Nagrada za najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata u 2013. godini

Na predlog Veća grupacije medicinskih nauka, na sednici Senata Univerziteta u Beogradu, koja je održana 16.07.2014, doneta je odluka da se rad pod nazivom "Ispitivanje antimikrobne i antioksidativne aktivnosti ekstrakata gljive Laetiporus Sulphureus (Bull.) Murril (Polyporaceae)", studenata Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta Jelene Radović i Jelene Gavrilov, pod mentorstvom  prof. dr Marine Milenković i prof. dr Tatjane Kundaković, nagradi kao najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata u 2013. godini na Grupaciji fakulteta medicinskih nauka.