Dr sc. Milena Kovačević

Milena Kovačević

Zvanje: asistent sa doktoratom
Organizaciona jedinica: Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju
Prostorija: B306
Telefon: +381 11 3951-373
Fax: +381 11 3972-840
Email: milenak@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Milena Kovačević rođena je 1988. godine u Gospiću. Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je školske 2006/07. godine, a diplomirala juna 2011. godine sa prosečnom ocenom 9,59 (devet i 59/100). Jednogodišnji pripravnički staž obavila je u Apotekarskoj ustanovi „Beograd“ i apoteci Kliničko-bolničkog centra Zemun tokom 2011. i 2012. godine. Naredne godine je položila stručni ispit za farmaceute u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

Doktorske akademske studije - modul farmakokinetika i klinička farmacija upisala je školske 2011/12. godine na Farmaceutskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Procena učestalosti i prediktora klinički značajnih lek-lek interakcija i njihov uticaj na ishode terapije pacijenata sa kardiovaskularnim oboljenjima“ odbranila je juna 2020. godine. Promovisana je u doktora medicinskih nauka-farmacija na Univerzitetu u Beogradu oktobra 2020. Završila je poslediplomsku akademsku specijalizaciju Farmaceutska zdravstvena zaštita na Farmaceutskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu 2014. godine.

Na Katedri za farmakokinetiku i kliničku farmaciju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu zaposlena je od oktobra 2012. godine. Učestvuje u pripremi i izvođenju praktične nastave iz obaveznih predmeta Farmakokinetika, Klinička farmacija i izbornog predmeta Odabrana poglavlja kliničke farmakokinetike. Takođe učestvuje u izvođenju praktične nastave iz izbornog predmeta Interprofesionalno obrazovanje, koji se realizuje u saradnji Farmaceutskog, Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pohađala je obuke usmerene na razvoj akademskih veština i kompetencija nastavno-naučnog osoblja Univerziteta u Beogradu u sklopu projekta TRAIN (Training and Reserach for Academic Newcomers) i ReFEEHS (Unapređenje nastavničkih i mentorskih kompetencija za obrazovanje zdravstvenih profesionalaca). U julu 2018. godine boravila je na usavršavanju iz oblasti farmakoepidemiologije i bezbednosti lekova na Univerzitetu u Utrehtu, Holandija. Član je Evropske asocijacije za kliničku farmakologiju i terapiju (EACPT), Međunarodnog udruženja za farmakoepidemiologiju (ISPE) i Asocijacije za medicinsku edukaciju u Srbiji. Angažovana je u okviru aktivnosti Sekcije za farmaceutsku zdravstvenu zaštitu Saveza farmaceutskih udruženja Srbije.

U periodu 2013.-2014. godine Milena Kovačević bila je uključena u realizaciju istraživačkog projekta iz oblasti farmaceutske zdravstvene zaštite „EDQM – Ispitivanje indikatora Farmaceutske zdravstvene zaštite“ čiji je nosilac Ministarstvo zdravlja Republike Srbije u saradnji sa Savetom Evrope (European Directorate for the Quality of Medicines). Od 2015.-2018. godine bila je uključena u projekat pod nazivom Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia (ReFEEHS), kofinansiran od strane Erasmus+ programa KA2, a čiji je nosilac Univerzitet u Beogradu. Od maja 2018. godine je uključena u projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, pod nazivom Bazična i kliničko-farmakološka istraživanja mehanizma dejstva i interakcija lekova u nervnom i kardiovaskularnom sistemu (broj 175023).

Ispoljila je istraživački interes u oblasti medicinskih nauka-farmacija, uža oblast interesovanja farmakokinetika, klinička farmakokinetika, klinička farmacija, interakcije lekova, terapijski problemi.

Do sada je objavila 10 radova u međunarodnim časopisima: 1 rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti (M21a), 6 radova u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21), 2 rada u istaknutim međunarodnim časopisima (M22) i 1 rad u međunarodnom časopisu (M23). Autor ili koautor je ukupno 17 saopštenja, 8 sa međunarodnih i 9 sa skupova nacionalnog značaja. Održala je tri predavanja po pozivu na kongresu i simpozijumima farmaceuta. Recenzent je u većem broju međunarodnih časopisa kategorije M20. Učestvovala je kao predavač ili moderator na kursevima kontinuirane edukacije.


  • Miljković N, van Overbeeke E, Godman B, Kovačević M, Anastasi A, Bochenek T, Huys I, Miljković B. Practical Implications From European Hospital Pharmacists on Prospective Risk Assessment for Medicine Shortages. Front Med (Lausanne). 2020;7:407. doi: 10.3389/fmed.2020.00407
  • Miljković N, Godman B, van Overbeeke E, Kovačević M, Tsiakitzis K, Apatsidou A, Nikopoulou A, Yubero CG, Portillo Horcajada L, Stemer G, Kuruc-Poje D, De Rijdt T, Bochenek T, Huys I, Miljković B. Risks in Antibiotic Substitution Following Medicine Shortage: A Health-Care Failure Mode and Effect Analysis of Six European Hospitals. Front Med (Lausanne). 2020;7:157. doi: 10.3389/fmed.2020.00157
  • Kovačević M, Vezmar Kovačević S, Radovanović S, Stevanović P, Miljković B. Adverse drug reactions caused by drug-drug interactions in cardiovascular disease patients: introduction of a simple prediction tool using electronic screening database items. Curr Med Res Opin. 2019;35(11):1873-1883. doi: 10.1080/03007995.2019.1647021.
  • Kovačević M, Ćulafić M, Jovanović M, Vučićević K, Kovačević SV, Miljković B. Impact of community pharmacists' interventions on asthma self-management care. Res Social Adm Pharm. 2018;14(6):603-611. doi: 10.1016/j.sapharm.2017.07.007.
  • Kovačević M, Vezmar Kovačević S, Miljković B, Radovanović S, Stevanović P. The prevalence and preventability of potentially relevant drug-drug interactions in patients admitted for cardiovascular diseases: A cross-sectional study. Int J Clin Pract. 2017;71(10). doi: 10.1111/ijcp.13005.