Студијски програм Фармација

Интегрисане академске студије трају пет (5) година, односно десет (10) семестара, укључујући и израду дипломског рада и имају 300 ЕСПБ бодова.

Сваки предмет из студијског плана има вредност која се исказује ЕСПБ бодовима, а обим студија изражава се збиром ЕСПБ бодова. Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара укупном ангажовању просечног студента у оквиру 40 – часовне радне недеље током једне школске године, при чему расподела ЕСПБ бодова по семестрима не мора бити симетрична.

Сви предмети на Фармацеутском факултету сврстани су у две групе: обавезни и изборни.

Програм интегрисаних академских студија се односи на следеће студијске програме.

Програми акредитовани 2019. године

Програми акредитовани 2013. године

Студенти који су успешно завршили студијски програм Фармација оспособљени су да:

  1. Самостално раде у апотеци на пословима обезбеђивања, израде и издавања лекова, медицинских средстава и дијететских производа, пружања информација о њиховој правилној и безбедној примени.
  2. Представљају део здравственог стручног тима у оквиру кога са лекарима и другим здравственим радницима обезбеђују спровођење рационалне фармакотерапије, као и друге активности везане за превенцију и лечење болести и промоцију здравог начина живота.
  3. Обављају послове везане за развој, производњу, контролу квалитета и регистрацију лекова, медицинских средстава, дијететских и козметичких производа.
  4. Обављају послове везане за обезбеђивање доступности, дистрибуцију и маркетинг лекова, медицинских средстава, дијететских и козметичких производа.
  5. Учествују у раду регулаторних тела на доношењу и примени законских, подзаконских аката и у истраживању фармацеутске праксе у циљу обезбеђења функционисања и сталног унапређивања здравственог система и јавног здравља.
  6. Раде на развоју и примени одговарајућих аналитичких метода и техника у научноистраживачким, развојним, контролним лабораторијама и центрима у различитим областима фармацеутских и биомедицинских наука.
  7. Учествују у спровођењу едукације и у континуираном стручном усавршавању и учењу током живота.