Др сц. Нада Ковачевић

Dr sc. Nada Kovačević

Звање: редовни професор
Организациона јединицаКатедра за фармакогнозију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б104
Телефон: +381 11 3951-320
Faкс: +381 11 3972-840
Emailnada.kovacevic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Рођена је 5. априла 1960.

Дипломирала на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду 1982. Магистар и доктор фармацеутских наука. Специјалиста лековитог биља.

На Dеpartment of Pharmacognosy, The School of Pharmacy, University of London боравила је 1990 год, као стипендиста Министарства науке Србије. Запослена на Фармацеутском факултету од 1984 год. Бирана у звање асистента приправника 1987., асистента 1990., доцента 1994., ванредног професора 2000. и редовног професора 2005. Била је управник Института за фармакогнозију од 1997. до 2007. Обављала је дужност декана Фармацеутског факултета у Београду у период 2007-2012. године. Проректор је за наставу Универзитета у Београду од 2012. године.

Предаје предмете у оквиру уже научне области фармакогнозија на студијском програму интегрисаних академских студија Фармација; фармакогнозија, практикум из фармакогнозије и фитотерапија. У периоду од 1997 до 2008.године предавала је предмет фармакогнозији на одсеку фармација Медицинског факултета Универзитета у Бања Луци, Република Српска. Од 2009. године укључена је у реализацију наставе на Фармацеутском факултету Универзитета Црне Горе. Предавала је предмет лековито биље, на Пољопривредном факултету у Београду (2002. и 2003.)

Руководилац је модула Фармакогнозија, студијског програма докторских академских студија Фармацеутске науке. Учествује у настави предмета: одабрана поглавља фармакогнозије И, одабрана поглавља фармакогнозије II, примена биљних дрога у терапији и немедицинска примена биљних дрога. Била је руководилац специјализацијалистичких студија за потребе здравства, а сада је одговорни наставник за предмет Хемија и значај природних лековитих сировина у оквиру специјализације Контрола и примена лековитих биљака.

Учествује у настави на неколико студијских програма специјалистичких академских студија: Фармацеутска здравствена заштита (у оквиру предмета самомедикација, фитотерапија, дијететика, јавно здравље), Пуштање лека у промет (предмет биљни лекови) и Фармакотерапија у фармацеутској пракси (предмет фитотерапија).

Ментор је око седамдесет дипломских радова, три специјалистичка рада, четири магистарске тезе и четири докторске дисертације. Учествовала у изради и била члан комисије за одбрану докторских дисертација и магистарских радова на Биолошком, Хемијском, Шумарском, Медицинском и Технолошком факултету Универзитета у Београду.

Тренутно је руководилац пројекта “Испитивање лековитог потенцијала биљака: морфолошка, хемијска и фармаколошка карактеризација”. Била је учесник на пројекту FP7-KBBE-2008-3-1-01 „Plant Terpenoids for Human Health: A chemical and Genomic Approach to identify and production of bioactive compounds – TERPMED“ – Grant agreement no. 227448 (2009-2012).

Основне теме истраживања на којима ради су:

# Лековита својства самониклих биљака: морфолошка, хемијска и фармаколошка карактеризација

• хемијска анализа састојака ендемичних, реликтних и ретких биљних врста;

• дефинисање квалитета и контрола квалитета фармацеутски активне биљне сировине и биљних лекова;

• упоредна анализа биљних врста у оквиру једног рода;

• испитивање традиционалних биљних сировина и биљних лекова;

• испитивање фармаколошке активности бињних сировина и биљних лекова;

• испитивање економски значајних ароматичних биљака.

# Регулација и продукти секундарног метаболизма ин витро култура биљака

Објавила је 50 радова у међународним и 60 у националним часописима. Радови су цитирани 250 пута. Са преко 40 радова учествовала је на међународним и националним научним скуповима. Аутор је уџбеника “Основи фармакогнозије” и стручне публикације “Сто лековитих биљака: кроз традицију и савремени живот српског народа” (Ковачевић, Јанчић).

Активности у оквиру шире академске заједнице:

• Члан (од 1995-2004) и председник (2000-2004) Комисије за помоћна лековита средства (Савезно Министарство за рад, здравство и социјалну политику, Министарство здравља Републике Србије)

• Члан Комисије за хумане лекове Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије (2005-)

• Члан Суда части II степена Фармацеутске коморе Србије

• Члан Матичног одбора за биологију Министарства науке Републике Србије (2007-)

• Члан Научног одбора Галеника а.д. (2008-)

• Члан радне групе за израду Норматива услуга у фармацији

• Члан радне групе за израду за припрему Југословенске Фармакопеје 2000.

• Члан редакције часописа Архив за фармацију, Лековите сировине и

Phytotherapy research

• Члан и председник Организационих и Научних одбора већег броја научних и стручних скупова у земљи и иностранству

• Почасни члан Фармацеутске Коморе Србије

• Члан Фармацеутског друштва Србије

• Члан Асоцијације за лековите и ароматичне биљке земаља југоисточне Европе (Association on medicinal and aromatic plants of the southeast europaean countries – AMAPSEEC)

• Члан Светске секције за проучавање лековитог биља (Society for Medicinal Plant and Natural products research)

• Члан програмског одбора симпозијума Фармацеутског друштва Србије (2000-2007)

Језици: енглески


  • M. Marčetić, D.Božić, M. Milenković, B. Lakušić Branislava, N. Kovačević. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Essential Oil of Different Parts of Seseli rigidum. NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, (2012), vol. 7 br. 8, str. 1091-1094
  • T. Kundaković, M. Milenković, S. Zlatković, N. Kovačević, G. Nikolić. Composition of Satureja kitaibelii essential oil and its antimicrobial activity. NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, (2011), vol. 6 br. 9, str. 1353-1356.
  • D. Pavlovic, S. Brankovic, N. Kovacevic, D. Kitic, S. Veljkovic. Comparative Study of Spasmolytic Properties, Antioxidant Activity and Phenolic Content of Arbutus unedo from Montenegro and Greece, PHYTOTHERAPY RESEARCH (2011) vol. 25 br. 5, str. 749-754
  • M. Pavlović, D. Lakušić, N. Kovačević, O. Tzakou, M. Couladis.Comparative Analysis of Essential Oils of Six Anthemis Taxa from Serbia and Montenegro, CHEMISTRY AND BIODIVERSITY, 7 (2010) 1231-1243.5.
  • N. Kovačević, M. Čolić, A. Backović, Z. Došlov-Kokoruš. Immunomodulatory effects of the methanolic extract of Epimedium alpinum in vitro, FITOTERAPIA, 77 (2006) 561-567.
  • N. Rosić, V. Momčilović, N. Kovačević, D. Grubišić. Genetic transformation of Rhamnus fallax and hairy roots as a source of anthraquinones, BIOLOGIA PLANTARUM, 50 (2006) 514-518.
  • N. Kovačević, B. Lakušić, M. Ristić. Composition of the Essential Oils of Seven Teucrium Species from Serbia and Montenegro, J. ESSENT.OIL RES. 13 (2001), 163-165.