Др сц. Весна Спасојевић-Калимановска

Др сц. Весна Спасојевић-Калимановска

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за медицинску биохемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: А206
Телефон: +381 11 3951-266
Фаx: +381 11 3951-269
Факс: +381 11 3972-840
Email: vkalima@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Др сци. пхарм. Весна Спасојевић-Калимановска, редовни професор, рођена је у Београду 1956. године. Осмогодишњу школу и гимназију завршила је у Београду. На Фармацеутски факултет у Београду уписала се 1974/75. и дипломирала 1978. године са просеком 9,85. За асистента приправника је изабрана 1980.године на предмету Медицинска биохемија, а сада је у звању редовног професора на истом предмету.

Магистарску тезу под називом Полиморфизам и кинетичке особине еритроцитне глутамат-пируват трансаминазе одбранила је 1983. године на Фармацеутском факултету, а докторску дисертацију под називом: Полиморфизам еритроцитних ензима код појединих етничких групација у Југославији одбранила је 1989. године. У оквиру свог стручног усавршавања завршила је специјализацију из Медицинске биохемије и субспецијализацију из Клиничке ензимологије на Фармацеутском факултету у Београду. Боравила је шест месеци на стручном усавршавању у Лондону у Royal Postgraduate Medical School – Hammersmith болница у току 1986-1987. године.

Др Весна Спасојевић-Калимановска учествује у реализацији наставе дипломских академских студија и докторских студија у звању редовног професора на Институту за медицинску биохемију. Предаје и учествује у комисијама за одбрану специјалистичких радова на специјализацији из Медицинске биохемије и субспецијализацији из Клиничке ензимологије. До сада је била ментор бројних дипломских радова, специјалистичких радова, 2 магистарске тезе из Медицинске биохемије и члан комисија за одбрану већег броја докторских дисертација и магистарских теза.

Од 1981. године, као сарадник, др Весна Спасојевић-Калимановска учествује у пројектима Министарства за науку, технологију и развој, Републике Србије, као и у текућем пројекту: Испитивање биохемијских и генетичких фактора ризика као узрочника и маркера атеросклерозе и других обољења: аналитички и клинички аспекти (2006-2010).

Објавила је укупно 182 радова и саопштења. 37 научних радова је публиковала у међународним и 11 у домаћим часописима. Учествовала на бројним научним скуповима у земљи и иностранству и одржала је више предавања по позиву. Аутор је 4 универзитетска уџбеника и две монографије.

Учестовала је у раду бројних Комисија на Фармацеутском факултету, а сада је члан програмског савета Центра за континуирану едукацију Фармацеутског факултета и члан Већа научних области медицинских наука Универзитета у Београду.

Истраживачки интерес: Дислипидемије и атеросклероза

Језици: енглески

    • Bogavac-Stanojević N, Jelić-Ivanović Z, Spasojević-Kalimanovska V, Spasić S and Kalimanovska-Oštrić D>. Lipid and inflammatory markers for the prediction of coronary artery disease: a multi-marker approach. Clin Biochem 2007; 40:1000-6.
    • Kotur-Stevuljević J, Spasić S, Stefanović A, Zeljković A, Bogavac-Stanojević N, Kalimanovska Oštrić D, Spasojević-Kalimanovska V, Jelić-Ivanović Z. Paraoxonase (PON1) activity, but not PON1Q192R phenotype, is a predictor of coronary artery disease in a middle-aged Serbian population. Clin Chem Lab Med 2006; 44: 1108-1113
    • Bogavac-Stanojević N, Đurović S, Jelić-Ivanović Z, Spasojević-Kalimanovska V, Kalimanovska-Oštrić D. Circulating transforming growth factor-beta1, lipoprotein(a) and cellular adhesion molecules in angiographically assessed coronary artery disease; Clin Chem Lab Med 2003; 41: 893 – 898.
    • Jelić-Ivanović Z, Spasojević-Kalimanovska V, Stanković B, Top¬ić A, Spasić S. Low frequency of PIM3 gene in patients with monoclonal gammopathies. Hum Hered 1996; 46: 115-117.
    • Kalimanovska V, Whitaker KB, Moss DW. Effect of bromal¬ein on alkaline phosphatase of intestinal and nonintestinal tissue and serum. Clin Chim Acta 1987; 170: 219-226.