Dr sc. Snežana Uskoković-Marković

Dr sc. Snežana Uskoković-Marković

Zvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za analitičku hemiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: A206
Telefon: +381 11 3951-261
Fax: +381 11 3972-840
Email: snezaum@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Dr.sc. Snežana Uskoković-Marković rođena je u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu.

Farmaceutski fakultet u Beogradu diplomirala 30.06.1993. sa prosečnom ocenom tokom studiranja 10,00 i odbranjenim diplomskim radom iz oblasti Analitičke hemije sa ocenom 10. Ima položen stručni ispit za farmaceute.

Od oktobra 1993. godine dr.sc. Snežana Uskoković-Marković radi u Institutu za Analitičku hemiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu.

Magistarski rad pod nazivom “Karakterizacija zemnoalkalnih soli 12-volframfosforne kiseline” odbranila je decembra 1999. godine na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorsku disertaciju "Karakterizacija i praćenje 12-volframfosforne kiseline i njenih derivata kao biljnih antivirusnih agenasa", odbranjena jula 2007. godine na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Marije Todorović.

Dr. sc. Snežana Uskoković-Marković učestvuje u teorijskoj i praktičnoj nastavi za studente integrisanih akademskih studija na Farmaceutskom fakultetu iz obaveznih predmeta Analitička hemija I i Analitička hemija II, kao i iz izbornih predmeta Uvod u laboratorijski rad i Odabrana poglavlja analitičke hemije.

Koautor je dva praktikuma i zbirke zadataka za predmet Analitička hemija za studente Farmaceutskog fakulteta. Učestvovala je u komisijama za odbranu preko 200 diplomskih radova i mentor za 20 diplomskih radova i 5 studentskih istraživačkih radova. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu završila je edukaciju „Pedagoško usavršavanje univerzitetski nastavnika“ i na studentskim anketama uvek je maksimalno ocenjena.

Dr. sc. Snežana Uskoković-Marković je kontinuirano angažovana u naučno-istraživačkom radu (6 naučno-istraživačka projekta). Dr Snežana Uskoković-Marković bila je angažovana na međunarodnom projektu sa Francuskom: “Structures and mobilite ionique/protonique de solides reseaux hotes” (CNRS). Tokom 2002. godine provela je dva meseca u Parizu, u laboratorijama CNRS-a, na stručnom usavršavanju iz oblasti vibracione spektroskopije, a u okviru COCOOP projekta. Takođe učestvuje u međunarodnom Projektu sa Grčkom “Design of humidity sensors based on heteropolyacid systems” (National Technical University of Athens).

Do sada je objavila ukupno 67 publikacija, od toga 1 monografiju nacionalnog značaja (M42) i 28 rada: 4 rada u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21), 6 rada u istaknutim međunarodnim časopisima (M22), 13 radova u časopisima međunarodnog značaja (M23), 1 rad u monografiji nacionalnog značaja (M45), 1 rad u međunarodnom časopisu koji nije na SCI listi (M51) i 3 rada u časopisima nacionalnog značaja (M52). Saopštila je 38 radova na međunarodnim i domaćim skupovima.

Dr Snežana Uskoković-Marković je bila član uređivačkog odbora V Jugoslovenske farmakopeje, kao i član organizacionog odbora 12-tog Savetovanja opšte i primenjene spektroskopije sa međunarodnim učešćem u Beogradu.

Istraživački interes Snežane Uskoković-Marković obuhvata primenu vibracione spektroskopije, superjonske protonske provodnike, heteropole jedinjenja-karakterizacija i utvrđivanje biološke aktivnosti, utvrđivanje elementarnog profila’-analiza biljnog materijala, zemljišta i arheoloških uzoraka i jonsku specijaciju.

Nagrade:

 • Dobitnik prve nagrade legata Ljubice-Cige Dragićević 1994.
 • Student generacije Farmaceutskog fakulteta 1993. - nagrada Rektorata Univerziteta u Beogradu
 • Holclajtner-Antunovic I, Bajuk-Bogdanovic D, Popa A, Nedic Vasiljevic B, Krstic J, Mentus S, Uskokovic-Markovic S, Structural, morphological and catalytic characterization of neutral Ag salt of 12-tungstophosphoric acid: Influence of preparation conditions, Appl Surf Sci 328 (2015) 466–474.
 • Daković M, Stojiljković A, Bajuk-Bogdanović D, Starčević A, Puškaš L, Filipović B, Uskoković-Marković S, Holclajtner-Antunović I, Profiling differences in chemical composition of brain structures using Raman spectroscopy, Talanta, 2013; 117: 133–138.
 • Holclajtner-Antunovic I, Popa A, Bajuk-Bogdanović D, Mentus S, Nedić Vasiljević B, Uskokovic-Markovic S, Synthesis and characterization of acid silver salts of 12-tungstophosphoric acid, Inorganica Chimica Acta, 2013; 407: 197-203.
 • Kuntić V, Stanković M, Vujić Z, Brborić J, Uskoković-Marković S, Radioprotectors – the Evergreen Topic, Chem. Biodiv. 2013; 10(10): 1791–1803.
 • Uskoković-Marković S, Jelikić-Stankov M, Holclajtner-Antunović I, Đurđević P, Raman Spectroscopy as a New Biochemical Diagnostic Tool Journal of Medical Biochemistry, 2013; 32(2): 96–103.
 • Holclajtner-Antunovic I, Bajuk-Bogdanovic D, Popa A, Uskokovic-Markovic S, Spectroscopic identification of molecular species of 12-tungstophosphoric acid in methanol/water solutions, Inorganica Chimica Acta, 2012; 383: 26–32.
 • Topić A, Milenković M, Uskoković-Marković S, Vučićević D, Insulin Mimetic Effect of Tungsten Compounds on Isolated Rat Adipocytes, Biological Trace Element Research, 2010; 134(3): 296-306.
 • Uskoković-Marković S, Milenković M, Topić A, Kotur-Stevuljević J, Stefanović A, Antić-Stanković J. Protective Effect of Tungstophosphoric Acid and Sodium Tungstate on Chemically Induced Liver Necrosis in Wistar Rats, Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2007;10(3): 340-349.
 • Jelikić-Stankov M, Uskoković-Marković S, Holclajtner-Antunović I, Todorović M, Đurđević P. Compounds of Mo, V and W in Biochemistry and Their Biomedical Activity, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 2007; 21: 8-16.
 • Uskoković-Marković S, Todorović M, Mioč B.U., Holclajtner- Antunović I, Andrić V. EDXRF Spectrometry Determination of Tungsten in Tobacco Plants After Antiviral Treatment with 12-Tungstophosphoric Acid and its Compounds, Talanta 2006; 70: 301-301.