Студијски програм Фармација - медицинска биохемија

Интегрисане академске студије трају пет (5) година, односно десет (10) семестара, укључујући и израду дипломског рада и имају 300 ЕСПБ бодова.

Сваки предмет из студијског плана има вредност која се исказује ЕСПБ бодовима, а обим студија изражава се збиром ЕСПБ бодова. Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара укупном ангажовању просечног студента у оквиру 40 – часовне радне недеље током једне школске године, при чему расподела ЕСПБ бодова по семестрима не мора бити симетрична.

Сви предмети на Фармацеутском факултету сврстани су у две групе: обавезни и изборни.

Програм интегрисаних академских студија се односи на следеће студијске програме.

Програми акредитовани 2019. године

Програми акредитовани 2013. године

Студенти који су успешно завршили студијски програм Фармација - медицинска биохемија оспособљени су да:

  1. Самостално раде у биохемијским, токсиколошким и санитарним лабораторијама.
  2. Развијају и примењују различите методе и технике у циљу одређивања различитих биохемијских параметара у биолошком материјалу.
  3. Тумаче биохемијске параметре и њихове промене под утицајем болести, лекова, токсичних супстанци и хране.
  4. Контролишу квалитет и безбедност хране и дијететских производа, ваздуха и животне средине.
  5. Раде квалитативну и квантитативну анализу и токсиколошку процену ризика од загађивача животне средине.
  6. Врше превенцију тровања, дијагностиковање тровања и предлог терапијских мера на основу сарадње са другим здравственим професионалцима.
  7. Учествују у раду регулаторних тела на доношењу и примени законских, подзаконских аката и у истраживањима праксе у циљу обезбеђења нормалног функционисања и сталног унапређивања здравственог система и јавног здравља.
  8. Раде на развоју и примени одговарајућих аналитичких метода и техника у научноистраживачким, развојним, контролним лабораторијама и центрима у различитим областима фармацеутских и биомедицинских наука.
  9. Учествују у спровођењу едукације и у континуираном стручном усавршавању и учењу током живота.