Информатор о раду

Информатор о раду је припремљен у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021) и Упутством за израду и објављивање Информатора о раду органа јавне власти, ("Службени гласник РС", бр. 10/22)

Информатор можете преузетина следећем линку: 

https://informator.poverenik.rs/informator?org=PZdWFGio6JL2FrMuq