Престанак статуса студента

Престанак статуса студента

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ СТАТУСА СТУДЕНТА СТУДЕНТИМА СВИХ СТЕПЕНА СТУДИЈА СХОДНО ЗАКОНУ О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ(„СЛ. ГЛАСНИК РС“, БР. 88/17, 67/19)  И СТАТУТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ (28.02.2018., ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, БР. 201) 

  1. Студенти уписани на основне студије до 10. септембра 2005. године, могу завршити ове студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима  студија, најкасније до краја школске 2021/2022.године
  2. Студенти уписани на магистарске студије до 10. септембра 2005. године, имају право да заврше студије по започетом плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2020/2021.године 
  1. Студенти уписани на докторске студије, односно кандидати који су пријавили  докторску дисертацију до 10. септембра 2005. године, имају право да заврше студије по започетом плану и програму, условима и правилима студија, односно да стекну научни степен доктора наука, најкасније до краја школске 2020/2021. године 
  1. Статус студента, уписаног на интегрисане, специјалистичке и докторске академске студије, престаје ако студент не заврши студије у року од:

            - две школске године – ако студијски програм траје једну школску годину;

            - три школске године – ако студијски програм траје једну и по школску годину;

            - четири школске године – ако студијски програм траје две школске године;

            - шест школских година – ако студијски програм траје три школске године;

            - десет школских година – ако студијски програм траје пет школских година;

Ако је студијски програм започео у пролећном семестру, рок се рачуна од почетка тога семестра. У овај рок не рачуна се време мировања права и обавеза, одобреног студенту у складу са статутом.

Студенту се на лични захтев, поднет пре истека ових рокова, може продужити рок за завршетак студија до истека рока у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма.

Статус студента престаје и у случају:

1) завршетка студија;

2) исписивања са студија;

3) неуписивања школске године;

4) изрицања дисциплинске мере искључења са студија.

Студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте задржава статус студента до истека рока који се одређује у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма. Након истека двоструког броја школских година, овако уписан студент подноси молбу да му се одобри продужетак до троструког броја школских година потребних за реализацију студијског програма.

Студенти уписани на студије до ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17) у складу с одредбама чл. 82–88. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) могу завршити студије по започетом студијском програму, условима и правилима студија, најкасније до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, рачунато од дана почетка студирања тог студијског програма. Ови студенти  имају право да наставе започете студије у складу са одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17)

Студенту коме је продужен рок за завршетак студија по члану 93. Статута Универзитета (“Гласник Универзитета у Београду”, бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), може се, на лични захтев, продужити рок за завршетак студија највише до троструког броја школских година потребних за реализацију студијског програма

По истеку рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма интегрисаних, специјалистичких и докторских академских студија и истека продужетка рока добијеног на лични захтев студента, студент се, уколико жели, може поново уписати на студијски програм. У случају поновног уписа, студент се пријављује на конкурс, уз обавезно полагање пријемног испита и/или испуњење осталих услова потребних за упис на студијски програм. Студент уписан на студије на овај начин улази у акредитовану квоту за дати студијски програм.