Dr sc. Danijela Đukić-Ćosić

Dr sc. Danijela Đukić-Ćosić

Zvanje: Redovni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za toksikologiju akademik Danilo Soldatović
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: objekat A, I sprat, 106
Telefon: +381 11 3951-248
Fax: +381 11 3972-840
Email: dakitox@pharmacy.bg.ac.rs
Danijela Đukić-Ćosić je rođena 1976. godine u Šapcu gde je završila gimnaziju. Farmaceutski fakultet u Beogradu upisala je školske 1995/96. godine i diplomirala 2000. godine sa prosečnom ocenom 9,65.

Po obavljenom jednogodišnjem pripravničkom stažu za farmaceute položila je stručni ispit 2001. godine.

Od 2000. godine zaposlena je u Institutu za toksikologiju akademik Danilo Soldatović Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, a 2004. godine izabrana je za asistenta-pripravnika za užu naučnu oblast Toksikološka hemija.

Danijela Đukić-Ćosić je bila član više komisija za odbranu diplomskih radova.

U periodu od 2003 – 2005. godine bila je saradnik na projektu »Endogeni parametri ekspozicije ksenobioticima; analitika, monitoring, profilaksa i terapija« koji je finansiralo Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine.

U istom periodu je pohađala je tri kursa edukacije.

Nakon donošenja Zakona o visokom obrazovanju, odobren joj je prelazak sa magistarskih na doktorske studije, i školske 2006/07. godine upisana je na drugu godinu doktorskih studija iz Toksikologije.

Član je Farmaceutskog društva Srbije (Sekcija za toksikološku hemiju), Sekcije za toksikologiju pri Srpskom lekarskom društvu, Udruženja toksikologa Srbije i Mladih istraživača Srbije – Farmaceutsko istraživačko društvo »Dr Jovan Tucakov« sa kojima je učestvovala od 2002. do 2005. godine u realizaciji više projekata.

Danijela Đukić-Ćosić je objavila ukupno 33 naučna rada i saopštenja.

Istraživački interes: Toksikologija metala, oksidativni stres, interakcija toksičnih metala i bioelemenata (kadmijum i magnezijum i drugi biolelementi),ekotoksikologija sadržaj kadmijuma, olova i fluorida u lekovitim biljkama i vodama na području Srbije).

Nagrade:
Nagrada Ustanove Studentski centar »Beograd« kao najbolji student Studentskog doma »4. april« u školskoj 1998/99. godini, nagradu Farmaceutskog fakulteta za postignut uspeh i aktivnost u toku studija (povodom 60 godina Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu), diplomu Kraljevske norveške ambasade za izuzetne rezultate tokom studiranja, diplomu “Prof. Dr Ivan Berkeš” i nagradu Društva medicinskih biohemičara kao najbolji student Farmaceutskog fakulteta za školsku 1999/2000. godinu.

Jezici: engleski