Др сц. Јелена Савић

Jelena Savić

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску хемију
Просторија: 209 Б
Телефон: +381 11 3951 335
Fax: 
Email: jelena.savic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Јелена Савић је рођена 1983. године у Смедереву где је завршила основну школу и гимназију. Фармацеутски факултет у Београду је уписала школске 2002/2003. а дипломирала је 2008. године од када је и запослена на Катедри за фармацеутску хемију, најпре као сарадник у настави, а од 2010. године у звању асистента. Докторске академске студије, модул Фармацеутска хемија, је уписала академске 2009/2010. године.

Као студент последипломских студија бави се научно-истраживачким радом у оквиру којег је од 2009. до 2011. године била укључена у научни пројекат из области хемије (пројекат 142072) чији је носилац био Фармацеутски факултет, а од 2011. године учествује у научном пројекту у оквиру програма основних истраживања (пројекат 172041) иу научном пројекту у оквиру програма технолошког развоја (пројекат 34031) чији је носилац Фармацеутски факултет.

У оквиру експерименталног дела докторске дисертације бави се компјутерским дизајнирањем и синтезом б-хидрокси-б-арилалканских киселина, испитивањем њихове антиинфламаторне активности, испитивањем пермеабилности, физичко-хемијском карактеризацијом, испитивањем њиховог инхибиторног потенцијала на ензим циклооксигеназу...

Активно учествује у организовању и извођењу практичне наставе из два предмета на Катедри за фармацеутску хемију (Фармацеутска хемија II и Фармацеутска хемија III) за студенте интегрисаних академских студија. Ментор је два студентска рада презентована на студентским мини конгресима на Фармацеутском факултету. Члан је комисије за одбрану 15 дипломских радова.

У новембру 2012. године је изабрана за члана Комисије за акредитацију студијског програма фармација на енглеском језику на интегрисаним академским студијама, а од априла 2013. године је члан Комисије за обезбеђење квалитета на Фармацеутском факултету у Београду.

Аутор или коаутор је шест радова и саопштења објављеним у међународним часописима или презентованим на скуповима од међународног значаја. Усмено је излагала на два скупа са међународним учешћем.

Похађала је курсеве: GC Troubleshooting and Understanding the Revisions to USP-Monogrph 467: Residual Solvents, Београд, 2011. године; Унапређена техника течне хроматографије ултра високих перформанси – UHPLC техника- значај и примена, 2011; Трансфер аналитичких метода HPLC_UHPLC_UPLC у организацији Аналyсис доо, 2010. године;

Рецензент је два рада у међународним часописима: Medicinal Chemistry i British Journal of Pharmaceutical Research.

Говори енглески језик и разуме немачки језик.  • Savić J, Dilber S, Marković B, Milenković M, Vladimirov S, Juranić I.Docking studies and α-substitution effects on the anti-inflammatory activity of β-hydroxy-β-arylpropanoic acids. Molecules 2011;16: 6645-55.
  • Savić J, Kljajić N, Dilber S, Brborić J, Juranić I, Vladimirov S. RP-HPLC determination of dissociation constants of some novel β-hydroxy-β-arylalkanoic acids as potential anti-inflammatory agents. V kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd 2010.
  • Čalija B, Cekić N, Savić S, Marković B, Savić J, Milić J. Swelling and drug release properties of naproxen-loaded Ca-alginate microparticles reinforced with chitosan oligosaccharide. 5th Congress of Pharmacy of Macedonia, Ohrid September 2011.
  • Savić J,Brborić J, DilberS, VladimirovS. Design and synthesis of β-arylpropanoic acid. 2nd Meeting of the Paul Erlich MedChem Euro-PhD Network, September 2012. Ljubljana.
  • Savić J, Marković B, Dilber S, Milenković M, Jovčić M, Đorđević B. Anti-infammatory activity and docking studies of some β-hydroxy-β-arylpropanoic acids. 5th Congress of Pharmacy of Macedonia, Ohrid, September 2011.
  • Savić J, Brborić J, Dilber S, Vladimirov S. Docking studies of 3-hydroxy-3-arylpropionic acids as potentially selective COX-2 inhibitors. 8th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Beograd, Jun 2013.