Признавање страних високошколских исправа ради запошљавања

Сходно Закону о изменама и допунама Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење и 68/15) признавање страних високошколских исправа ради запошљавања, од 1. октобра 2015. године, спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије преко ЕНИЦ/НАРИЦ центра. Сходно овоме, Факултет/Универзитет од 1. октобра 2015. године није примао нове захтеве за признавање страних високошколских исправа, а Комисија Факултета/Универзитета је обрађивала само захтеве поднете пре наведеног датума.
Поступци за признавање страних високошколских исправа ради запошљавања који су започети до 30. септембра 2015. године морају се окончати најкасније до 15. марта 2016. године, до када би требало Комисији Универзитета упутити на одлучивање све предлоге одлука. Уколико се поступак признавања стране високошколске исправе не оконча у овом року, подносилац захтева за признавање стране високошколске исправе по коме није одлучивала Комисија Факултета/Универзитета може се обратити Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије преко ЕНИЦ/НАРИЦ центра, ради признавања страних високошколских исправа у сврху запошљавања.