Др сц. Наташа Пејић

Dr sc. Nataša Pejić

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за физичку хемију и инструменталне методе
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 004 (Објекат Б)
Телефон: +381 11 3951-286
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: nata@pharmacy.bg.ac.rs

CVДр. Наташа Пејић је ванредни професор на Катедри за физичку хемију и инструменталне методе Фармацеутског факултета Универзитета у Београду. Дипломирала је на Факултету за физичку хемију. Магистарску тезу под називом "Осцилаторна реакција као матрица за утврђивање функционалне аналогије синтетизованог катализатора на полимерном носачу са пероксидазом", одбранила је 2000. год. на Факултету за физичку хемију у Београду. На истом факултету одбранила је докторску дисертацију под називом “ Развој квантитативних аналитичких метода у отвореном реактору на бази интеракције аналита и Брај-Лиебхафски осцилатора”, 2005. год.

Учествује у реализацији наставе из предмета Инструменталне методе и Колоидна хемија на основним студијама и Физичкохемијски феномени и инструменталне методе на докторским студијама. Била је ментор и члан комисија већег броја дипломских радова, ментор једног мастер рада и једне магистарске тезе, као и члан комисије за одбрану једне докторске дисертације на Факултету за физичку хемију у Београду. Ко-ментор је једне докторске дисертације на Факултету за физичку хемију у Београду.

До 2010. год. била је учесник на два национална научноистраживачка пројекта. Од 2011. је учесник националног пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја (П172015 - Динамика нелинеарних физичкохемијских и биолошких система са моделирањем и предвиђањем њихових понашања под неравнотежним условима, Факултет за физичку хемију), и од 2013. год. европског пројекта (Emergence and Evolution of Complex Chemical Systems -Chemistry and Molecular Sciences and Technologies, COST Action CM1304 (Европски пројекат у оквиру програма COST), на коме је заменик руководиоца COST акције за Србију. Научно звање – научни сарадник, стекла је 2006. год.

Научноистраживачки рад обухвата анализу нелинеарних неравнотежних хемијских система (експерименталну и теоријску) и примену ових система за одређивање микроколичина различитих аналита (фармацеутски дозирани облици, биолошке течности, храна, итд.), и делом испитивања комплексних једињења флавоноида и њихово одређивање. Објавила је 42 научна рада у часописима са рецензијом (међународни часописи-31, национални часописи-9 и 2-ван СЦИ листе) и 52 саопштења на научним скуповима (међународни-40 и национални-12).

Рецензент је радова у девет међународних часописа, једном домаћем, као и радова за International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry. Члан је редакције часописа Dataset Papers in Pysical Chemistry. Према подацима из базе СЦОПУС, укупан број цитата (без аутоцитата) је 127.

Била је члан Комисије за издавачку делатност (2010.-2013. год.). Председник је Већа друге године, и члан Комисије за организовање и спровођење поступка студентског вредновања на Фармацеутском факултету. Члан је друштва физикохемичара Србије (ДФХС).

Коаутор је три универзитетска уџбеника (Одабрана поглавља колоидне хемије, Практикум из физичке хемије и Збирка задатака из физичке хемије).

  • Pejić N., Blagojević S., Sarap N., Maksimović J., Anić S., Čupić Ž., Kolar-Anić Lj. Perturbations of the Dushman Reaction with Piroxicam: Experimental and Model Calculations Hel. Chim. Acta 97: 47-55, 2014.
  • Pejić N., Sarap N., Maksimović J., Anić S., Kolar-Anić Lj. Pulse perturbation technique for determination of piroxicam in pharmaceuticals using an oscillatory reaction system Cent. Europ. Ј. Chem. 11: 180-8, 2013.
  • Pejić N., Maksimović J., Blagojević S., Anić S., Čupić Ž., Kolar-Anić Lj. Kinetic analytical method for determination of uric acid in human urine using analyte pulse perturbation technique J. Braz. Chem. Soc. 23: 1450-9, 2012.
  • Pejić N., Blagojević S., Anić S., Kolar-Anić Lj. Determination of ascorbic acid in pharmaceutical dosage forms and urine by means of an oscillatory reaction system using the pulse perturbation technique Anal. Bioanal. Chem. 389: 2009-17, 2007.
  • Kuntić V., Pejić N., Ivković B., Vujić Z., Ilić K., Mićić S., Vukojević V. Isocratic RP–HPLC method for rutin determination in solid oral dosage forms J. Pharm. Biomed. Anal. 43: 718-21, 2007.
  • Pejić N., Blagojević S., Anić S., Vukojević V., Mijatović M., Ćirić J., Marković Z., Marković S., Kolar-Anić Lj. Kinetic determination of morphine by means of Bray-Liebhafsky oscillatory reaction system using analyte pulse perturbation technique Anal. Chim. Acta 582: 367-74, 2007.
  • Pejić N., Blagojević S., Vukelić J., Kolar-Anić Lj., Anić S. Analyte pulse perturbation technique for the determination of 6-monoacetylmorphine in seized street drug sample Bull. Chem. Soc. Jpn. 80: 1942-8, 2007.
  • Pejić N., Kolar-Anić Lj., Anić S., Stanisavljev D., Determination of paracetamol in pure and pharmaceutical dosage forms by pulse perturbation technique J. Pharm. Biomed. Anal. 41: 610-5, 2006.
  • Pejić N., Blagojević S., Anić S., Vukojević V., Kolar-Anić Lj. Microquantitative determination of hesperidin by pulse perturbation of the oscillatory reaction system Anal. Bioanal. Chem. 381: 775-80, 2005.
  • Pejić N., Anić S., Kuntić V., Vukojević V., Kolar – Anić Lj. Kinetic determination of microquantities of rutin by perturbation of the Bray-Liebhafsky Oscillatory reaction in an open system Microchimica Acta 143: 261-7, 2003.