Др сц. Силвана Петровић

Farmaceutski fakultet

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за фармакогнозију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б104
Телефон: +381 11 3951-322
Фаx: +381 11 3972840
Email: silvana.petrovic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Дипломирала 1992. год. (9,81/10), магистрирала 1995. год., докторирала 1999. год. на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду. У Институту за фармакогнозију Фармацеутског факултета запослена од 1992. год. Изабрана у звање асистента-приправника 1993. год., асистента 1996. год., доцента 1999. год., ванредног професора 2004. год., и редовног професора 2010. год. Управник Института за фармакогнозију од 2007. год.

Ментор око 50 дипломских радова, једне одбрањене магистарске тезе и једне одбрањене докторске дисертације. Члан комисија за одбрану преко 30 дипломских радова, једне одбрањене магистарске тезе и једне одбрањене докторске дисертације.

Од 2000. год. ангажована на Одсеку Фармација Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци као наставник за ужу научну област Фармакогнозија. На Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, на Одсеку за воћарство и виноградарство, партиципирала за део наставе из предмета: Украсно и лековито биље (школске 2001/02. и 2002/03. год).

Од 1993. год. учествовала у 4 научна пројекта Министарства науке Републике Србије; учествује у текућем пројекту (2006 – 2010. год.) бр. 143012. У периоду од 2004-2006. год. била је руководилац Пројекта: „Hieracium sections Hololeia and Pannosa in Serbia; taxonomical-phytogeographical analysis“, у оквиру научне сарадње Српске академије наука и уметности и Пољске академије наука.
1997. год. студијски боравила у Институту за фармацеутску биологију Алберт-Лудвиговог Универзитета у Фрајбургу (Немачка), као стипендиста Немачког друштва за размену научних радника (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD).
Аутор једног приручника за теоријску и практичну наставу и радне свеске за практичну наставу из предмета Фармакогнозија.

Радови објављени у научним часописима међународног значаја: 49 + 3 у штампи. Радови у часописима националног значаја: 15. Један рад у тематском зборнику међународног значаја. Два рада у тематским зборницима националног значаја. Једно саопштење са међународног скупа штампано у целини. Саопштења са међународних научних скупова штампана у изводу: 70. Саопштења са научних скупова националног значаја штампана у изводу: 47.

Области научног рада: изоловање и идентификовање секундарних биљних метаболита; испитивање фармаколошке активности биљних изолата; хемотаксономија.

Одржала више предавања по позиву на научним и стручним скуповима у Србији и Републици Српској. Учествује у реализацији курсева континуиране едукације при Центру за континуирану едукацију Фармацеутског факултета.

Председник Комисије за стављање у промет традиционалних лекова при Агенцији за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС). Члан Стручног одбора Фармацеутског друштва Србије (ФдС). Члан: FdS, Society of Medicinal Plant Research (GA) i Association for the Medicinal & Aromatic Plants of Southeast European Countries (AMAPSEEC).

Истраживачки интерес: Фармакогнозија

 • Морфолошка, хемијска и фармаколошка карактеризација:
  • традиционално коришћених лековитих биљака и
  • недовољно проучених самониклих, ретких или ендемичних биљака,
 • у циљу:
  • стварања услова за рационалну терапијску примену традиционално коришћених биљних дрога и препарата биљних дрога,
  • разјашњавања међусобног статуса одређених биљних дрога (замена или фалсификат) и
  • проналажења нових биљних лековитих сировина.
 • Хемотаксономија биљака
  • Упоредна квалитативна и квантитативна анализа биљних метаболита у циљу:
   • утврђивања хемотаксономских маркера и
   • потпунијег сагледавања таксономских статуса и релација између испитиваних биљака.

  Награде:
  1992. год. награда Фармацеутског факултета за најбољег студента генерације

  Језици: немачки, енглески

 • Петровић С, Добрић С, Мимица-Дукић Н, Симин Н, Кукић Ј, Никетић М. The antiinflammatory, gastroprotective and antioxidant activities of Hieracium gymnocephalum extract. Phytotherapy Research 2008; 22: 1548-1551.
 • Ђорђевић С, Петровић С, Добрић С, Миленковић М, Вучићевић Д, Жижић С, Кукић Ј. Antimicrobial, anti-inflammatory, anti-ulcer and antioxidant activities of Carlina acanthifolia root essential oil. Journal of Ethnopharmacology 2007; 109: 458-463.
 • Ракић С, Петровић С, Кукић Ј, Јадранин М, Тесевић В, Повреновић Д, Шилер-Маринковић С. Influence of thermal treatment on phenolic compounds and antioxidant properties of Oak acorns from Serbia. Food Chemistry 2007; 104: 830-834.
 • Петровић С Д, Добрић С, Бокоњић Д, Никетић М, Гарцíа-Пиñерес А, Мерфорт И. Evaluation of Tanacetum larvatum for an anti-inflammatory activity and for the protection against indomethacin-induced ulcerogenesis in rats. Journal of Ethnopharmacology 2003; 87: 109-113.
 • Петровић С Д, Горуновић М С, Wраy В, Мерфорт И. A taraxasterol derivative and phenolic compounds from Hieracium gymnocephalum. Phytochemistry 1999; 50: 293-296.