Др сц. Александра Буха Ђорђевић

Dipl. farm. Aleksandra Buha

Звање: Асистент
Организациона јединицаКатедра за токсикологију "Академик Данило Солдатовић"
Просторија: А106
Телефон:+381 11 3951 248
Fax:
Emailaleksandra@pharmacy.bg.ac.rs

CV                                                                                                                              


Др сц. Александра Буха завршила је основну школу „Свети Сава“ у Београду и Пету београдску гимназију као ђак генерације и носилац дипломе ''Вук Караџић''. Фармацеутски факултет Универзитета у Београду уписала је школске 2003/2004. године, а дипломирала 2009. године са просечном оценом 9,68. Током основних студија била је стипендиста Министартсва просвете Владе Републике Србије, града Београда и Фондације за развој научног и уметничког подмлатка. 2014. године завршила је академску специјализацију Токсиколошка процена ризика од загађивача животне средине и стекла звање специјалиста фармације. Докторску дисертацију под називом „Токсични ефекти продужене изложености кадмијуму и/или полихлорованим бифенилима у пацова“ одбранила је 2016. године на Универзитету у Београду-Фармацеутском факултету. Уже области њеног истраживања су токсикологија смеша, ендокрини ометачи, хемијска карциногенеза, процена ризика по здравље људи.

Од октобра 2009. године запослена је на Катедри за токсикологију „Академик Данило Солдатовић“, Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, најпре као сарадник у настави, потом као асистент да би децембра 2016. године била изабрана у звање доцента на истој Катедри. Учествује у извођењу практичне и теоријске наставе из обавезних и изборних предмета који се изводе на Катедри на додипломској и последипломској настави.

У периоду од 2010-2015. године похађала је бројне курсеве едукације из различитих области токсикологије. Била је стипендиста Европског Удружења токсиколога, Светског удружења токсиколога,Каролинска Института - Шведска (Institute of Environmental Medicine), NATO Института за науку и сигурност и Европског програма за медицинске науке (SafeSciMET), Eвропског панкреасног клуба, итд. Добитница је награде за младе истраживаче Удружења токсиколога Хрватске (CROTOX 2012), прве награде у оквиру постер сесије „Загађивачи око нас и у нама“ ВИ Конгреса фармацеута Србије са међунардоним учешћем (2014), награде за младе истраживаче светског удружења токсиколога (IUTOX 2016) и друге годишње награде Фармацеутског факултета за најбољи научно истраживачки рад студената последипломских студија у 2016. години. Током 2015. и 2016. године боравила је на студијском боравку у Elsie Widdowson laboratoriji, MRC Human Nutrition Research Unit, Универзитета у Кембриџу-Велика Британија.

Од 2011. године учествује као сарадник на пројекту интегралних и интердисциплинарних истраживања под називом „Унапређење и развој хигијенских и технолошких поступака у производњи намирница животињског порекла у циљу добијања квалитетних и безбедних производа конкурентних на светском тржишту” (III46009), Министартва просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Учествује и као сарадник на билатералном пројекту „Процена ризика смеса контаминанта присутних у храни“ који се реализује у сарадњи са Прехрамбенобиотехнолошким факултетом, Универзитета у Загребу, Хрватска. Од 2016. координатор је међународног пројекта “Establishing polysilicate pro-inflammatory effectiveness and toxicity in vivo” у сарадњи са MRC Human Nutrition Research, Elsie Widdowson Laboratory, University of Cambridge, Velika Britanija.

Аутор је или коаутор 30 радова у међународним часописима, 5 радова у националним часописима, 3 поглавља у књигама и више од 80 саопштења на међународним и националним скуповима. Према подацима Scopus Database цитирана је 442 пута, а h индекс је 11. Кумулативни импакт фактор аутора је 77,4. 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6942-7040


  • Buha A, Jugdaohsingh R, Matovic V, Bulat Z, Antonijevic B, Kerns JG, Goodship A, Hart A, Powell JJ. Bone mineral health is sensitively related to environmental cadmium exposure- experimental and human data, Environ Res 176 2019 108539
  • Djordjevic V, Wallace DR,  Schweitzer A, Boricic N, Knezevic Dj, Matic S, Grubor N, Kerkez M, Radenkovic D, Bulat Z, Antonijevic B, Matovic V, Buha A. Environmental cadmium exposure and pancreatic cancer: Evidence from case control, animal and in vitro studies. Environ Int,  128 (2019) 353-361
  • Hernandez AF, Buha A, Constantin C, Wallace DR, Sarigiannis D, Neagu M, Antonijevic B, Hayes AW, Wilks MF, Tsatsakis A. Critical assessment and integration of separate lines of evidence for risk assessment of chemical mixtures. Arch Toxicol. In Press DOI: 10.1007/s00204-019-02547-x 
  • Karaulov AV, Renieri EA, Smolyagin AI, Mikhaylova IV, Stadnikov AA, Begun DN, Tsarouhas K, Buha Djordjevic A, Hartung T, Tsatsakis A. Long-term effects of chromium on morphological and immunological parameters of Wistar rats. Food Chem Toxicol 133 (2019) 110748
  • Renieri EA, Goumenou M, Kardonsky DA., Veselov VV, Alegakis AΚ., Buha A., Tzatzarakis MN, Nosyrev AE, Rakitskii VN, Kentouri M, Tsatsakis AM. Indicator PCBs in farmed and wild fish in Greece - Risk assessment for the Greek population, Food Chem Toxicol 2019,doi: https://doi.org/10.1016/j.fct.2019.03.027.
  • Buha A, Wallace D, Matovic V, Schweitzer A, Oluic B, Micic D, Djordjevic V. Cadmium Exposure as a Putative Risk Factor for the Development of Pancreatic Cancer: Three Different Lines of Evidence. Biomed Res Int 2017(2):1-8., DOI:10.1155/2017/1981837
  • Buha A, Antonijević B, Milovanović V, Janković S, Bulat Z, Matović V. Polychlorinated biphenyls as oxidative stress inducers in liver of subacutely exposed rats: Implication for dose-dependence toxicity and benchmark dose concept. Environ Res 2015, 309-317.
  • Buha A, Antonijević B, Bulat Z, Jaćević V, Milovanović V, Matović V. The impact of prolonged cadmium exposure and co-exposure with polychlorinated biphenyls on thyroid function in rats. Toxicol Lett 2013, 221: 83-90.
  • Buha A, Matovic V, Antonijevic B, Bulat Z, Curcic M, Renieri EA, Tsatsakis AM, Schweitzer A and Wallace D. Overview of Cadmium Thyroid Disrupting Effects and Mechanisms. Int JMolSci. 2018, 19(5), 1501; https://doi.org/10.3390/ijms19051501
  • Bjørklund G, Crisponi G, Nurchi VM, Cappai R, Buha Djordjevic A, Aaseth J. A review on coordination properties of thiol-containing chelating agents towards mercury, cadmi-um, and lead. Molecules 2019; In Press