Dr sc. Milica Ćulafić

MC

Zvanje: asistent sa doktoratom
Organizaciona jedinica: Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B306
Telefon: +381 11 3951-375
Fax: +381 11 3972-840
Email: mculafic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Nakon završenog Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,  Milica Ćulafić je pohađala posledimplomsku akademsku specijalizaciju – Farmaceutska zdravstvena zaštita. Školovanje je nastavila na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Londonu, Velika Britanija (UCLSchool of Pharmacy), gde stiče zvanje Master of Science - Cum Laude, u oblastiKliničke farmacije. Zdravstvenu specijalizaciju Klinička farmacija upisala je 2013. godine. Doktorsku disertaciju iz oblasti Farmakokinetike i kliničke farmacije odbranila je septembra 2020. godine. na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od oktobra 2012. uklјučena je u brigu o pacijentima na odelјenju hepatologije, Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Srbije, a od 2013. postaje član tima za transplantaciju jetre, gde radi kao konsultant za farmakoterapiju.          Kontinuirano se usavršava kroz brojne edukacije organizovane od strane Britanskog Udruženja Kliničkefarmacije (UKCPA). U više navrata odlazi na studijski boravak uKings College Hospitalu Londonu, te sarađuje sa stručnjacima iz Cleveland Clinic, Abu Dabi, UAE.

            Učestvujeu izradi plana i programa za predmet Klinička farmacija, u sprovođenjupraktične nastave iz istog predmeta, kao i pripremi i izvođenju praktične nastave iz predmeta farmakokinetika i klinička farmakokinetika. Komentor je više studentskih istraživačkih radova usmerenih na različite aspekte farmakoterapije pacijenata sa obolјenjima jetre kao i istraživačkih diplomskih radova. Učestvovala je u pripremi i realizaciji Kursa kontinuirane edukacije za mentore studentske stručne prakse, u realiziciji 10 projekata „Farmakoterapijski pristup“, „Savetovanje pacijenata“, organizovanih od strane Studentske asocijacije (BPSA).Održala je predavanja po pozivu Udruženja za hemostazu i trombozu Srbije, na Kongresu udruženja internista Srbije i na Kongresu farmaceuta Srbije.

Recenzent je radova za časopise Journal of Gastroenterology and Hepatology, American Journal of Managed Care i American Journal of Pharmacy Benefits.Član je radne grupe Farmaceutske komore Srbije za uvođenje usluge strukturiranog savetovanja o dijabetesu. Saradnik je Sekcije za internu medicinu Srpskog lekarskog društva. Član je  Evropskog udruženja za kliničku farmaciju (ESCP)i Udruženja farmaceuta u transplantaciji solidnih organa Velike Britanije (SOTPA).

Do danas je objavila preko 40 radova i saopštenja.

  • Ćulafić M, Vezmar Kovačević S, Dopsaj V, Štulić M, Vlaisavlјević Ž, Milјković B, Ćulafić Đ. A simple index for Nonalcoholic Staetohepatitis-HUFA-Based on routinely performed blood tests. Medicina 2019. 55(6), 243.

  • Antonijević N, Živković I, Jovanović Lj, Matić D, Kočica M, Mrdović I, Kanjuh V, Ćulafić M. Dabigatran – metabolism, pharmacologic properties and drug interactions. Current Drug Metabolism. 2017.Vol: 18(7):622-635. doi: 10.2174/1389200218666170427113504.

  • Štulić M, Ćulafić Đ, Obrenović R, Janković G, Alempijević T, Stojković Lalošević M, Dostanić N, Vezmar Kovačević S, Ćulafić M. The Clinical Importance of Cystatin C and Hepatic Artery Resistive Index in Liver Cirrhosis. Medicina 2018, 54(3), 37.

  • Vezmar Kovačević S, Milјković B, Vučićević K, Ćulafić M, Kovačević M, Golubović B, Jovanović M, de Gier JJ. Elderly polypharmacy patients’needs and concerns regarding medication assessed using the Structured Patient-Pharmacist Consultation Model. Pat Educ Couns. 2017;100(9):1714-1719.

  • Vezmar Kovačević S, Simišić M, Stojkov Rudinski S, Ćulafić M, Vučićević K, Prostran M, Milјković B. Potentially inappropriate prescribing in older primary care patients. PLoS One 2014;9:e95536.