Dr sc. Neda Milinković

Neda Milinković

Zvanje:asistent sa doktoratom

Organizaciona jedinica: Katedra za medicinsku biohemiju

Prostorija:

Telefon:+381 11 361 5631

Fax:

Email: nedan@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Neda Milinković je diplomirala 2002. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2002. do 2018. bila je zaposlena u Centru za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu, gde je radila kao medicinski biohemičar, a od 2012. kao specijalista medicinske biohemije. Godine 2014. doktorirala je na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Bila je angažovana kao honorarni saradnik u nastavi na Katedri za medicinsku biohemiju, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet od školske 2011./2012. do 2012./2013. godine. U zvanje Asistenta za užu naučnu oblast Medicinska biohemija izabrana je na redovnoj sednici Izbornog veća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održanoj 20.06.2013. godine. Angažovana je u praktičnoj nastavi na Integrisanim akademskim studijama na predmetima Klinička hemija sa molekularnom dijagnostikom, Laboratorijska medicina zasnovana na dokazima, Biohemijske metode u prenatalnom skriningu, Laboratorijski menadžment i upravljanje kvalitetom, Laboratorijska dijagnostika poremećaja hemostaze i Laboratorijska hematologija. Član je Komisija za odbranu završnih radova.

Od 2018. godine stalno je zaposlena kao Asistent sa doktoratom na Katedri za medicinsku biohemiju Univerzitet u Beogradu Farmaceutski fakultet. Član je Društva medicinskih biohemičara Srbije (DMBS), gde učestvuje u sprovođenju programa kontinuirane medicinske edukacije i član je Komore biohemičara Srbije od njegovog osnivanja. Od 2018. godine dopisni je član Radne Grupe Evropskog udruženja za laboratorijsku medicinu (EFLM) za akreditaciju i ISO/CEN standarde.

Autor je preko 40 radova i publikacija objavljenih u istaknutim međunarodnim i domaćim časopisima i recenzent mnogih međunarodnih istaknutih časopisa.


  • Milinković N, Majkić-Singh N, Ignjatović S, Ležaić V, Pejanović S, Jovanović D. Correlation of bone alkaline phosphatase and iPTH with some basic biochemical markers in predialysis and dialysis patients. Clin Lab 2012;58:74753.
  • Ležaić V, Tirmenstajn-Janković B, Bukvić D, Vujišić B, Perović M, Novaković N, Dopsaj V, Marić I, Djukanović Lj. Efficacy of hyperphosphatemia control in the progression of chronic renal failure and the prevalence of cardiovascular calcification. Clin Nephrol 2009;71:219.
  • Milinković N, Majkić-Singh N, Mirković D, Beletić A, Pejanović S, Vujanić S. Relation between 25(OH)-Vitamin D deficiency and markers of bone formation and resorption in haemodialysis patients. Clin Lab 2009;55:3339.
  • Dopsaj V, Šumarac Z, Novaković N, Dopsaj M. Determination of parameters of iron status in evaluation of anemia in elite young Serbian water polo players. Serbian Journal of Sports Science 2008;2:91–9.
  • Novaković N, Dajak M, Pejanović S, Jovanović D, Majkić-Singh M. Poređenje biohemijskih markera koštanog prometa kod pacijenata na hemodijalizi i peritonealnoj dijalizi. Jugoslov Med Biochem 2007;26:215–9.