Dr sc. Andrijana Milošević Georgiev

Dipl. farm. Andrijana Milošević Georgiev

Zvanje: saradnik u nastavi
Organizaciona jedinica: Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo
Adresa: Laboratorija – simulirajuća apoteka
Prostorija: Laboratorija Simulirajuća apoteka
Telefon: +381 11 3951 313
Fax: 
Email: andrijanam@pharmacy.bg.ac.rs

CVAndrijana Milošević Georgiev rođena je 10.06.1981 godine u Kruševcu. Studije farmacije završila je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu i time stekla zvanje diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar. Zaposlena je kao asistent na Katedri za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, gde učestvuje u izvođenju praktične nastave u okviru integrisanih akademskih studija na predmetima: Farmaceutska praksa, Farmaceutsko zakonodavstvo i etika, Etika i zakonodavstvo, Osnove zdravstvenog menadžmenta, Osnove zdravstvenog menadžmenta. Trenutno je na doktorskim studijama na modulu Socijalna farmacija i istraživanje farmaceutske prakse i specijalizaciji za potrebe zdravstva na studijskom programu Socijalna farmacija. Završila je akademske specijalističke studije iz Farmaceutskog menadžmenta i marketinga. Saradnik je na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru programa osnovnih istraživanja “Biomarkeri oštećenja i disfunkcije organa“.

Istraživački interes: Javno zdravlje, kvalitet u farmaciji, etika i regulativa, istorija zdravstvene kulture.


  • Milošević Georgiev A, Krajnovic D, Milovanović S, Ignjatović S, Đurić D, Marinković V. Analiza razvoja regulatorno-etičkog okvira za klinička ispitivanja. Srp arh Celok Lek. 2013; 141(9-10):659-66.
  • Krajnović D, Arsić J, Jocić D, Milošević Georgiev A, Tasić Lj, Marinković V. Evaluation of Pharmacists’ Knowledge and Attitudes Regarding Rare Diseases and Orphan Drugs. Acta Medica Medianae. 2013; 52(2):23-32.
  • Krajnović D, Jocić D, Milošević Georgiev A. Etika u savremenoj farmaceutskoj praksi. Zdravstvena zaštita. 2013 (1): 88-99.