Др сц. Мара Алексић

Др сц. Мара Алексић

Звање: Редовни професор
Организациона јединица: Катедра за физичку хемију и инструменталне методе
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 004 (Објекат Б)
Телефон: +381 11 3951-294
Фаx: +381 11 3972-840
Email: mara@pharmacy.bg.ac.rs 

CV


Мара Алексић је рођена 29.08.1967. године у Београду, где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је на Факултету за физичку хемију 1992. године и магистрирала 1998. године са тезом “Одређивање константи протонације и електрохемијско понашање Цефетамет-На”. Докторску дисертацију ”Електрохемијско понашање и одређивање цефалоспоринског антибиотика цефетамета у смеши алкохола и воде” одбранила је 2003. године на Факултету за физичку хемију. Године 2008. била је на студијском боравку у Институту за биофизику Академије наука Чешке Републике.

У периоду 1992-1993. била је стручни сарадник на Факултету за физичку хемију. Од 1993. године радила је у Институту за физичку хемију на Фармацеутском факултету, најпре као стручни сарадник и асистент приправник, а од 1998. као асистент. У звање доцента за област Физичка хемија на Фармацеутском факултету изабрана је 2005. године, а 2010. године у звање ванредног професора.

Др Мара Алексић учествује у реализацији наставе интегрисаних академских студије на предметима: Физичка хемија, Инструменталне методе и Колоидна хемија, на специјалистчким студијама за потребе здравста на предмету Инструменталне методе, и у оквиру докторских академских студија на предмету Спектроскопске методе у аналитици лекова. Ментор је преко 20 дипломских радова и учествовала као члан у више од 50 комисија за одбрану дипломских радова.

Од 1996. године Мара Алексић учествовала је на пет научноистраживачких пројеката. У текућем периоду је учесник пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја П172033-Синтеза, квантитативни односи између структуре и дејства, физичко-хемијска карактеризација и анализа фармаколошки активних супстанци (Фармацеутски факултет, 2011-2015). Научноистраживачки рад обухвата електрохемијско испитивање одабраних група лекова (цефалоспорини, хинолони, хиноксалински деривати), механизам њихове редукције/оксидације на различитим електродама, испитивање протонационих равнотежа и адсорпционих карактеристика, као и методе њиховог одређивања у биолошким узорцима. Новија истраживања обухватају волтаметријске методе и примену биосензора за испитивање интеракције лекова са ДНК. Део истаживања односи се на одређивање састава, структуре, константи стабилности и термодинамичких параметара награђених комплекса.

Објавила је 34 научна рада у часописима са рецензијом (међународни-27 национални-7) и учествовала са 51 саопштењем на научним скуповима (међународни-45 национални-6). Рецензент је радова у осам међународних часописа. Према подацима базе СЦОПУС, укупан број цитата (без аутоцитата) је 176, h-индекс износи 10.

Коаутор је три универзитетска уџбеника (Одабрана поглавља колоидне хемије, Практикум из физичке хемије и Збирка задатака из физичке хемије).Аутор је монографије националног значаја „Електрохемијско понашање и одређивање цефетамета” и учествовала је у изради Каталога опреме Фармацеутског факултета.

Члан је Савета Фармацеутског факултета од 2010. године и председник Већа прве године. Члан је American Chemical Society, Српског хемијског друштва и Друштва физикохемичара Србије.

  • M. Aleksić, V. Kapetanović, “An overview of the optical and electrochemical methods for detection of DNA - drug interaction” Acta Chimica Slovenica, 2014, 61, 555–573. (Review article).
  • M. Aleksić, V. Radulović, D. Agbaba, V. Kapetanović, “An extensive study of electrochemical behavior of brimonidine and its determination at glassy arbon electrode” Electrochimica acta, 2013, 106, 75–81.
  • V. Radulović, M. Aleksić, D. Agbaba, V. Kapetanović, “An Electroanalytical Approach to Brimonidine at Boron Doped Diamond Electrode Based on Its Extensive Voltammetric Study” Electroanalysis, 2013, 25(1), 230–236.
  • V. Radulović, M. Aleksić, V. Kapetanović, “An electrochemical study of the adsorptive behaviour of Varenicline and its interaction with DNA”, Journal of the Serbian Chemical Society, 2012, 77(10), 1409–1422.
  • M. Živanović, M. Aleksić, V. Ostatná, T. Doneux, E. Paleček, “Polylysine-Catalyzed Hydrogen Evolution at Mercury Electrodes” Electroanalysis, 2010, 22(17-18), 2064–2070.
  • M. Aleksić. V. Kapetanović, “Application of Adsorptive Stripping Voltammetry for the Determination of Selected Methoxyimino Cephalosporins in Urine Samples” Combinarial Chemistry & High Throughput Screening, 2010, 13(8), 758–763. (Review article)
  • M. Aleksić, V. Kapetanović, J. Atanacković, B. Jocić, M. Zečević “Simultaneous determination of cefotaxime and desacetylcefotaxime in real urine sample using voltammetric and high-performance liquid chromatographic methods” Talanta 2008, 77, 131–137.
  • M. Aleksić, V. Savić, G. Popović, N. Burić, V. Kapetanović, „Acidity constants of cefetamet, cefotaxime, ceftriaxone; the effect of the substituent at C3 position” Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2005, 39, 752–756.
  • V. Kapetanović, M. Aleksić, P. Zuman, "Two step reduction of the O-methyloxime grouping in the antibiotic cefetamet", Journal of Electroanalytical Chemistry 2001, 507(1–2), 263–269.
  • P. Zuman, V. Kapetanović, M. Aleksić, "Recent developments in electroanalytical chemistry of cephalosporins and cefamycins", Anallytical Letters, 2000, 33(14), 2821–2857. (Review article)