i naučno-istraživačkim radom, najviše u oblasti ravnotežnih reakcija kompleksnih jedinjenja fenola sa jonima metala (od značaja za zaštitu životne sredine), kao i kompleksa flavonoida sa jonima metala. Publikovao je oko 110 radova u domaćim i stranim časopisima međunarodnog značaja, od kojih je više od polovine u stranim časopisima. Revijalni rad: D. Malešev, V. Kuntić. Investigation of metal-flavonoid chelates and the determination of flavonoids via metal-flavonoid complexing reactions. J. Serb. Chem. Soc. 72(10), 921-939, 2007. bio je najcitiraniji rad u ovom naučnom časopisu kategorije M23 za period 2007-2011 godine. Prof. dr Malešev je saopštio brojne radove na naučnim skupovima iz oblasti fizičke hemije, kao i svetskim kongresima farmaceuta, a dobijao je i pozive za učešće na svetskim „Konferencijama o polifenolnim jedinjenjima“, od kojih je učestvovao na devetnaestoj, u Bordou. Takođe, bio je i recenzent u časopisima međunarodnog značaja. U periodu 1999-2010. godine bio je rukovodilac projekta „Ravnotežne reakcije polifenola“ Ministarstva za nauku Republike Srbije.     

U periodu 1999-2007. godine prof. dr Malešev je bio šef Katedre za fizičku hemiju. Uspešno je obavljao i funkciju prodekana za nauku i poslediplomske studije u periodu 1996-1998. godine, kada je intenzivno radio na usvajanju programa poslediplomskih i specijalističkih studija, kao i na usaglašavanju uzajamnog priznavanja ispita.

Za svoje angažovanje kao član Stručnog veća Univerziteta oblasti prirodnih nauka, tokom desetak godina, u diskontinuitetu, prof. dr Malešev je dobio zahvalnicu Rektora.

Izdavačko grafičko preduzeće „Bibliofon“, svrstalo je prof. dr Meleševa u biograsfski leksikon „Ko je ko u Srbiji“ za 1995. i 1996. godinu, među 4700 ličnosti naučne i druge elite Srbije.      

Prof. dr Dušan Malešev je penzionisan 2007. godine.