Dr sc. Neda Milinković

Neda Milinković

Zvanje:asistent sa doktoratom

Organizaciona jedinica: Katedra za medicinsku biohemiju

Prostorija:

Telefon:+381 11 361 5631

Fax:

Email: nedan@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Neda Milinković je upisala diplomske osnovne studije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, profil diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar, školske 1996/97 godine, a diplomirala 30.09.2002. godine. Od 20.10.2002. godine zaposlena je u Centru za polikliničku laboratorijsku dijagnostiku Instituta za medicinsku biohemiju, Kliničkog Centra Srbije. Od školske 2011/2012. do 2012/2013. godine angažovana je kao honorarni saradnik u nastavi na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Na redovnoj sednici Izbornog veća Farmaceutskog fakulteta održanoj 20.06.2013. godine izabrana je u zvanje Asistenta za užu naučnu oblast Medicinska biohemija. Angažovana je u praktičnoj nastavi na Integrisanim akademskim studijama na predmetima Klinička hemija sa molekularnom dijagnostikom, Laboratorijska medicina zasnovana na dokazima, Biohemijske metode u prenatalnom skriningu, Laboratorijski menadžmenti upravljanje kvalitetom, Laboratorijska dijagnostika poremećaja hemostaze i Laboratorijska hematologija. Član je Komisija za odbranu završnih radova.

Upisala je specijalističke studije za potrebe zdravstva, studijski program medicinska biohemija, na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu školske 2007/2008. godine i položila specijalistički ispit 11.04.2012. godine sa odličnim uspehom. Na doktorske studije iz medicinske biohemije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu prebačena je sa magistarskih poslediplomskih studija školske 2006/2007. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Značaj određivanja biomarkera resorpcije i stvaranja kostiju kod pacijenata sa krajnjim stadijumom bolesti bubrega”, odbranila je 05.11.2014. godine. Doktorske studije je završila sa prosečnom ocenom 10,0.

Član je Društva medicinskih biohemičara Srbije (DMBS), gde učestvuje u izvođenju programa kontinuirane medicinske edukacije i član je Komore biohemičara Srbije od njenog osnivanja.

Autor je ukupno 7 radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima i 15 saopštenja na međunarodnim i skupovima od nacionalnog značaja štampanim u izvodu.


  • Milinković N, Majkić-Singh N, Ignjatović S, Ležaić V, Pejanović S, Jovanović D. Correlation of bone alkaline phosphatase and iPTH with some basic biochemical markers in predialysis and dialysis patients. Clin Lab 2012;58:74753.
  • Ležaić V, Tirmenstajn-Janković B, Bukvić D, Vujišić B, Perović M, Novaković N, Dopsaj V, Marić I, Djukanović Lj. Efficacy of hyperphosphatemia control in the progression of chronic renal failure and the prevalence of cardiovascular calcification. Clin Nephrol 2009;71:219.
  • Milinković N, Majkić-Singh N, Mirković D, Beletić A, Pejanović S, Vujanić S. Relation between 25(OH)-Vitamin D deficiency and markers of bone formation and resorption in haemodialysis patients. Clin Lab 2009;55:3339.
  • Dopsaj V, Šumarac Z, Novaković N, Dopsaj M. Determination of parameters of iron status in evaluation of anemia in elite young Serbian water polo players. Serbian Journal of Sports Science 2008;2:91–9.
  • Novaković N, Dajak M, Pejanović S, Jovanović D, Majkić-Singh M. Poređenje biohemijskih markera koštanog prometa kod pacijenata na hemodijalizi i peritonealnoj dijalizi. Jugoslov Med Biochem 2007;26:215–9.