Обавештење

 Поштовани корисници наших услуга,

Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет је овлашћен од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије и Министарства здравља Р. Српске за издавање токсиколошких експертских извештаја.

Процедура везана за услуге израде токсиколошких експертских извештаја састоји се из следећег:

 1. Склапање Уговора о пословно-техничкој сарадњи са Фармацеутским факултетом у Београду (упутство за склапање Уговора).
 2. Захтев за израду услуге на меморандуму корисника услуге, уз одговарајућу документацију у два примерка (један примерак остаје кориснику услуге).
 3. Потребна документација обухвата:
  • Квалитативни и квантитативни састав производа;
  • Спецификацију активне супстанце;
  • Спецификацију помоћних супстанци;
  • Физичко-хемијске особине производа;
  • Токсиколошка својства производа;
  • Екотоксиколошка својства производа;
  • Процену изложености производу.
 4. Документација се доставља у виду фотокопије оригинала на српском или енглеском језику.
 5. Захтев и документацију можете предати сваког радног дана, директно на портирници Фармацеутског факултета, препорученом поштом или електронским путем на адресу извршиоца услуге.
 6. За преглед достављене документације и обавештење о евентуалној допуни је предвиђено осам дана. Изузетно, уколико се ради о компликованијем производу, овај рок може бити и дужи.
 7. Након комплетирања документације и евидентирања уплате (Ценовник), извештај ће бити урађен у року од 8 недеља. Предрачун за услуге шаље стручна служба Факултета.
 8. Урађен експертски извештај, након претходног обавештења од стране извршиоца услуге, преузима се код извршиоца услуге.
 9. Уколико је захтев претходно достављен електронским путем, приликом преузимања извештаја, потребно га је доставити и у штампаној форми.

 

Хвала Вам што сте нам указали поверење!