Opšte informacije

Oblasti naučnih istraživanja

Naučnoistraživački rad Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu odvija se kroz aktivnosti timova na projektima, koje čine nastavnici i saradnici fakulteta, studenti doktorskih akademskih studija, istraživači koji su angažovani kao saradnici na projektima, kao i istraživači zaposleni u drugim naučnoistraživačkim institucijama, zdravstvenim ustanovama ili famaceutskoj industriji. Naučnoistraživačka delatnost nastavnika i saradnika odvija se u okviru projekata koje finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, kao i u okviru bilateralnih i drugih međunarodnih projekata sa institucijama iz inostranstva. Naučno istraživačke aktivnosti su uglavnom uklopljene u odgovarajuće teme četiri nacionalna prioriteta: Biomedicina, Novi materijali i nanonauke, Zaštita životne sredine i klimatske promene, Poljoprivreda i hrana.

Osnovna istraživanja

Oblast: Hemija

Naučnoistraživačke aktivnosti u oblasti hemije obuhvataju sledeće: hemometrijski pristup u modelovanju različitih hromatografskih sistema u farmaceutskoj analizi, računarsko dizajniranje, sintezu, fizičko-hemijsku karakterizaciju i ispitivanje kvantitativnih odnosa između strukture, dejstva i osobina farmakološki aktivnih supstanci, s posebnim osvrtom na molekule sa antikancerskim, antiinflamatornim i kardioprotektivnim dejstvom.

Oblast: Biologija

Istraživanja u oblasti biologije usmerena su na ispitivanje lekovitog potencijala biljaka i njihovu karakterizaciju u pogledu genetičke, metaboličke i morfološke raznovrsnosti, u cilju stvaranja uslova za selekciju, gajenje, kontrolu i zaštitu prirodnih populacija; takođe se ispituju poremećaji ćelijskog ciklusa i uticaj oksidativnog stresa na neurodegenerativne procese i maligne transformacije ćelija.

Oblast: Medicina

U oblasti medicine, sprovode se istraživanja koja se odnose na ispitivanje interaktivne uloge dislipidemije, oksidativnog stresa i inflamacije u aterosklerozi i drugim bolestima, ispitivanje plastičnosti imunskog sistema tokom starenja i imunomodulatornog potencijala estrogena, ispitivanje mehanizma dejstva, interakcija i toksičnih efekata adjuvantnih analgetika, ispitivanje bihejvioralnog efekta primenom agonista GABA A receptora, ispitivanje mehanizma delovanja različitih vazodilatatornih supstanci na humanim bajpas graftovima, proučavanja interakcija lekova u nervnom i kardiovaskularnom sistemu.

Tehnološki razvoj

U okviru programa tehnoloških istraživanja u saradnji sa domaćom farmaceutskom industrijom, sprovode se istraživanja mikro i nano sistema kao nosača za lekove sa antiinflamatornim delovanjem, razvoj metoda za njihovu karakterizaciju, kao i istraživanja vezana za razvoj novih proizvoda i tehnologija koje obezbeđuju bolju bioraspoloživost i efikasnost izabranih modela lekovitih supstanci.

Integralna i interdisciplinarna istraživanja

Oblast: Poljoprivreda i hrana

U oblasti Poljoprivrede i hrane, sprovode se: istraživanja aktivnosti biološki aktivnih supstanci hrane i procena njihove efikasnosti u preventivi bolesti i očuvanju zdravlja, kao i njihov dalji razvoj i primena u prehrambenoj industriji; razvoj metoda za analizu alergena u prehrambenim proizvodima na našem tržištu, kao i razvoj bezbednih proizvoda za osobe koje pokazuju intoleranciju na određene sastojke namirnica; ispitivanje mehanizma dejstva i interakcija organskih zagađivača i toksičnih metala.

Oblast: Biomedicina

U oblasti Biomedicine, istraživači sa Farmaceutskog fakulteta su uključeni u projekte čiji je nosilac druga naučnoistraživačka institucija, a istraživanja su usmerena na: evaluaciju farmakoloških i farmako-epidemioloških osobina ksenobiotika, ispitivanje etičkih i regulatornih aspekata novih terapijskih dostignuća, istraživanja indikatora performanse kvaliteta farmaceutskih usluga i procena faktora kvaliteta života u vezi sa zdravljem.