Др сц. Мира Зечевић

Dr sc. Mira Zečević

Звање: редовни професор
Организациона јединицаКатедра за аналитику лекова
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б 210
Телефон: +381 11 3951-334
Факс: +381 11 3972-840
Emailmzecevic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Др сц. Мира Зечевић, је завршила Фармацеутски факултет Универзитета у Београду 1987. У току студија, за постигнути успех, награђивана је од стране Универзитета у Београду. Последипломске магистарске студије из Фармацеутске хемије уписала је 1988., и исте године изабрана за асистента - приправника за предмат Аналитика лекова. Магистарску тезу под називом “Спектрофотометријско испитивање комплекса метилдопе и леводопе са Pd(II) и Fe(III) јонима и њихова примена у аналитици лекова” (ментор проф. Др Љиљана Живановић) одбранила је 1992., а докторску дисертацију под насловом “Мултифакторска оптимизација услова за HPLC analizu метилдопе, хидрохлортхиазида, метиклотиазида и амилорида” (ментор: проф. Др Љиљана Живановић), одбранила је 1998. Исте године је уписала специјализацију из испитивања и контроле лекова, специјалистички рад одбранила јуна 2002. и стекла звање специјалисте испитивања и контроле лекова. У звање доцента за ужу научну област Аналитика лекова изабрана је 1999., ванредног професора 2004., а у звање редовног професора 2010. Од 2007. ангажована је у настави на Фармацеутском факултету Универзитета у Тузли. У периоду од 2007. – 2012. обављала је функцију продекана за последипломску наставу и континуирану едукацију Фармацеутског факултета Универзитета у Београду. Активно је учествовала у раду трогодишњег међународног Темпус пројекта, чији је носилац био Универзитет у Београду Фармацеутски факултет, у периоду од 2010 – 2013. а који је имао за циљ унапређење и модернизацију последипломских студија у области фармације и процеса континуиране едукације у Републици Србији. Јануара 2013. уписала је студијски програм специјалистичких академских студија Пуштање лека у промет. Од новембра 2012. Члан је Савета Фармацеутског факултета Универзитета у Београду. Руководилац је два последипломска студијска програма: специјализације из испитивања и контроле лекова и студијског програма специјалистичких академских студија Фармација 3, Пуштање лека у промет. Од априла 2013. је шеф Катедре за Аналитику лекова. Сарадник је на пројекту основних истраживања који финансира Министарство науке и технологије Републике Србије. Објавила је укупно 155 научних публикација. Коаутор је два издања уџбеника за лабораторијску наставу и аутор једне монографије. За постигнуте научне резултате током 2004. награђена је од стране Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије. и била члан Њујоршке академије наука. У периоду од 2001.-2006. је била шеф катедре хемије Фармацеутског факултета у Београду.

Ментор је четири одбрањена специјалистичка рада и 10 који су у току, 2 одбрањена магистарска рада, 1 одбрањене докторске тезе и 5 које су у току. Поседује бројна чланства у комисијама за одбрану и оцену докторских дисертација, магистарских и специјалистичких као и дипломских радова. Два пута је била члан научног одбора Конгреса фармацеута Србије. Као члан радне групе за континуирану медицинску едукацију и лиценцирање здравствених радника и сарадника при Министарству здравља Србије, учествовала је у изради Правилника о континуираној едукацији и лиценцирању здравствених радника и сарадника.
  • Jelena Golubović, Ana Protić, Mira Zečević, Biljana Otašević, Ljiljana Živanović. Quantitative structure–retention relationships of azole antifungal agents in reversed-phase high performance liquid chromatography. Talanta 2012; 2012; 100:329-37.
  • Svetlana Milovanović, Biljana Otašević, Mira Zečević, Ljiljana Živanović, Ana Protić. Development and validation of reversed phase high performance liquid chromatographic method for determination of moxonidine in presence of it's impurities. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2012; 59: 151-156.
  • Predrag Džodić, Ljiljana Živanović, Ana Protić, Mira Zečević, Biljana Jocić. Determination of carbamazepine and its Impurities iminostilbene and iminodibenzyl in solid dosage form by column high-performance liquid chromatography, Journal of AOAC International 93 (4), 1059-1068, 2010.
  • Biljana Jocić, Mira Zečević, Ljiljana Živanović, Ana Protić, Milka Jadranin, Vlatka Vajs. Study of forced degradation behavior of Eletriptan hydrobromide by LC and LC–MS and development of stability-indicating method, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, (2009), v. 50 br. 4, 622-629.
  • Ljiljana Živanović, Ana Protić, Mira Zečević, Biljana Jocić, Mirjana Kostić. Multicriteria optimization methodology in development of HPLC separation of mycophenolic acid and mycophenolic acid glucuronide in human urine and plasma, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 50, 640-648, 2009.
  • Mara M. Aleksić, Vera Kapetanović, Jasmina Atanacković, Biljana Jocić, Mira Zečević. Simultaneous determination of cefotaxime and desacetylcefotaxime in real urine sample using voltammetric and high-performance liquid chromatographic methods, Talanta, 77, 131–137, 2008.
  • Mira Zečević, Biljana Jocić, Ljiljana Živanović, Ana Protić. Application of Multicriteria Methodology in the Development of Improved RP-LC-DAD for Determination of Rizatriptan and Its Degradation Products, Chromatographia, 68: 911-918 (2008).
  • Ljiljana Živanović, Ana Ličanski, Mira Zečević, Biljana Jocić, Mirjana Kostić. Application of experimental design in optimization of solid phase extraction of mycophenolic acid and mycophenolic acid glucuronide from human urine and plasma and SPE-RP-HPLC method validation Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 47, 575-585, 2008.
  • M. Zečević, G. Savić and Lj. Živanović. Development and validation of liquid chromatography method for the separation of valdecoxib and its SC-77852 imurity, Analytical Letters, 39 (2006), 1875-1890.
  • M. Zečević, Lj.Živanović, Ž. Stanković, B. Jocić.Validation of a high-performance liquid chromatographic method for the simultaneous determination of tramadol and its impurities in oral drops as a pharmaceutical formulation, Journal of Chromatography A, 1119 (2006), 251-256.