Studijski programi

Programi akreditovani 2017. godine

Program akreditovan 2016. godine

Programi akreditovani 2014. godine na engleskom jeziku

  • Pharmaceutical care
  • Cosmetology
  • Pharmaceutical managment and marketing
  • Industrial Pharmacy
  • Toxicological Risk Assessment of Environmental Contaminants
  • Release of Medicinal Products on the Market

Programi akreditovani 2013. godine

Programi akreditovani 2012. godine

Specijalističke akademske studije

Program akreditovan 2011. godine

Specijalističke akademske studije-Farmacija 3

________________________________________________________________________________________

Posle položenog specijalističkog ispita ili odbranjenog specijalističkog rada i odbranjene doktorske disertacije student stiče akademski naziv propisan Pravilnikom o izmenama Pravilnika o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva (Sl. glasnik RS br. 81/2010).

Detaljnije inforamcije možete naći u Pravilniku o specijalističkim akademskim studijama, kojim se uređuju uslovi, način i postupak upisa, studiranja, polaganja ispita i odbrane specijalističkog rada na specijalističkim akademskim studijama na Farmaceutskom fakultetu.