Dr sc. Dušanka Krajnović

Dr sc. Dušanka Krajnović

Zvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: u objektu V
Telefon: +381 11 3951-383
Fax: +381 11 3972-840
Email: parojcic@pharmacy.bg.ac.rs; dusica.krajnovic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Dušanka Krajnović, magistrirala je sa temom iz oblasti farmaceutske deonotlogije 2000., a doktorirala iz oblasti farmaceutske etike na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 2004. godine. Angažovana je u svojstvu docenta na Katedri za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde učestvuje u izvođenju nastave u okviru integrisanih akademskih studija , kao i realizaciji specijalističkih i doktorskih studija. ). Usavršavala se iz oblasti etike u kliničkim istraživanja i dobre kliničke prakse u „Vienna School of Clinical Reserach“ u Beču. Oblasti interesovanja Dušanke Krajnović u istraživačkom radu su: socijalna farmacija i bihevioralni aspekti farmaceutske prakse, primenjena farmaceutska etika, razvoj etičkih i drugih kompetencija za farmaceutsku praksu i istorija zdravstvene kulture. Svoj istraživački dar realizuje kroz projekte koje finansira Ministarstvo nauke i prosvete, te kreiranjem i koordinacijom razvojnih istraživačkih projekata u oblasti farmaceutske prakse. Trenutno je saradnik na integralnom i interdisciplinarnom istraživačkom projektu o retkim bolestima, a u okviru podprojekta „Bioetički apsekti: moralno prihvatljivo u biotehnološki i društveno mogućem“. Uključena je u evropski mrežu istraživača COST Action IS 1202 iz oblasti bioetike, za projektni period 2012-2016. god.

Dr Dušanka Krajnović je autor etičkog kodeksa i zakletve za farmaceute - članove Farmaceutske komore Srbije, kao i jedne monografije o farmaceutskoj etici na srpskom jeziku i koautor dva priručnika o farmaceutskoj praksi i komunikaciji. Njena istraživačka dostignuća prezentovana su u okviru tridesetčetiri naučna i stručna članka, kao i kroz četiri predavanja po pozivu i više od stotinu saopštenja. Njene publikacije obuhvataju članke koji se fokusiraju na dva ključna segmenta njenih interesovanja – biomedicinsku etiku i socijalnu farmaciju. Novije publikacije istražuju razvoj različitih etičkih normativa i bioetičkih aspekata retkih bolesti, kao i razvoj kompetencija kod farmaceuta u javnim apotekama. Angažovana je kao stručni recenzent u tri nacionalna i tri međunarodna naučna časopisa.

Istraživački interes Dušanke Krajnović obuhvata farmaceutsku etiku, bioetiku, socijalnu farmaciju, javno zdravlje i farmaceutsku praksu.

 • Milosavljević J, Krajnović D, Bogavac-Stanojević N, Mitrović A. Gynaecologists’ views on contraception and abortion – an example from Serbia. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 2015 doi: 10.3109/13625187.2014.976196.
 • Tatjana Crnjanski, Dusanka Krajnovic, Ivana Tadic, Svetlana Stojkov, Mirko Savic. An Ethical Issue Scale for Community Pharmacy Setting (EISP): Development and Validation. Science and Engineering Ethics 2015.
 • Jocić D., Krajnović D. Development and initial validation of a scale to measure attitudes and beliefs of pharmacists toward their work with patients. Vojnosanit Pregl 2014; April Vol. 71 (No. 4): p. 373-82.
 • Krajnović D., Arsić J., Milošević Georgiev A., Manojlović J. The opening of the first Pharmacy in Vranje with educated pharmacist and its development through time. Vojnosanitetski pregled 2014 .
 • Jocić D, Krajnović D. State anxiety, stress and burnout syndrome among community pharmacists:Relation with pharmacists' attitudes and beliefs. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 2014; 48(2):9-15.
 • Arsić Jasmina,Krajnović Dušanka, Arsić Srboljub, Milošević Georgiev Andrijana, Marinković Valentina. Doprinos farmaceuta razvoju zdravstvene kulture u Vranju krajem XIX i u prvoj polovini XX veka. Srp Arh Celok Lek. 2014.
 • Stojkov S.Tadic I.,Crnjanski T,Krajnovic D.,Bates I.EVALUATION OF COMPETENCES AT THE COMMUNITY PHARMACY SETTINGS.Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research 2014;48(4):22-30.
 • Milošević Georgiev A, Krajnović D, Milovanović S, Ignjatović S, Đurić D, Marinković V. Analiza razvoja regulatorno – etičkog okvira za klinička ispitivanja, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 2013; 141(9-10):660-7.
 • Parojcic D, Stupar D: Portable medicine chests in Serbia during the 19th and the first half of the 20th century, Die Pharmazie 2004; 59: 312-8.
 • Bekčić S., Kelečević N.,Marinković V.,Tasić LJ, Krajnović D. Approach to the Integration of Management Systems in a Pharmaceutical Organization. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research 2013;47(3):19-25
 • Suzana Miljković, Đorđe Baljozović, Dušanka Krajnović, Ljiljana Tasić, Gorica Sbutega-Milosević.The Impact of Education on Adolescents' Sun Behavior: Experiences from Serbia. Srp Arh Celok Lek. 2014 May-Jun;142(5-6):330-36.
 • Jocić D, Krajnović D. State anxiety, stress and burnout syndrome among community pharmacists:Relation with pharmacists' attitudes and beliefs. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 2014; 48(2):9-15.
 • Crnjanski T, Krajnovic D, Stojkov-Rudinski S, Tadic I. Ethical dilemmas and moral distress in pharmacy: a qualitative study. HealthMED Journal. 2012;6(7):2485-93.
 • Lakić D, Tasić Lj, Kos M, Petrova G, Stoimenova A, Krajnović D. Pharmacy network and access to medicines in selected eastern European countries: comparative analysis. Croatian Medical Journal 2012; 53: 53-9.
 • Jocic D., Krajnovic D. The influence of autogenic training on state anxiety reduction among community pharmacists in Serbia. HealthMED Journal 2012:Vol. 6 No. 8 - 2675-85.
 • Savic I., Marinkovic V. Tasic Lj., Krajnovic D., Savic I. From experimental design to quality by design in pharmaceutical legislation. Accreditation and quality assurance 2012;7 (6):627-33