Dr sc. Marina Milenković

Dr sc. Marina Milenković

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za mikrobiologiju i imunologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: A 005
Telefon: +381 11 3951-226
Faks: +381 11 3972-840
Email: marinama@pharmacy.bg.ac.rs

CV

Marina Milenković je diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1988. godine sa prosečnom ocenom 9,61. Tokom studija bila je stipendista Republičke fondacije za stipendiranje naučnog i umetničkog podmlatka Srbije. Na Medicinskom fakultetu je odbranila magistarsku tezu 1993. godine i završila zdravstvenu specijalizaciju iz Mikrobiologije sa parazitologijom 1998. godine Doktorsku disertaciju odbranila je 2002. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U zvanje redovnog profesora za naučnu oblast mikrobiologiju sa imunologijom I imunohemijom izabrana je 2013. godine. U periodu od 2010-2013. bila je šef Katedre za mikrobiologiju i imunologiju, a od 2015-2018 obavljala je dužnost prodekana za nastavu. Član je Saveta fakulteta i Komisije za kvalitet. Rukovodi radom Laboratorije za mikrobiološka ispitivanja. Marina Milenković učestvuje u izvođenju nastave iz predmeta Mikrobiologija, Odabrana poglavlja mikrobiologije i Laboratorijska mikrobiologija na integrisanim akademskim studijama. Angažovana je izvođenju nastave na doktorskim akademskim studijama i specijalističkim studijama iz Medicinske biohemije, Sanitarne hemije i izvođenju nastave na akademskim specijalističkim studijama: Industrijska farmacija, Puštanje leka u promet i Biološki lekovi. Rukovodilac je Kratkog programa studija-Farmaceutska mikrobiologiju čiji je program u potpunosti osmislila. Koautor je dva univerzitetska udžbenika i jednog praktikuma iz mikrobiologije.

U periodu od 1996. godine bila je saradnik na 4 naučno-istraživačka projekta Ministarstva nauke Republike Srbije. Trenutno učestvuje u realizaciji projekta: Active substances from supercritical plant extracts for high value added products, Еурека- GREENTECH.

Bila je mentor tri odbranjene doktorske disertacije preko 200 diplomskih radova i član Komisije za odbranu 13 doktorskih disertacija.

Istraživački interes Marine Milenković obuhvata ispitivanja antimikrobnog delovanja i uticaja sintetskih jedinjenja, nanočestica i biljnih proizvoda, na ekspresiju faktora virulencije multirezistentnih sojeva mikroorganizama, ispitivanje imunomodulatornih svojstava probiotičkih sojeva mikroorganizama u eksperimentalnim modelima autoimunskih bolest.

U časopisima sa SCI liste objavila je 116 radova koji su prema podacima baze Scopus citirani 1362 puta (bez autocitata) a h-index je 20.

  • Filipović N, Ušjak D, Milenković MT, Zheng K, Liverani L, Boccaccini AR, Stevanović MM Comparative study of the antimicrobial activity of selenium nanoparticles with different surface chemistry and structure. Front Bioeng Biotechnol. 2021; 8, 1591.
  • Ušjak D, Dinić M, Novović K, Ivković B, Filipović N, Stevanović M, Milenković MT. Methoxy‐Substituted Hydroxychalcone Reduces Biofilm Production, Adhesion and Surface Motility of Acinetobacter baumannii by Inhibiting ompA Gene Expression. Chem Biodivers. 2020; 17, e2000786
  • Obradović D, Nikolić S, Milenković I, Milenković M, Jovanović P, Savić V,Alexander Roller A, Đorđić Crnogorac M,Stanojković T, Grgurić-Šipka S, Synthesis, characterization, antimicrobial and cytotoxic activity of novel half-sandwich Ru(II) arene complexes with benzoylthiourea derivatives, Journal of Inorganic Biochemistry, 2020; Volume 210, , https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2020.111164
  • Ušjak D, Ivković B, Božić DD, Bošković L, Milenković M. Antimicrobial activity of novel chalcones and modulation of virulence factors in hospital strains of Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa. Microb Pathog. 2019; 131, 186-96.
  • Dinic MR, Pecikoza UB, Djokic J, Stepanovic-Petrovic RM, Milenkovic M, Filipovic N , Begovic JM , Golic NE, Lukic J M. Exopolysaccharide Produced by Probiotic Strain Lactobacillus paraplantarum BGCG11 Reduces Inflammatory Hyperalgesia in Rats. Front Pharmacol. 2018: Jan 17;9:1. vol.9 doi :10.3389/phar.2018.0000
  • Stojkovska J, Petrovic P, Jancic I, Milenkovic MT, Obradovic B. Novel nano-composite hydrogels with honey effective against multi-resistant clinical strains of Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa. Appl Microbiol Biotechnol. 2019, vol. 10: 8529–43.
  • Osmokrovic A, Jancic I, Vunduk J, Petrovic P, Milenkovic M, ObradovicB. Achieving high antimicrobial activity: Composite alginate hydrogel beads releasing activated charcoal with an immobilized active agent. Carbohydr Polym. 2018; vol. 196: 279-88.
  • Dinić M, Lukić J, Djokić J, Milenković M, Strahinić I, Golić N, Begović J. Lactobacillus fermentum postbiotic-induced autophagy as potential approach for treatment of acetaminophen hepatotoxicity. Frontiers in Microbiology, 2017; https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00594
  • Dinić M, Lukić J, Djokić J, Milenković M, Strahinić I, Golić N, Begović J. Lactobacillus fermentum postbiotic-induced autophagy as potential approach for treatment of acetaminophen hepatotoxicity. Frontiers in Microbiology 2017; 8: 594. doi: 10.3389/fmicb.2017.00594
  • M Milenković, D Vučićević, P Milosavljević, N Arsenović Ranin, Z Stojić Vukanić, M Čolić. Suppression of experimental autoimmune myocarditis by sodium fusidate (fusidin). Pharmacological Research 2005;52:491-496.