Zaposlenje

Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, Beograd, Vojvode Stepe 450, raspisuje konkurs za izbor u zvanje:

2 (dva) vanredna profesora za užu naučnu oblast Farmaceutska – medicinska hemija i strukturna analiza na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira, naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti objavljenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijama, odnosno originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod i sl.), odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavljen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira i više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima. Završen Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti(fotokopije); biografiju; spisak radova; radove; udžbenik/monografiju/praktikum/zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe br. 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj 1058 od 20.09.2023. godine.

1 (jednog) Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama (Katedra za toksikologiju „Akademik Danilo Soldatović“), na određeno vreme u trajanju od 6 (šest) meseci.

Opis posla: vrši pripreme za izvođenje praktične nastave; pruža pomoć u izvođenju svih oblika nastave prema uputstvima nastavnika i saradnika; pruža pomoć u naučnoistraživačkom radu u skladu sa uputstvima pretpostavljenih; vrši nabavku materijala i priprema potrebni materijal za nastavnu, odnosno naučnoistraživačku aktivnost; vodi evidenciju zaliha potrošnog materijala i izdaje hemikalije, biološki i drugi materijal potreban za izvođenje studentskih vežbi; vodi evidenciju stručne literature na katedri po potrebi i smernicama šefa katedre; učestvuje u realizaciji nabavki za potrebe katedre; obavlja određene poslove van zgrade Fakulteta za potrebe katedre; održava bibliotečki fond katedre; održava opremu, naročito osetljivu aparaturu i sudove na katedri; vrši sitne popravke i prijavljuje veće kvarove nadležnoj službi Fakulteta; vrši administrativne poslove vezane za rad katedre prema smernicama šefa katedre; dežura na ispitima i kolokvijumima; obavlja i druge poslove po nalogu i smernicama nastavnika i saradnika.

Uslovi: Stečen 4 nivo po NOKS-u: koji se stiče završavanjem srednjeg obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju ili 5 nivo po NOKS-u: koji se stiče završavanjem majstorskog, odnosno specijalističkog obrazovanja u trajanju od dve, odnosno jedne godine i neformalnim obrazovanjem odraslih u trajanju od najmanje šest meseci, odnosno školovanje za specijalizaciju koje je do stupanja na snagu Zakona o NOKS-u odgovaralo petom stepenu stručne spreme u skladu sa odredbama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova na Fakultetu za navedeno radno mesto; radno iskustvo od najmanje 2 godine na istim ili sličnim poslovima; da je kandidat državljanin Republike Srbije i da ima opštu zdravstvenu sposobnost. Prednost će imati kandidati koji su završili srednju školu, farmaceutskog i laboratorijskog usmerenja.

Potrebna dokumentacija: prijava na konkurs, overena fotokopija diplome o završenom obrazovanju, radna biografija (CV), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija), potvrda da se protiv kandidata ne vodi istraga i potvrda o neosuđivanosti. Izabrani kandidat pre stupanja na rad dostavlja uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ostalo: Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju lično ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet (za konkurs za radno mesto Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama - Katedra za toksikologiju „Akademik Danilo Soldatović“), ul. Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

1 (jednog) Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti – stolarski poslovi (Odsek za održavanje objekta), na određeno vreme u trajanju od 6 (šest) meseci.

Opis posla: popravlja drvena vrata i okove na njima odnosno vrši njihovu zamenu usled dotrajalosti; popravlja ili vrši zamenu studentskih garderobnih ormara odnosno okova na njima; popravlja ili vrši zamenu laboratorijskih ormana ili okova na njima; popravlja laboratorijske stolice; popravlja sve elemenate kancelarijskog nameštaja, sa zamenom neispravnih delova; popravlja školski nameštaj u amfiteatrima i učionicama; izrađuje police i manje elemente nameštaja; održava higijenu u radionici; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odseka.

Uslovi: 4 nivo po NOKS-u: koji se stiče završavanjem srednjeg obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju u skladu sa odredbama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova na Fakultetu za navedeno radno mesto; radno iskustvo od najmanje 3 godine na istim ili sličnim poslovima; da je kandidat državljanin Republike Srbije i da ima opštu zdravstvenu sposobnost. Prednost će imati kandidati koji su završili srednju školu, obrazovni profil, oblast, šumarstvo i obrada drveta.

Potrebna dokumentacija: prijava na konkurs, overena fotokopija diplome o završenom obrazovanju, radna biografija (CV), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija), potvrda da se protiv kandidata ne vodi istraga i potvrda o neosuđivanosti. Izabrani kandidat pre stupanja na rad dostavlja uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ostalo: Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju lično ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet (za konkurs za radno mesto Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti – stolarski poslovi), ul. Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

1 (jednog) Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti – održavanje elektroinstalacija (Odsek za održavanje objekta), na određeno vreme u trajanju od 6 (šest) meseci.

Opis posla: vrši održavanje unutrašnje rasvete: održavanje svih svetlećih tela u objektu, zamenu neonki, startera, prigušnica, kondenzatora, nosača neonki i silikonskih provodnika; vrši zamenu kugli, sijalica, grla i armatura; održava spoljnu rasvete i vrši zamenu sijalica u spoljnim svetiljkama, nosača sijalica i osigurača; vrši održavanje razvodnog ormana; vrši održavanje panične rasvete; vrši održavanje razvodnih ormana u objektu u ispravnom stanju; vrši kontrolu i održavanje priključnih mesta; proverava rad i vrši popravak svih električnih motora, sklopki, bimetala i komandnih tastera; vrši održavanje pumpi, sklopki, prekidača i bimetala kod radijatorskog grejanja; kontroliše rad agregatske stanice; kontroliše rad crpne stanice; kontroliše rad hidrocilne stanice; vrši održavanje centralnog sata; vrši kontrolu, održavanje i zamenu određenih elemenata grejnih tela i grejnih uređaja; obavlja određene vrste popravki električnih aparata; vrši obilazak i kontrolu gromobranske instalacije; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odseka.

Uslovi: 4 nivo po NOKS-u: koji se stiče završavanjem srednjeg obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju ili 5 nivo po NOKS-u: koji se stiče završavanjem majstorskog, odnosno specijalističkog obrazovanja u trajanju od dve, odnosno jedne godine i neformalnim obrazovanjem odraslih u trajanju od najmanje pest meseci, odnosno školovanje za specijalizaciju koje je do stupanja na snagu Zakona o NOKS-u odgovaralo petom stepenu stručne spreme u skladu sa odredbama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova na Fakultetu za navedeno radno mesto; radno iskustvo od najmanje 3 godine na istim ili sličnim poslovima; da je kandidat državljanin Republike Srbije i da ima opštu zdravstvenu sposobnost. Prednost će imati kandidati koji su završili srednju školu, obrazovni profil, oblast, Elektrotehnika.

Potrebna dokumentacija: prijava na konkurs, overena fotokopija diplome o završenom obrazovanju, radna biografija (CV), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija), potvrda da se protiv kandidata ne vodi istraga i potvrda o neosuđivanosti. Izabrani kandidat pre stupanja na rad dostavlja uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ostalo: Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju lično ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet (za konkurs za radno mesto Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti – održavanje elektroinstalacija), ul. Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

1 (jedna) Spremačica (Odsek za održavanje objekta), na određeno vreme u trajanju od 6 (šest) meseci.

Opis posla: održava kompletnu higijenu u prostorima zgrade Fakulteta; održava higijenu prostora oko glavnog ulaza u zgradu Fakulteta; vrši pranje laboratorijskog posuđa i aparatura za koje nisu potrebna posebna znanja i veštine; održava higijenu mokrih čvorova; priprema tople i hladne napitke; obavlja interne i po potrebi eksterne kurirske poslove; obavlja i druge poslove po nalogu i smernicama nastavnika, saradnika i nadređenih.

Uslovi: 1 nivo po NOKS-u: koji se stiče završavanjem osnovnog obrazovanja i vaspitanja, odnosno osnovnog obrazovanja odraslih u skladu sa odredbama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova na Fakultetu za navedeno radno mesto; da je kandidat državljanin Republike Srbije i da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Potrebna dokumentacija: prijava na konkurs, overena fotokopija diplome o završenom obrazovanju, radna biografija (CV), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija), potvrda da se protiv kandidata ne vodi istraga i potvrda o neosuđivanosti. Izabrani kandidat pre stupanja na rad dostavlja uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ostalo: Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju lično ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet (za konkurs za radno mesto Spremačica), ul. Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

1 (jednog) saradnika van radnog odnosa za užu naučnu oblast Bromatologija na određeno vreme za školsku 2023/24. godinu

USLOVI: Student doktorskih akademskih studija pod uslovom da je na studijama prvog stepena studija odnosno integrisanim akademskim studijama ostvario najmanje 120 ESPB bodova sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Završen Farmaceutski fakultet. Prilikom izbora saradnika van radnog odnosa, uzima se u obzir i da li kandidat pokazuje smisao za nastavni rad, prosečna ocena postignuta na prethodnim nivoima studija, prosečna ocena iz predmeta uže naučne oblasti za koje se saradnik angažuje, vreme trajanja prethodnih nivoa studija, naučni i stručni radovi.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu integrisanih akademskih studija, uverenje o studiranju, biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, naučne i stručne radove.
Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku izbora saradnika van radnog odnosa na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Zakonom o visokom obrazovanju.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa

Konkurs se objavljuje dana 13.09.2023. godine na oglasnoj tabli Fakulteta i internet stranici Fakulteta.

4 (četiri) saradnika van radnog odnosa sa nepunim radnim vremenom, (25% od punog radnog vremena), za užu naučnu oblast „Medicinska biohemija“, na određeno vreme, u periodu od 01.10.2023. godine do kraja školske 2023/24 godine.

USLOVI: USLOVI: Student doktorskih studija pod uslovom da je na studijama prvog stepena studija odnosno integrisanim akademskim studijama ostvario najmanje 120 ESPB bodova sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Završen Farmaceutski fakultet - smer medicinski biohemičar. Prilikom izbora saradnika van radnog odnosa, uzima se u obzir i da li kandidat pokazuje smisao za nastavni rad, prosečna ocena postignuta na prethodnim nivoima studija, prosečna ocena iz predmeta uže naučne oblasti za koje se saradnik angažuje, vreme trajanja prethodnih nivoa studija, naučni i stručni radovi.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu integrisanih akademskih studija, uverenje o studiranju, biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, naučne i stručne radove.
Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku izbora saradnika van radnog odnosa na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Zakonom o visokom obrazovanju.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa

Konkurs se objavljuje dana 13.09.2023. godine na oglasnoj tabli Fakulteta i internet stranici Fakulteta.

1 (jednog) saradnika van radnog odnosa sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast „Medicinska biohemija“, na određeno vreme, u periodu od 01.10.2023. godine do kraja školske 2023/24 godine

USLOVI: Student doktorskih akademskih studija pod uslovom da je na studijama prvog stepena studija odnosno integrisanim akademskim studijama ostvario najmanje 120 ESPB bodova sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Završen Farmaceutski fakultet - smer medicinski biohemičar. Prilikom izbora saradnika van radnog odnosa, uzima se u obzir i da li kandidat pokazuje smisao za nastavni rad, prosečna ocena postignuta na prethodnim nivoima studija, prosečna ocena iz predmeta uže naučne oblasti za koje se saradnik angažuje, vreme trajanja prethodnih nivoa studija, naučni i stručni radovi.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu integrisanih akademskih studija, uverenje o studiranju, biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, naučne i stručne radove.
Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku izbora saradnika van radnog odnosa na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Zakonom o visokom obrazovanju.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa

Konkurs se objavljuje dana 13.09.2023. godine na oglasnoj tabli Fakulteta i internet stranici Fakulteta.

1 (jednog) asistenta za užu naučnu oblast Socijalna farmacija i farmaceutska praksa na određeno vreme od 3 godine sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je student doktorskih akademskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije i pokazuje smisao za nastavni rad. Završen Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija (overene fotokopije), biografiju, uverenje o pohađanju doktorskih akademskih studija, dokaz da je prihvaćena tema doktorske disertacije (ukoliko je magistar nauka), izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci (fotokopija), potvrdu MUP-a da kandidat nije kažnjavan i uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, niti da je pokrenuta istraga.

Uslovi za izbor u zvanje su propisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj: 1049-1050 od 19.07.2023.

Izveštaj komisije

Obaveštenje o stavljaju referata na uvid javnosti 

2 (dva) redovna profesora za užu naučnu oblast Analitika lekova na neodređeno vreme

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka, naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad; više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti objavljenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijama, odnosno originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod i sl.), odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavljen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira i više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima; veći broj naučnih radova koji utiču na razvoj naučne misli  u užoj oblasti objavljenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima, sa recenzijama, odnosno veći broj naučnih radova i saopštenja iznetih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima, objavljen udžbenik ili monografiju ili originalno stručno ostvarenje, ostvarene rezultate u razvoju naučno-nastavnog podmlatka na fakultetu, učešće u završnim radovima na specijalističkim i master akademskim studijama. Završen  Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (overene fotokopije); biografiju; spisak radova; radove; udžbenik/ monografiju/praktikum/zbirku zadataka/originalno stručno ostvarenje; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe br. 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj: 1047-1048 od 05.07.2023. godine.

Izveštaj komisije

Obaveštenje o stavljaju referata na uvid javnosti 

2 (dva) asistenta za užu naučnu oblast Farmakokinetika i klinička farmacija na određeno vreme od 3 godine sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je student doktorskih akademskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije i pokazuje smisao za nastavni rad. Završen Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija (overene fotokopije), biografiju, uverenje o pohađanju doktorskih akademskih studija, dokaz da je prihvaćena tema doktorske disertacije (ukoliko je magistar nauka), izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvune starije od šest meseci (fotokopija),potvrdu MUP-a da kandidat nije kažnjavan i uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, niti da je pokrenuta istraga.

Uslovi za izbor u zvanje su propisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj: 1047-1048 od 05.07.2023. godine.

Izveštaj komisije

Obaveštenje o stavljanju referata na uvid javnosti

1 (jednog) asistenta za užu naučnu oblast Patofiziologija na određeno vreme od 3 godine sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je student doktorskih akademskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije i pokazuje smisao za nastavni rad. Završen Medicinski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija (overene fotokopije), biografiju, uverenje o pohađanju doktorskih akademskih studija, dokaz da je prihvaćena tema doktorske disertacije (ukoliko je magistar nauka), izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvune starije od šest meseci (fotokopija),potvrdu MUP-a da kandidat nije kažnjavan i uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, niti da je pokrenuta istraga.

Uslovi za izbor u zvanje su propisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj: 1047-1048 od 05.07.2023. godine.

Izveštaj komisije

Obaveštenje o stavljanju referata na uvid javnosti

1 (jednog) asistenta za užu naučnu oblast Farmakologija na određeno vreme od 3 godine sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je student doktorskih akademskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije i pokazuje smisao za nastavni rad. Završen Farmaceutski fakultet ili Medicinski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija (overene fotokopije), biografiju, uverenje o pohađanju doktorskih akademskih studija, dokaz da je prihvaćena tema doktorske disertacije (ukoliko je magistar nauka), izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvune starije od šest meseci (fotokopija),potvrdu MUP-a da kandidat nije kažnjavan i uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, niti da je pokrenuta istraga.

Uslovi za izbor u zvanje su propisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj: 1047-1048 od 05.07.2023. godine.

2 (dva) docenta na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Farmakokinetika i klinička farmacija

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira i ima naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Završen  Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti(overene fotokopije), biografiju, spisak radova, radove, izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj: 1042-1043 od 31.05.2023. godine.

Izveštaj komisije

Obaveštenje o stavljanju referata na uvid javnosti

1 (jedan) Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama (Katedra za toksikologiju „Akademik Danilo Soldatović“), na određeno vreme u trajanju od 6 (šest) meseci.

Opis posla: vrši nabavku, pripremu i izdavanje potrebnog materijala za nastavnu i naučnoistraživačku aktivnost; vrši uzorkovanje biološkog i hemijskog materijala za laboratorijske analize; vodi različite vrste evidencija; održava opremu i vodi računa o laboratorijskom priboru za rad; vrši administrativne poslove; održava bibliotečki fond; vrši odlaganje hemijskog, farmaceutskog i biološkog otpada; izvodi specifične laboratorijske analize; radi na specifičnoj aparaturi; obavlja i druge poslove po nalogu i smernicama nastavnika i saradnika.

Uslovi: 6 nivo, podnivo jedan (nivo 6.1) po NOKS-u: koje se stiče završavanjem osnovnih akademskih studija obima od najmanje 180 ESPB bodova, odnosno osnovnih strukovnih studija obima od 180 ESPB bodova, odnosno stručni naziv stečen završavanjem studija na višoj školi u trajanju do tri godine, koji je do stupanja na snagu Zakona o NOKS-u u pogledu prava koja iz njega proizilaze bio izjednačen sa stručnim nazivom prvog stepena strukovnih studija u skladu sa odredbama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova na Fakultetu za navedeno radno mesto; radno iskustvo od najmanje 2 godine na istim ili sličnim poslovima; da je kandidat državljanin Republike Srbije i da ima opštu zdravstvenu sposobnost. Prednost će imati kandidati koji su završili navedene studije medicinskog usmerenja.

Potrebna dokumentacija: prijava na konkurs, overena fotokopija diplome o završenom obrazovanju, radna biografija (CV), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija), potvrda da se protiv kandidata ne vodi istraga i potvrda o neosuđivanosti. Izabrani kandidat pre stupanja na rad dostavlja uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ostalo: Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju lično ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet (za konkurs za radno mesto Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama), ul. Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

1 (jedan) Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama (Katedra za farmakognoziju), na određeno vreme u trajanju od 6 (šest) meseci.

Opis posla: vrši pripreme za izvođenje praktične nastave; pruža pomoć u izvođenju svih oblika nastave prema uputstvima nastavnika i saradnika; pruža pomoć u naučnoistraživačkom radu u skladu sa uputstvima pretpostavljenih; vrši nabavku materijala i priprema potrebni materijal za nastavnu, odnosno naučnoistraživačku aktivnost; vodi evidenciju zaliha potrošnog materijala i izdaje hemikalije, biološki i drugi materijal potreban za izvođenje studentskih vežbi; vodi evidenciju stručne literature na katedri po potrebi i smernicama šefa katedre; učestvuje u realizaciji nabavki za potrebe katedre; obavlja određene poslove van zgrade Fakulteta za potrebe katedre; održava bibliotečki fond katedre; održava opremu, naročito osetljivu aparaturu i sudove na katedri; vrši sitne popravke i prijavljuje veće kvarove nadležnoj službi Fakulteta; vrši administrativne poslove vezane za rad katedre prema smernicama šefa katedre; dežura na ispitima i kolokvijumima; obavlja i druge poslove po nalogu i smernicama nastavnika i saradnika.

Uslovi: Stečen 4 nivo po NOKS-u: koji se stiče završavanjem srednjeg obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju ili 5 nivo po NOKS-u: koji se stiče završavanjem majstorskog, odnosno specijalističkog obrazovanja u trajanju od dve, odnosno jedne godine i neformalnim obrazovanjem odraslih u trajanju od najmanje šest meseci, odnosno školovanje za specijalizaciju koje je do stupanja na snagu Zakona o NOKS-u odgovaralo petom stepenu stručne spreme u skladu sa odredbama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova na Fakultetu za navedeno radno mesto; radno iskustvo od najmanje 2 godine na istim ili sličnim poslovima; da je kandidat državljanin Republike Srbije i da ima opštu zdravstvenu sposobnost. Prednost će imati kandidati koji su završili srednju medicinsku školu, smer farmaceutski tehničar).

Potrebna dokumentacija: prijava na konkurs, overena fotokopija diplome o završenom obrazovanju, radna biografija (CV), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija), potvrda da se protiv kandidata ne vodi istraga i potvrda o neosuđivanosti. Izabrani kandidat pre stupanja na rad dostavlja uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ostalo: Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju lično ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet (za konkurs za radno mesto Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama), ul. Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

1 (jedan) vanredni profesor za užu naučnu oblast Opšta i neorganska hemija na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira, naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad.Više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti objavljenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijama, odnosno originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod i sl.), odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavljen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira i više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima. Završen Hemijski fakultet ili Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti(fotokopije); biografiju;spisak radova; radove; udžbenik/monografiju/praktikum/zbirku zadatakaza užu naučnu oblast za koju se bira; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija)i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe br. 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj: 1037 26.04.2023. godine.

Izveštaj komisije

Obaveštenje o stavljanju referata na uvid javnosti

1 (jedan) vanredni profesor za užu naučnu oblast Medicinska biohemija na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira, naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad.Više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti objavljenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijama, odnosno originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod i sl.), odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavljen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira i više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima. Završen Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti(fotokopije); biografiju;spisak radova; radove; udžbenik/monografiju/praktikum/zbirku zadatakaza užu naučnu oblast za koju se bira; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija)i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe br. 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj: 1037 26.04.2023. godine.

Izveštaj komisije

Obaveštenje o stavljanju referata na uvid javnosti

1 (jednog) asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Opšta fizika na određeno vreme od 3 godine sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je steklo naučni naziv doktor nauka i pokazuje smisao za nastavni rad. Završen Fizički fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka(overene fotokopije), biografiju, izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija), uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci (fotokopija), potvrdu MUP-a da kandidat nije kažnjavan i uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, niti da je pokrenuta istraga.

Uslovi za izbor u zvanje su propisani Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15(petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj: 1037 26.04.2023. godine.

Izveštaj komisije

Obaveštenje o stavljanju referata na uvid javnosti

1 (jednog) redovnog profesora za užu naučnu oblast Organska hemija na neodređeno vreme

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka, naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad;više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti objavljenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijama, odnosno originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod i sl.), odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavljen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira i više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima; veći broj naučnih radova koji utiču na razvoj naučne misli u užoj oblasti objavljenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima, sa recenzijama, odnosno veći broj naučnih radova i saopštenja iznetih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima, objavljen udžbenik ili monografiju ili originalno stručno ostvarenje, ostvarene rezultate u razvoju naučno-nastavnog podmlatka na fakultetu, učešće u završnim radovima na specijalističkim i master akademskim studijama. Završen Hemijskifakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (overene fotokopije); biografiju;spisak radova; radove; udžbenik/ monografiju/praktikum/zbirku zadataka/originalno stručno ostvarenje; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija)i uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe br. 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj: 1037 26.04.2023. godine.

Izveštaj komisije

Obaveštenje o stavljanju referata na uvid javnosti

1 (jednog) asistenta za užu naučnu oblast Toksikologija na određeno vreme od 3 godine sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je student doktorskih akademskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije i pokazuje smisao za nastavni rad. Završen Farmaceutskifakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija (overene fotokopije), biografiju, uverenje o pohađanju doktorskih akademskih studija, dokaz da je prihvaćena tema doktorske disertacije (ukoliko je magistar nauka), izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija)i uverenje o državljanstvune starije od šest meseci (fotokopija),potvrdu MUP-a da kandidat nije kažnjavan i uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, niti da je pokrenuta istraga.

Uslovi za izbor u zvanje su propisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15(petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj: 1037 26.04.2023. godine.

Izveštaj komisije

Obaveštenje o stavljanju referata na uvid javnosti

1 (jednog) asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Farmakologija na određeno vreme od 3 godine sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je steklo naučni naziv doktor nauka i pokazuje smisao za nastavni rad. Završen Farmaceutski fakultet ili Medicinski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka (overene fotokopije), biografiju, izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija),  uverenje o državlјanstvu ne starije od šest meseci (fotokopija), potvrdu MUP-a da kandidat nije kažnjavan i uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, niti da je pokrenuta istraga.

Uslovi za izbor u zvanje su propisani Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Konkurs je objavlјen u publikaciji „Poslovi“ 22.03.2023. godine, broj: 1032.

Izveštaj komisije

Obaveštenje o stavljanju referata na uvid javnosti

1 (jednog) docenta na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Farmaceutska fiziologija.

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira i ima naučne, odnosno stručne radove objavlјene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Završen  Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (overene fotokopije), biografiju, spisak radova, radove, izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državlјanstvu ne starije od 6 meseci (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavlјen u publikaciji „Poslovi“ 22.03.2023. godine, broj: 1032.

Izveštaj komisije

Obaveštenje o stavljanju referata na uvid javnosti

1 (jedan) vanredni profesor za užu naučnu oblast Bromatologija na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira, naučne, odnosno stručne radove objavlјene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti objavlјenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijama, odnosno originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod i sl.), odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavlјen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira i više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima. Završen Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (fotokopije); biografiju; spisak radova; radove; udžbenik/monografiju/praktikum/zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državlјanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe br. 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavlјivanja konkursa.  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavlјen u publikaciji „Poslovi“ 22.03.2023. godine, broj: 1032.

Izveštaj komisije

Obaveštenje o stavljanju referata na uvid javnosti

1 (jedan) vanredni profesor za užu naučnu oblast Farmaceutska – medicinska hemija i strukturna analiza na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom

1 (jedan) vanredni profesor za užu naučnu oblast Farmaceutska – medicinska hemija i strukturna analiza na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira, naučne, odnosno stručne radove objavLjene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti objavLjenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijama, odnosno originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod i sl.), odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavLjen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira i više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima. Završen Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (fotokopije); biografiju; spisak radova; radove; udžbenik/monografiju/praktikum/zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državLjanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe br. 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavLjen u publikaciji „Poslovi“ 22.03.2023. godine, broj: 1032.

Izveštaj komisije

Obaveštenje o stavljanju referata na uvid javnosti

1 (jednog) saradnika van radnog odnosa sa nepunim radnim vremenom (do 30% radnog vremena) za užu naučnu oblast Socijalna farmacija i farmaceutska praksa, na određeno vreme za školsku godinu 2022/23.


USLOVI: Student na studijama prvog stepena, drugog ili trećeg stepena, pod uslovom da je na studijama prvog stepena studija ostvario najmanje 120 ESPB bodova sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Završen Farmaceutski fakultet.

Prilikom izbora saradnika van radnog odnosa, uzima se u obzir i da li kandidat pokazuje smisao za nastavni rad, prosečna ocena postignuta na prethodnim nivoima studijama, prosečna ocena iz predmeta uže naučne oblasti za koje se saradnik angažuje, vreme trajanja prethodnih nivoa studija, naučni i stručni radovi.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu integrisanih akademskih studija (fotokopija), uverenje o studiranju, biografiju, izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija), uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci (fotokopija), naučne i stručne radove.

Uslovi za izbor u zvanje su propisani Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku izbora saradnika van radnog odnosa na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Zakonom o visokom obrazovanju.


NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.
Konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli Fakulteta i internet stranici Fakulteta dana 14.03.2023.

1 (jednog) docenta na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Farmakologija

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira i ima naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Završen  Farmaceutski fakultet ili Medicinski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti(overene fotokopije), biografiju, spisak radova, radove, izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ 22.02.2023. godine, broj: 1028.

Izveštaj komisije

Obaveštenje o stavljanju referata na uvid javnosti

1 (jednog) redovnog profesora za užu naučnu oblast Medicinska biohemija na neodređeno vreme

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka, naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad; više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti objavljenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijama, odnosno originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod i sl.), odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavljen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira i više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima; veći broj naučnih radova koji utiču na razvoj naučne misli  u užoj oblasti objavljenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima, sa recenzijama, odnosno veći broj naučnih radova i saopštenja iznetih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima, objavljen udžbenik ili monografiju ili originalno stručno ostvarenje, ostvarene rezultate u razvoju naučno-nastavnog podmlatka na fakultetu, učešće u završnim radovima na specijalističkim i master akademskim studijama. Završen  Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (overene fotokopije); biografiju; spisak radova; radove; udžbenik/ monografiju/praktikum/zbirku zadataka/originalno stručno ostvarenje; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe br. 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ 22.02.2023. godine, broj: 1028.

Izveštaj komisije

Obaveštenje o stavljanju referata na uvid javnosti

4 (četiri) saradnika van radnog odnosa sa nepunim radnim vremenom, (25% od punog radnog vremena), za užu naučnu oblast „Medicinska biohemija“, na određeno vreme, u periodu od 01.02.2023. godine do kraja školske 2022/23 godine

USLOVI: Student doktorskih akademskih studija pod uslovom da je na studijama prvog stepena studija odnosno integrisanim akademskim studijama ostvario najmanje 120 ESPB bodova sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Završen Farmaceutski fakultet - smer medicinski biohemičar. Prilikom izbora saradnika van radnog odnosa, uzima se u obzir i da li kandidat pokazuje smisao za nastavni rad, prosečna ocena postignuta na prethodnim nivoima studija, prosečna ocena iz predmeta uže naučne oblasti za koje se saradnik angažuje, vreme trajanja prethodnih nivoa studija, naučni i stručni radovi.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu integrisanih akademskih studija (fotokopija), uverenje o studiranju,biografiju, izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija), uverenje o državljanstvu (fotokopija), naučne i stručne radove.

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku izbora saradnika van radnog odnosa na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Zakonom o visokom obrazovanju.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa

Konkurs se objavljuje dana 10.01.2023. godine na oglasnoj tabli Fakulteta i internet stranici Fakulteta.

1 (jednog) saradnika van radnog odnosa sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast „Medicinska biohemija“, na određeno vreme, u periodu od 01.02.2023. godine do kraja školske 2022/23 godine

USLOVI: Student doktorskih akademskih studija pod uslovom da je na studijama prvog stepena studija odnosno integrisanim akademskim studijama ostvario najmanje 120 ESPB bodova sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam). Završen Farmaceutski fakultet - smer medicinski biohemičar. Prilikom izbora saradnika van radnog odnosa, uzima se u obzir i da li kandidat pokazuje smisao za nastavni rad, prosečna ocena postignuta na prethodnim nivoima studija, prosečna ocena iz predmeta uže naučne oblasti za koje se saradnik angažuje, vreme trajanja prethodnih nivoa studija, naučni i stručni radovi.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu integrisanih akademskih studija (fotokopija), uverenje o studiranju,biografiju, izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija), uverenje o državljanstvu (fotokopija), naučne i stručne radove.

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku izbora saradnika van radnog odnosa na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Zakonom o visokom obrazovanju.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa

Konkurs se objavljuje dana 10.01.2023. godine na oglasnoj tabli Fakulteta i internet stranici Fakulteta.

1 (jedan) vanredni profesor za užu naučnu oblast Socijalna farmacija i farmaceutska praksa na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira, naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti objavljenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijama, odnosno originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod i sl.), odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavljen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira i više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima. Završen Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti(fotokopije); biografiju; spisak radova; radove; udžbenik/monografiju/praktikum/zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe br. 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj: 1021 – 1022 id 04.01.2023. godine.

Izveštaj komisije

Obaveštenje o stavljanju referata na uvid javnosti

1 (jedan) vanredni profesor za užu naučnu oblast Farmakokinetika i klinička farmacija na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira, naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti objavljenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijama, odnosno originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod i sl.), odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavljen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira i više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima. Završen Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti(fotokopije); biografiju; spisak radova; radove; udžbenik/monografiju/praktikum/zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe br. 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj: 1021 – 1022 id 04.01.2023. godine.

Izveštaj komisije

Obaveštenje o stavljanju referata na uvid javnosti

1 (jednog) asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Toksikologija na određeno vreme od 3 godine sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je steklo naučni naziv doktor nauka i pokazuje smisao za nastavni rad. Završen Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka(overene fotokopije), biografiju, izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija),  uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci (fotokopija), potvrdu MUP-a da kandidat nije kažnjavan i uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, niti da je pokrenuta istraga.

Uslovi za izbor u zvanje su propisani Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj: 1021 – 1022 id 04.01.2023. godine.

Izveštaj komisije

Obaveštenje o stavljanju referata na uvid javnosti

1 (jednog) asistenta za užu naučnu oblast Farmaceutska fiziologija na određeno vreme od 3 godine sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je student doktorskih akademskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije i pokazuje smisao za nastavni rad. Završen Medicinski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija (overene fotokopije), biografiju, uverenje o pohađanju doktorskih akademskih studija, dokaz da je prihvaćena tema doktorske disertacije (ukoliko je magistar nauka), izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvune starije od šest meseci (fotokopija),potvrdu MUP-a da kandidat nije kažnjavan i uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, niti da je pokrenuta istraga.

Uslovi za izbor u zvanje su propisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj: 1021 – 1022 id 04.01.2023. godine.

Izveštaj komisije

Obaveštenje o stavljanju referata na uvid javnosti

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama (Katedra za organsku hemiju), na određeno vreme u trajanju od 6 (šest) meseci.

Opis posla: vrši pripreme za izvođenje praktične nastave; pruža pomoć u izvođenju svih oblika nastave prema uputstvima nastavnika i saradnika; pruža pomoć u naučnoistraživačkom radu u skladu sa uputstvima pretpostavljenih; vrši nabavku materijala i priprema potrebni materijal za nastavnu, odnosno naučnoistraživačku aktivnost; vodi evidenciju zaliha potrošnog materijala i izdaje hemikalije, biološki i drugi materijal potreban za izvođenje studentskih vežbi; vodi evidenciju stručne literature na katedri po potrebi i smernicama šefa katedre; učestvuje u realizaciji nabavki za potrebe katedre; obavlja određene poslove van zgrade Fakulteta za potrebe katedre; održava bibliotečki fond katedre; održava opremu, naročito osetljivu aparaturu i sudove na katedri; vrši sitne popravke i prijavljuje veće kvarove nadležnoj službi Fakulteta; vrši administrativne poslove vezane za rad katedre prema smernicama šefa katedre; dežura na ispitima i kolokvijumima; obavlja i druge poslove po nalogu i smernicama nastavnika i saradnika.

Uslovi: Stečen 4 nivo po NOKS-u: koji se stiče završavanjem srednjeg obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju ili 5 nivo po NOKS-u: koji se stiče završavanjem majstorskog, odnosno specijalističkog obrazovanja u trajanju od dve, odnosno jedne godine i neformalnim obrazovanjem odraslih u trajanju od najmanje šest meseci, odnosno školovanje za specijalizaciju koje je do stupanja na snagu Zakona o NOKS-u odgovaralo petom stepenu stručne spremeu skladu sa odredbama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova na Fakultetu za navedeno radno mesto; radno iskustvo od najmanje 2 godine na istim ili sličnim poslovima; da je kandidat državljanin Republike Srbije i da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Potrebna dokumentacija: prijava na konkurs, overena fotokopija diplomeo završenom obrazovanju, radna biografija (CV), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci),potvrda da se protiv kandidata ne vodi istraga i potvrda o neosuđivanosti. Izabrani kandidat pre stupanja na rad dostavlja uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ostalo:Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju lično ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet (za konkurs za radno mesto Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama), ul. Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ 07.12.2022. godine broj: 1017.

1 (jednog) asistenta za užu naučnu oblast Organska hemija na određeno vreme od 3 godine sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je student doktorskih akademskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije i pokazuje smisao za nastavni rad. Završen Farmaceutski fakultet ili Hemijski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija (overene fotokopije), biografiju, uverenje o pohađanju doktorskih akademskih studija, dokaz da je prihvaćena tema doktorske disertacije (ukoliko je magistar nauka), izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvune starije od šest meseci (fotokopija),potvrdu MUP-a da kandidat nije kažnjavan i uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, niti da je pokrenuta istraga.

Uslovi za izbor u zvanje su propisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ 07.12.2022. godine broj: 1017.

Obaveštenje o stavljanju na uvid javnosti

Izveštaj komisije

1 (jedan) vanredni profesor za užu naučnu oblast Organska hemija na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira, naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti objavljenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijama, odnosno originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod i sl.), odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavljen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira i više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima. Završen Hemijski fakultet ili Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti(fotokopije); biografiju; spisak radova; radove; udžbenik/monografiju/praktikum/zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe br. 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ 07.12.2022. godine broj: 1017.

Obaveštenje o stavljanju na uvid javnosti

Izveštaj komisije

1 (jednog) docenta na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Socijalna farmacija i farmaceutska praksa

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira i ima naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Završen  Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti(overene fotokopije), biografiju, spisak radova, radove, izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta. 

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj: 1012 od 02.11.2022. godine.

Obaveštenje o stavljanju na uvid javnosti

Izveštaj komisije

1 (jedan) vanredni profesor za užu naučnu oblast Botanika na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira, naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti objavljenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijama, odnosno originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod i sl.), odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavljen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira i više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima. Završen Biološki fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (fotokopije); biografiju; spisak radova; radove; udžbenik/monografiju/praktikum/zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe br. 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj: 1012 od 02.11.2022. godine.

Obaveštenje o stavljanju na uvid javnosti

Izveštaj komisije

1 (jedan) vanredni profesor za užu naučnu oblast Matematika na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira, naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti objavljenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijama, odnosno originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod i sl.), odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavljen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira i više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima. Završen Matematički fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (fotokopije); biografiju; spisak radova; radove; udžbenik/monografiju/praktikum/zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe br. 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj: 1012 od 02.11.2022. godine.

Obaveštenje o stavljanju na uvid javnosti

Izveštaj komisije

1 (jednog) redovnog profesora za užu naučnu oblast  Toksikologija na neodređeno vreme

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka, naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad; više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti objavljenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijama, odnosno originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod i sl.), odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavljen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku zadataka za užu naučnu oblast za koju se bira i više radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima; veći broj naučnih radova koji utiču na razvoj naučne misli  u užoj oblasti objavljenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima, sa recenzijama, odnosno veći broj naučnih radova i saopštenja iznetih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima, objavljen udžbenik ili monografiju ili originalno stručno ostvarenje, ostvarene rezultate u razvoju naučno-nastavnog podmlatka na fakultetu, učešće u završnim radovima na specijalističkim i master akademskim studijama. Završen  Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti (overene fotokopije); biografiju; spisak radova; radove; udžbenik/ monografiju/praktikum/zbirku zadataka/originalno stručno ostvarenje; izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe br. 450, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ 21.09.2022. godine broj: 1006.

Obaveštenje o stavljanju na uvid javnosti

Izveštaj komisije

1 (jednog) docenta na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Toksikologija

USLOVI: Lice koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje 3 (tri) godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira i ima naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i sposobnost za nastavni rad. Završen Farmaceutski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti(overene fotokopije), biografiju, spisak radova, radove, izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci (fotokopija).

Uslovi za izbor u zvanje su propisani: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika na Farmaceutskom fakultetu, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ 21.09.2022. godine broj: 1006.

Obaveštenje o stavljanju na uvid javnosti

Izveštaj komisije

1 (jednog) asistenta za užu naučnu oblast Farmakologija na određeno vreme od 3 godine sa punim radnim vremenom.

USLOVI: Lice koje je student doktorskih akademskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije i pokazuje smisao za nastavni rad. Završen Farmaceutski fakultetili Medicinski fakultet.

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da prilože: diplomu o završenim prethodnim stepenima studija (overene fotokopije), biografiju, uverenje o pohađanju doktorskih akademskih studija, dokaz da je prihvaćena tema doktorske disertacije (ukoliko je magistar nauka), izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) i uverenje o državljanstvune starije od šest meseci (fotokopija),potvrdu MUP-a da kandidat nije kažnjavan i uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, niti da je pokrenuta istraga.

Uslovi za izbor u zvanje su propisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Farmaceutskog fakulteta.

NAPOMENA: Prijave kandidata sa prilozima se podnose u pisanoj formi Arhivi Fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450 u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“ 21.09.2022. godine broj: 1006.

Obaveštenje o stavljanju na uvid javnosti

Izveštaj komisije