Dr sc. Jelena Munjas

Dr Jelena Munjas

Zvanje: docent
Organizaciona jedinica: Katedra za medicinsku biohemiju
Prostorija: 

Telefon: 

Emailjelenaj@pharmacy.bg.ac.rs

 

CV


Jelena Munjas (rođena Joksić) rođena je 20.01.1986. godine u Beogradu. Osnovnu školu i XIII beogradsku gimnaziju završila je u Beogradu i dobitnica je Vukove diplome. Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer diplomirani farmaceut-medicinski biohemičar upisala je 2004. godine, a završila 11.03.2010. godine sa srednjom ocenom 9.38. Dobitnica je nagrade beogradskog Univerziteta za najbolji studentski naučno-istraživački rad u oblasti medicinskih nauka pod nazivom ’Uticaj oksidativnog stresa na aktivnost enzima paraoksonaze 1 kod pacijenata sa moždanim udarom’. Bila je stipendista fonda za mlade talente Republike Srbije za 1000 najboljih studenata završnih godina u školskoj 2008/2009. godini.  Dobitnica je nagrade prof. dr Ivan Berkeš kao najbolji student diplomirani farmaceut-medicinski biohemičar u školskoj 2009/2010. godini. Obavezan staž za diplomirane farmaceute-medicinske biohemičare obavila je u biohemijskoj laboratoriji  KBC ’Bežanijska kosa’, a 2011. godine položila je državni ispit za diplomirane farmaceute-medicinske biohemičare. U oktobru 2010. godine upisala je doktorske studije iz Medicinske biohemije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koje je završila 28.3.2018. godine sa prosečnom ocenom 9,71,  odbranivši tezu pod nazivom „Određivanje nivoa genske ekspresije rezistina i receptora za rezistin i koncentracije rezistina u krvi pacijenata sa ishemijskom bolesti srca“. Od 2011. godine Jelena Joksić učestvuje u izradi praktične nastave, a od 2013. godine zaposlena je kao asistent na katedri za Medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta. Učestvovala je u 2 nacionalna  projekata, 3 bilateralna međunarodna projekta i 5 međunarodnih COST akcija, ima 18 objavljenih radova sa SCI liste. Pohađala je nekoliko internacionalnih škola i kurseva, a 2018. godine osvojila je drugu nagradu na konkursu „Digital droplet PCR grant challenge“  kompanije Labena Ltd.

  • Munjas J, Sopić M, Stefanović A, Košir R, Ninić A, Joksić I, Antonić T, Spasojević-Kalimanovska V, Prosenc Zmrzljak U. Non-Coding RNAs in Preeclampsia—Molecular Mechanisms and Diagnostic Potential. International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(19):10652. https://doi.org/10.3390/ijms221910652
  • Jelena M, Sopić M, Joksić I, Zmrzljak UP, Karadžov-Orlić N, Košir R, Egić A, Miković Ž, Ninić A, Spasojević-Kalimanovska V. Placenta-specific plasma miR518b is a potential biomarker for preeclampsia [published correction appears in Clin Biochem. 2020 Nov;85:57]. Clin Biochem. 2020;79:28-33. doi:10.1016/j.clinbiochem.2020.02.012
  • Kotur-Stevuljević J, Vekić J, Stefanović A, Zeljković A, Ninić A, Ivanišević J, Miljković M, Sopić M, Munjas J, Mihajlović M, Spasić S, Jelić-Ivanović Z, Spasojević-Kalimanovska V. Paraoxonase 1 and atherosclerosis-related diseases. Biofactors. 2020;46(2):193-205. doi:10.1002/biof.1549
  • Munjas J, Sopić M, Spasojević-Kalimanovska V, Kalimanovska-Oštrić D, Anđelković K, Jelić-Ivanović Z. Association of adenylate cyclase-associated protein 1 with coronary artery disease. Eur J Clin Invest. 2017;47(9):659-666. doi:10.1111/eci.12787
  • Joksic J, Sopic M, Spasojevic-Kalimanovska V, Kalimanovska-Ostric D, Andjelkovic K, Jelic-Ivanovic Z. Circulating resistin protein and mRNA concentrations and clinical severity of coronary artery disease. Biochem Med (Zagreb). 2015;25(2):242-251. Published 2015 Jun 5. doi:10.11613/BM.2015.025