Упутство за ауторе и рецензенте - Правилник из 2022. године

Сажета процедура издавања наставне литературе и рецензирања издања Факултета - Упутство за ауторе и рецензенте (Правилник из 2022. године)

 

Покретање процедуре за издавање наставне литературе (члан 21)

 1. Процедуру издавања наставне литературе покреће надлежна Катедра Факултета на захтев аутора. Пре почетка писања наставне литературе аутори су дужни да, уз сагласност већине наставника и сарадника Катедре, прибаве сагласност Наставно-научног већа за писање наставне литературе.
 1. Шеф катедре упућује Комисији за издавачку делатност Захтев за сагласност за писање наставне литературе у електронској форми и преко архиве Факултета (образац се преузима са сајта Факултета - О факултету / Издавачка делатност / Правилник о издавачкој делатности и обрасци / Прилог 1 Захтев за сагласност за писање наставне литературе).

Напомена:

Добијена сагласност Наставно-научног већа за писање наставне литературе важи две године од дана доношења одлуке.

 

Обавештење о завршеном рукопису (члан 22)

 1. Шеф катедре упућује Комисији за издавачку делатност Обавештење о завршеном рукопису у електронској форми и преко архиве Факултета(образац се преузима са сајта Факултета - О факултету / Издавачка делатност / Правилник о издавачкој делатности и обрасци / Прилог 2 Обавештење о завршеном рукопису).
 1. Уз Обавештење о завршеном рукопису, Комисији за издавачку делатност упућује се:
 • Предлог за именовање рецензената у електронској форми и преко архиве Факултета (образац се преузима са сајта Факултета - О факултету / Издавачка делатност / Правилник о издавачкој делатности и обрасци / Прилог 3 Предлог за именовање рецензената),
 • примерак рукописа у електронској форми у ПДФ-формату (уколико Обавештење о завршном рукопису није праћено верзијом завршеног рукописа Комисија не утврђује Предлог за именовање рецензената),
 • Изјава о ауторству у електронској форми и преко архиве Факултета (образац се преузима са сајта Факултета - О факултету / Издавачка делатност / Правилник о издавачкој делатности и обрасци / Прилог 4 Изјава о ауторству).

Напомена:

Процедура из чланова 21 и 22 примењује се за свако прво, измењено, допуњено и/или проширено издање из члана 35 овог Правилника.

 

Рецензија (члан 29)

 1. Након одлуке Наставно-научног већа Фармацеутског факултета о именовању рецензената, аутори публикације су дужни да у року од 15 дана од дана доношења исте поднесу рецензентима:
  • рукопис на рецензију,
  • одлуку о именовању,
  • важећи картон предмета,
  • Рецензентски лист(образац се преузима са сајта Факултета - О факултету / Издавачка делатност / Правилник о издавачкој делатности и обрасци / Прилог 5 Рецензентски лист),
  • овај Правилник.
 1. Рецензенти Комисији за издавачку делатност достављају, у електронској и штампаној форми преко архиве Факултета, одвојене рецензије на потписаном Рецензентском листу.

Напомене:

 • Рецензија је неопходна за све врсте публикација које издаје Факултет. Скрипта не подлежу обавезној рецензији. Рецензија је обавезназа прво издање, за измењено, уколико је обим измена већи од 20%, као и за допуњено и/или проширено издање (члан 26).
 • Рецензенти су обавезни да прегледају рукопис и Комисији доставе рецензију најкасније у року од 60 дана од дана пријема рукописа. Ако рецензенти у наведеном року не поднесу рецензију, именују се нови рецензенти, по процедури из овог Правилника (члан 29).

 

Штампање свих издања

Након одлуке декана о штампању публикације као издања Факултета:

 1. Аутори ступају у контакт са штампаријом одабраном поступком јавне набавке и обављају потребне договоре.
 2. Аутори контактирају лице запослено уСлужби за библиотечке и музејске пословеФакултета ради добијања ЦИП записа из Народне библиотеке Србије, као и ИСБН броја. ЦИП запис и ИСБН број обавезно се штампају у сваком издању (члан 46).
 • Полеђина последње унутрашње стране издања обавезно садржи ЦИП, чији је саставни део ИСБН.
 • Нови ЦИП запис неопходан је приликом сваког поступка штампе и доштампавања за сва издања Факултета (за прво, поновљено, измењено, допуњено, проширено, измењено и допуњено, допуњено и проширено издање).
 • ИСБН је неопходан за сва издања Факултета, за прво, измењено, допуњено, проширено, измењено и допуњено, допуњено и проширено издање.
 1. Аутори достављају ЦИП запис и ИСБН број одабраној штампарији.
 2. Након провере прелома, аутори окончавају договоре са штампаријом и траже предрачун за штампање у тиражу предвиђеном уговором о јавној набавци, који је склопљен између штампарије и Факултета.
 3. Аутори достављају Захтев за штампање наставне литературе(образац се преузима са сајта Факултета - О факултету / Издавачка делатност / Правилник о издавачкој делатности и обрасци / Прилог 8 Захтев за штампање наставне литературе) и предрачун прибављен од изабране штампарије Комисији за издавачку делатносту електронској форми и преко архиве Факултета.
 4. Комисија за издавачку делатност прослеђује приспели захтев и предрачун продекану за финансије који даје коначно одобрење за штампу.
 5. Аутори могу дати штампарији одобрење да штампа уџбеник по приспећу одобрења продекана за финансије. По приспећу одобрења (поруџбенице), аутори су дужни да копију одобрења доставе изабраној штампарији.

 

Импресум свих издања

 • Импресум представља законом обавезне податке који се налазе на полеђини насловне стране сваког уџбеника.
 • Подаци које импресум треба да садржи дефинисани су чланом 45 Правилника о издавачкој делатности.
 • Обавезно га је доставити штампарији приликом штампања (јер може доћи до промене неких од података, на пример имена главног и одговорног уредника, издавача или тиража).

 

Година и број издања

 • Податак о години издања увек подразумева текућу годину у којој је књига штампана. 
 • Када је реч о поновљеном издању не уписује се година првог, већ текућег издања.
 • Поновљено издање повлачи за собом измену броја издања: друго, треће, итд.
 • Уколико је у односу на претходно издање извршена измена и/или допуна материјала, то је онда друго (треће, итд.) измењено и/или допуњено издање.