Др сц. Анђелија Маленовић

Dr sc. Anđelija Malenović

Звање: Редовни професори
Организациона јединица: Катедра за аналитику лекова
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б211
Телефон: +381 11 3951-333
Факс: +381 11 3972-840
Email: andja@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Анђелија Маленовић рођена је 25. 8. 1971 године у Крушевцу где је завршила основну и средњу школу. Фармацеутски факултет у Београду уписала је школске 1990/91, а дипломирала 1995. На Фармацеутском факултету у Београду магистрирала је 2002. године, докторирала 2007. године, а специјалицију из Испитивања и контроле лекова одбранила је 2008. године.

Др Анђелија Маленовић учествује у извођењу теоријске и практичне наставе у оквиру интегрисаних академских студија на обавезном предмету Фармацеутска анализа и на изборним предметима Фармацеутска регулатива у контроли лекова, Медицинска средства, Експериментални дизајн у фармацеутској анализи и Спортска фармација. Активно је учествовала у изради плана и програма свих изборних предмета. Поред тога, укључена је у извођење теоријске наставе на докторским студијама − модул Аналитика лекова, као и на специјалистичким академским студијама Пуштање лека у промет и на специјалистичким студијама за потребе здравства Испитивање и контрола лекова.

Ментор је пет докторских дисетрација и два специјалистичка рада на специјалистичким студијама за потребе здравства Испитивање и контрола лекова. Била је члан комисије за одбрану две докторске дисетрација и једног специјалистичког рада на специјалистичким студијама за потребе здравства Испитивање и контрола лекова. До сада је била ментор 18 дипломских радова и 13 завршних радова, као и члан комисије за одбрану 25 дипломских радова и завршних радова.

Активно учествује у реализацији студентских истраживачких радова у оквиру активности Центра за научно-истраживачки рад студената Фармацеутског факултета у Београду, а такође је била члан стручне комисије Четвртог, Петог и Шестог студентског Мини-конгреса које организује Центар за научно истраживачки рад студената Фармацеутског факултета.

Од 1995. године др Анђелија Маленовић као сарадник учествује у пројектима Министарства науке, Републике Србије, као и у текућем пројекту (2010 – 2014) Министарства науке, просвете и технолошког развоја, Република Србија (пројекат број 172052).

Научно–истраживачка делатност др Анђелије Маленовић углавном се заснива на хроматографском испитивању различитих активних фармацеутских супстанци у фармацеутским препаратима и биолошком материјалу применом микроемулзионе и/или реверсно–фазне течне хроматографије под високим притиском са различитим начинима детекције. У развоју и оптимизацији метода најчешће примењује експериментални дизајн.

Објавила је укупно 70 научних радова од којих су 64 у водећим међународним и међународним часописима са SCI листе. На скупу националног значај има једно усмено излагање штампано у изводу, као и једно усмено излагања на скупу међународног значаја штампано у изводу. На скуповима међународног значаја има 10 радова штампаних у целини, на скуповима међународног значаја 77 радова штампаних у изводу, а на скуповима националног значаја 17 радова штампаних у изводу.

  • Vemić, A., Jančić-Stojanović, B., Stamenković, I., Malenović, A.: Chaotropic agents in liquid chromatographic method development for the simultaneous analysis of levodopa, carbidopa, entacapone and their impurities. J. Pharmaceut. Biomed., 2013 (77): 9-15. M21
  • Kostić, N., Dotsikas, Y., Malenović, A., Medenica, M.: Effects of derivatization reagents consisting of n-alkyl chloroformate/n-alcohol combinations in LC-ESI-MS/MS analysis of zwitterionic antiepileptic drugs. Talanta, 2013, 116: 91−99. M21
  • Kostić, N., Dotsikas, Y., Malenović, A., Jančić-Stojanović, B., Rakić, T., Ivanović, D., Medenica, M.: Stepwise optimization approach for improving LC-MS/MS analysis of zwitterionic antiepileptic drugs with implementation of experimental design. J. Mass Spectrom. 2013, 48 (7): 875−884. M21
  • Vemić, A., Malenović, A., Kostić, N., Rakić, T., Jančić-Stojanović, B.: Physicochemical Factors Governing the Partition of Pramipexole and Its Five Impurities in Microemulsion Liquid Chromatographic Systems. J. Brazil. Chem. Soc., 2012; 23(11) 2084-2092. M23
  • Malenović, A., Dotsikas, Y., Mašković, M., Jančić-Stojanović, B., Ivanović, D. Medenica, M.: Desirability-based optimization and its sensitivity analysis for the perindopril and its impurities analysis in a microemulsion LC system. Microchemic. J., 2011 (99) 454 ¬ 460. M21
  • Mašković, M., Yannis, D, Malenović, A., Jančić–Stojanović, B., Ivanović, D., Medenica, M.: Oil-in-water microemulsion liquid chromatography in analysis of perindopril tert-butylamine and its impurities. J. AOAC, 2011 (94) 723–734. M23
  • Malenović, A., Jančić-Stojanović, B., Vemić, A., Ivanović, D., Medenica, M.: Validation of liquid chromatographic method for the analysis of parmipexole and its five impurities. J. AOAC 2010, 93 (4): 1102–1112. M23
  • Jančić-Stojanović, B., Malenović, A., Ivanović, D., Rakić, T., Medenica, M.: Chemometrical evaluation of ropinirole and its impurity's chromatographic behavior. J. Chromatogr. A 2009, 1216: 1263–1296. M21
  • Malenović, A., Medenica, M., Ivanović, D., Jančić, B.: Influence of structural and interfacial properties of microemulsion eluent on chromatographic separation of simvastatin and its impurities. J. Chromatogr. A 2006; 1131 (1–2): 67–73. M21
  • Malenović, A., Ivanović, D., Medenica, M., Jančić, B., Marković S.: Retention modelling in liquid chromatographic separation of simvastatin and its six impurities applying microemulsion as eluent. J. Sep. Sci. 2004; 27 (13): 1087–1092. M21